งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีต่อการให้ บริการด้านพัสดุของฝ่าย บริหารพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) นายเพียร แก้วสวัสดิ์ 2549เสนอ ดร. อุดม คำหอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีต่อการให้ บริการด้านพัสดุของฝ่าย บริหารพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) นายเพียร แก้วสวัสดิ์ 2549เสนอ ดร. อุดม คำหอม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีต่อการให้ บริการด้านพัสดุของฝ่าย บริหารพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) นายเพียร แก้วสวัสดิ์ 2549เสนอ ดร. อุดม คำหอม

2 Your site here LOGO บทนำ กล่าวถึง การดำเนินงานของบริษัทฝ่าย บริหารพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่าง มากในการดำเนินงาน ด้านธุรกิจ บริษัทโอที จำกัด ( มหาชน ) ซึ่งเป็น ธุรกิจที่มีลักษณะของการ ให้บริการประชาชนด้านบริการสื่อสาร โทรคมนาคม รูปแบบสินค้าและ บริการที่ดำเนินงาน เช่น โทรศัพท์ พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ สาธารณะ ผู้วิจัยจึงได้ทำการวิจัยเชิงสำรวจความพึง พอใจของพนักงานที่มีต่อ การให้บริการด้านพัสดุของฝ่ายบริหารพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน )

3 Your site here LOGO วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการ ให้บริการด้านพัสดุของฝ่ายบริหารพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) 1. 1. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้ บริการด้านพัสดุของฝ่ายบริหารพัสดุของ พนักงานจำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 2. 2.

4 Your site here LOGO สมมุติฐาน ความพึงพอใจที่ มีต่อการให้บริการ ด้านพัสดุของ พนักงาน จำแนก ตามลักษณะ ประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน ความพึงพอใจที่ มีต่อการให้บริการ ด้านพัสดุของ พนักงาน จำแนก ตามลักษณะ ประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน

5 Your site here LOGO ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง พนักงานที่ใช้บริการด้านพัสดุของฝ่ายบริหาร พัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) สังกัดด้านบริการลูกค้านครหลวง จำนวนพนักงานทั้งสิ้น 5,846 คน 1. ประชา กร 1. ประชา กร เป็นพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) สังกัดด้าน บริการลูกค้านครหลวงสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 360 คน ซึ่งได้มาจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) 2. 2. กลุ่ม ตัวอย่าง

6 Your site here LOGO บทที่ 2 เอกสารที่ เกี่ยวข้อง 1. แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับความ พึงพอใจ พึงพอใจ 2. แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการบริการ 3. แนวคิดเกี่ยวกับการ บริหารพัสดุ 4. ผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษา

7 Your site here LOGO เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการ ให้บริการด้านพัสดุ ให้บริการด้านพัสดุ ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยว กับการให้บริการ กับการให้บริการ

8 Your site here LOGO การวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ และร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x) ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน SD) เปรียบเทียบ ความพึงพอใจ ของพนักงานต่อ การให้บริการด้าน พัสดุของฝ่าย บริหารพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ด้านต่างๆ จำแนก ตามเพศ โดยใช้ ค่า t-test เปรียบเทียบความ พึงพอใจของ พนักงานต่อการ ให้บริการด้านพัสดุ ของฝ่ายบริหาร พัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) ด้านต่างๆ จำแนก ตามลักษณะ ประชากรศาสตร์ โดยใช้ค่า F-test ข้อมูลทั่วไปและความพึงพอใจ

9 Your site here LOGO สถิติที่ใช้ทดสอบ สมมุติฐาน สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมู ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน t-test F-test และ Tukey’s HSD test ดังนี้

10 Your site here LOGO วิเคราะห์ความพึง พอใจ 1. ค่าเฉลี่ย สูตร X = Σfx n X = ค่าเฉลี่ย Σfx = ผลรวมของผลคูณระหว่าง ความถี่ กับคะแนน n= จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

11 Your site here LOGO วิเคราะห์ความพึง พอใจ

12 Your site here LOGO การทดสอบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ย

13 Your site here LOGO การวิเคราะห์ความ แปรปรวนแบบทางเดียว F-test สูตร F = MS b MS w F = อัตราส่วนของความ แปรปรวน (variance ratio) MS b = ค่าเฉลี่ยความ แปรปรวนระหว่างกลุ่ม MS w = ค่าเฉลี่ยความ แปรปรวนภายในกลุ่ม

14 Your site here LOGO สถิติที่ใช้ทดสอบ สมมุติฐาน

15 สวัสดี นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ ป. โท สาขาเทคโนโลยีและ การสื่อสารการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีต่อการให้ บริการด้านพัสดุของฝ่าย บริหารพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด ( มหาชน ) นายเพียร แก้วสวัสดิ์ 2549เสนอ ดร. อุดม คำหอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google