งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาตัวชี้วัด สุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาจังหวัด ลำพูน Development of Elderly Health Indicators in Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาตัวชี้วัด สุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาจังหวัด ลำพูน Development of Elderly Health Indicators in Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาตัวชี้วัด สุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาจังหวัด ลำพูน Development of Elderly Health Indicators in Thailand

2 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพของ ผู้สูงอายุไทยโดยศึกษานำร่อง ในจังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพของ ผู้สูงอายุไทยโดยศึกษานำร่อง ในจังหวัดลำพูน

3 วิธีดำเนินโครงการ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด สุขภาพผู้สูงอายุทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ (review literature) แล้วนำผล การศึกษามาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของ ตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ 2) นำตัวชี้วัดทั้งหมด ที่สังเคราะห์ได้มาจากข้อ 1. มาสร้างแบบสอบถาม 3 ชุดแล้วนำ แบบสอบถามทั้งหมดไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 3) คัดเลือกตัวชี้วัดที่ได้ และได้ทำการรวม ตัวชี้วัดบางตัวและแยกตัวชี้วัดบางตัวเพื่อให้ ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัด และสามารถ ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งได้ปรับปรุง ภาษาในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อให้เหมาะสม 4) ส่งแบบสอบถามรายการตัวชี้วัด 3 ชุดไปยัง ผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน เสีย / ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุเพื่อให้ ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้วิจัย

4 วิธีดำเนินโครงการ 5) นำข้อมูลที่วิเคราะห์จากแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ในขั้นตอนที่ 4 มาวิเคราะห์ความคิดเห็น 6) สัมภาษณ์และประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบ / มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อกลั่นกรองรายการตัวชี้วัดสุขภาพ ผู้สูงอายุที่จัดทำในขั้นตอนที่ 5 7) การทบทวนเวชระเบียนในกลุ่มตัวชี้วัดที่ ผ่านการกลั่นกรองเปรียบเทียบกับข้อมูล / ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูนและ เทียบกับเกณฑ์ตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุ มาตรฐานทั่วไป (explicit review)

5 1. ผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูนจำนวน 148 คน 2. ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย / ผู้เกี่ยวข้องในการ ดูแลสุขภาพ จำนวน 34 คน 3. ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับผิดชอบ / มี ส่วนได้ส่วนเสียในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุในประเทศเพื่อกลั่นกรองรายการ ตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุที่จัดทำขึ้น จำนวน 40 คน ( สัมภาษณ์ 5 คน ประชุม กลุ่ม 30 คน ) 4. ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการรายงานข้อมูล ตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการ ด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิ จำนวน 5 คน ระดับทุติยภูมิ จำนวน 5 คน ระดับตติยภูมิ จำนวน 5 คน ระดับสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 5 คน และระดับผู้นำ / เครือข่าย ผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 5 คน ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1. คณะผู้วิจัยและผู้วิจัยภาคสนาม เป็นเครื่องมือที่สำคัญอีก ส่วนหนึ่งซึ่งต้องมีความรู้และทักษะในการเก็บข้อมูลในเชิง ปริมาณและคุณภาพ 2. เครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามผู้สูงอายุ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน เสีย / ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ชุดที่ 1 แบบตรวจสอบรายการตัวชี้วัด เป็นแบบสอบถาม ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย / ผู้เกี่ยวข้องในการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุเพื่อตรวจสอบ ความตรงตามเนื้อหาของ ตัวชี้วัด เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ดังนี้ เห็น ด้วย ไม่เห็นด้วย ควรปรับปรุง ชุดที่ 2 แบบตรวจสอบลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด (Importance) การใช้ประโยชน์ (Usefulness) ความเป็นไป ได้ในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง (Feasibility) เป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สำหรับสอบถามผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย / ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เกี่ยวกับลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด มีมาตราส่วน ประมาณค่าดังนี้ ชุดที่ 2 แบบตรวจสอบลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด (Importance) การใช้ประโยชน์ (Usefulness) ความเป็นไป ได้ในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง (Feasibility) เป็น แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สำหรับสอบถามผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย / ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เกี่ยวกับลำดับความสำคัญของตัวชี้วัด มีมาตราส่วน ประมาณค่าดังนี้ 1 หมายถึง ลำดับความสำคัญ การใช้ประโยชน์ และความ เป็นไปได้ในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องอันดับ 1 2 หมายถึง ลำดับความสำคัญ การใช้ประโยชน์ และความ เป็นไปได้ในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องอันดับ 2 3 หมายถึง ลำดับความสำคัญ การใช้ประโยชน์ และความ เป็นไปได้ในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องอันดับ 3

7 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ ตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายในขั้นตอน ที่ 2 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง พรรณนา ( ค่าเฉลี่ย ความถี่และร้อย ละ ) 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ ประชุมกลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis)

8 ผลการตรวจสอบ รายการตัวชี้วัด เอกสารรายการตัวชี้วัด แจกวันประชุม.doc เอกสารรายการตัวชี้วัด แจกวันประชุม.doc


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาตัวชี้วัด สุขภาพผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาจังหวัด ลำพูน Development of Elderly Health Indicators in Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google