งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางพัษนีย์ อิมะ นันทน์ วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตรดิตถ์ พฤติกรรม : กรณีห่างไกลสิ่ง เสพติดของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2556 www.utt.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางพัษนีย์ อิมะ นันทน์ วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตรดิตถ์ พฤติกรรม : กรณีห่างไกลสิ่ง เสพติดของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2556 www.utt.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางพัษนีย์ อิมะ นันทน์ วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตรดิตถ์ พฤติกรรม : กรณีห่างไกลสิ่ง เสพติดของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2556 www.utt.ac.th

2 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีกระแสพระ ราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคล ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดา รโหฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ใจความตอนหนึ่งว่า “... เรื่องสำคัญ อีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากขอความ ร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและ คนไทยทั้งชาติ นั่นคือการแก้ปัญหา ยาเสพติดที่บ่อนทำลายสังคมไทยมา หลายสิบปีและนับวันแต่จะรุนแรงขึ้น...” www.utt.ac.th ปัญห า

3 จากนโยบายมุ่งเน้นของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2551 – 2555 “ แต่ง กายดี มีมาตรฐานวิชาชีพ ห่างไกลยาเสพติด รักษา สภาพแวดล้อม ” และวิทยาลัยได้ จัดทำโครงการ / กิจกรรมสนับสนุน อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงทำ ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมของนักศึกษาในด้าน พฤติกรรมที่ห่างไกลสิ่งเสพติดใน ปัจจุบันนี้ว่าเป็นอย่างไร เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป www.utt.ac.th

4 1. เพื่อศึกษาปัจจัย พฤติกรรมห่างไกลสิ่งเสพติด ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 2. เพื่อศึกษาระดับความพึง พอใจของครูที่ปรึกษา ที่มีต่อ พฤติกรรมห่างไกลสิ่งเสพติด ของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ วัตถุประ สงค์ www.utt.ac.th

5 1. ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) 3. ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ ใช้แบบสอบถาม เก็บ ข้อมูลจากนักศึกษา จำนวน 350 ชุด และจาก ครูที่ปรึกษา จำนวน 34 ชุด รวบรวม ข้อมูล วิธีดำเนิ นการ แบบสอบถาม แบบ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย ที่สุด / ไม่มี สร้าง เครื่องมื อ

6 ผลการวิจัย รายการพฤติกรรม X ระดับ 1. ด้านการมาเรียน 3.97 มาก 2. ด้านการเรียน 3.58 มาก 3. ด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 3.55 มาก 4. ด้านการใช้เวลาว่าง 3.51 มาก

7 ความพึงพอใจของ ครูที่ปรึกษา รายการพฤติกรรม X ระดับ 1. ด้านการมาเรียน 3.86 มาก 2. ด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง เสพติด 3.61 มาก 3. ด้านการเรียน 3.55 มาก 4. ด้านการใช้เวลาว่าง 3.31 ปาน กลาง

8 ผลการวิจัยรายข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รายการพฤติกรรม รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พฤติกรรมนักศึกษาความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา 1. ด้านการมาเรียนรูดบัตรตอนเช้าทุกวัน 2. ด้านการเรียนเข้าเรียนตรงเวลาทุกคาบเรียน 3. ด้านที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งเสพติด มีความรู้ความเข้าใจพิษภัย สิ่งเสพติด ไม่เคยทดลองเสพสิ่งเสพติด 4. ด้านการใช้เวลา ว่าง ใช้เวลาว่างในการฟังเพลง / ดูโทรทัศน์ ใช้เวลาว่างในการใช้ อินเตอร์เน็ต

9 www.utt.ac.th สรุป ผลการวิจัย จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรม ที่ห่างไกลสิ่งเสพติดของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2556 มีพฤติกรรมด้าน การมาเรียนเป็นปัจจัยที่ส่งผลมาก ที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมด้าน การเรียน ส่วนความพึงพอใจของ ครูที่ปรึกษา มีความพึงพอใจ พฤติกรรมด้านการมาเรียนมาก ที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมด้าน ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งเสพติด

10 ขอขอบ คุณ www.utt.ac.th


ดาวน์โหลด ppt นางพัษนีย์ อิมะ นันทน์ วิทยาลัย เทคโนโลยี อุตรดิตถ์ พฤติกรรม : กรณีห่างไกลสิ่ง เสพติดของนักศึกษาวิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ปี การศึกษา 2556 www.utt.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google