งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ Operating System Structure •OS มีหน้าที่มากมายในการควบคุมดูแลการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้ โครงสร้างของ OS มีความสลับซับซ้อนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ Operating System Structure •OS มีหน้าที่มากมายในการควบคุมดูแลการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้ โครงสร้างของ OS มีความสลับซับซ้อนมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ Operating System Structure •OS มีหน้าที่มากมายในการควบคุมดูแลการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้ โครงสร้างของ OS มีความสลับซับซ้อนมาก • เพื่อความสะดวกในการออกแบบผู้ออกแบบจึง จัดแบ่ง OS ออกเป็นส่วนย่อย ๆ หลาย ๆ ส่วน และให้แต่ละส่วนมีหน้าที่รับผิดชอบการทำงาน ในแต่ละด้านโดยไม่คาบเกี่ยวกันแต่สัมพันธ์กัน • ในบทนี้จะอธิบายถึงแต่ละส่วนของ OS โดยนับ จากส่วนที่อยู่ใกล้ฮาร์ดแวร์จนไปถึงโปรแกรม ของผู้ใช้และผู้ใช้

2 2 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ Operating System Structure Kernel Memory manager IOCS File manager Short-term scheduler Resource scheduler Long-term scheduler Command interpreter Application program or user OS Hardware Independent Hardware dependent Hardware

3 3 •Kernel เป็นส่วนของ OS ที่อยู่ใกล้กับ Hardware มากที่สุด • ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ พื้นฐาน 3 ส่วนคือ – ตัวส่ง (Dispatcher) มีหน้าที่จัดการส่งโปรเซสเข้า ไปใน CPU – ตัวจัดการ Interrupt มีหน้าที่วิเคราะห์ Interrupt ที่ เกิดขึ้นและเลือกรูทีนที่เหมาะสมกับ Interrupt นั้น ๆ – ตัวควบคุมมอนิเตอร์ (Monitor control) มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการเข้าถึง ตรวจสอบและตรวจจับการ ทำงานต่าง ๆ ของระบบ • เขียนโดยใช้ภาษา Assembly และเป็นส่วนที่ ขึ้นอยู่กับ Hardware ดังนั้นถ้าโครงสร้างทาง Hardware ของเครื่องมีการเปลี่ยนแปลง ส่วน ของ Kernel ต้องนำมาแก้ไขใหม่เพื่อให้ทำงาน กับ Hardware ใหม่ ๆ ได้ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ Operating System Structure

4 4 •Memory manager มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ หน่วยความจำของระบบทั้งหน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำเสมือน •IOCS (Input-Output control system) มี หน้าที่จัดการงานทางด้านอินพุตและเอ้าท์พุต ยังคงต้องติดต่อกับ Hardware เพราะต้องทำ หน้าที่จัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต่อเชื่อกับระบบ •File manager ทำหน้าที่เกี่ยวกับ File มีหน้าที่ เก็บไฟล์ลงดิสก์ การหาไฟล์ และการอ่านไฟล์ เป็นต้น โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ Operating System Structure

5 5 •Short-term Scheduler มีหน้าที่จัดคิวและ คัดเลือกโปรเซสในสถานะพร้อมที่เหมาะสม ที่สุดในคิวเพื่อให้โปรเซสนั้นเข้าครอครอง CPU ที่ว่างอยู่ •Resource manager มีหน้าที่จัดสรรทรัพยากร อื่น ๆ ในระบบโดยจะทำงานร่วมกับ Short-term Scheduler เนื่องจากหลังจากที่ Short-term Scheduler ส่งโปรเซสเข้าสู่สถานะรันแล้ว โปรเซสนั้นอาจต้องใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ในระบบ จึงทำให้การทำงานของ Short-term Scheduler และ Resource manager ต้อง ทำงานประสานกัน โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ Operating System Structure

6 6 •Long-term scheduler มีหน้าที่จัดการและ ควบคุมโปรเซสต่าง ๆ ทั้งหมดในระบบ เช่นการ สร้างระบบและยุติโปรเซสเมื่อโปรเซสทำงาน เสร็จสิ้นลง •Command interpreter หรือ Shell เป็นส่วนที่อยู่ ใกล้ชิดกับผู้ใช้มากที่สุดเนื่องจากเป็นรูปแบบที่ แสดงออกมาที่หน้าจอเพื่อติดต่อกับผู้ใช้และ โปรแกรมของผู้ใช้ เช่น – กรณีที่เป็นระบบ DOS เป็นการแสดงหน้าจอที่มี เครื่องหมาย C:> (Prompt) ออกมาทางจอภาพ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเริ่มทำงานได้ – กรณีที่เป็นระบบ Windows เป็นการแสดงหน้าจอ Desktop ออกมาทางจอภาพเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเริ่ม ทำงานได้ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ Operating System Structure


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ Operating System Structure •OS มีหน้าที่มากมายในการควบคุมดูแลการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้ โครงสร้างของ OS มีความสลับซับซ้อนมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google