งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะวิทยาการจัดการ การเตรียมฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะวิทยาการจัดการ การเตรียมฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะวิทยาการจัดการ การเตรียมฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ

2 การจัดทำโครงการเตรียมฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ  นักศึกษาต้องเตรียมหนังสือขอความอนุเคราะห์ ก่อนลง พื้นที่ เพื่อที่จะส่งไปยังสถานที่ที่จะจัดทำโครงการ  เตรียมรูปเล่มการจัดทำโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ › บทที่ 1 บทนำ › บทที่ 2 ข้อมูลสถานที่จัดทำโครงการ › บทที่ 3 การประเมินโครงการ › บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์โครงการ › บทที่ 5 สรุปผลการจัดทำโครงการและข้อเสนอแนะ › บรรณานุกรม › ภาคผนวก › ประวัติย่อของผู้วิจัย

3 บทที่ 1 บทนำ วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการ ความมุ่งหมายของการจัดทำโครงการ ความสำคัญของการจัดทำโครงการ ขอบเขตของการจัดทำโครงการ

4 บทที่ 2 ข้อมูลสถานที่จัดทำ โครงการ ประวัติสถานที่จัดทำโครงการ ทางด้านภูมิศาสตร์ จำนวนประชากร

5 บทที่ 3 การประเมินโครงการ ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการประเมินโครงการ

6 บทที่ 4 ผลของการวิเคราะห์ โครงการ วิเคราะห์ SWOT จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ปัญหาที่พบในการจัดทำโครงการ แนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ในการไปใช้ประโยชน์ต่อ การฝึกประสบการณ์ต่อไป

7 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ สรุปผลการจัดทำโครงการ ข้อเสนอแนะ

8 บรรณานุกรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ ภาคผนวก ข แบบสอบถามความพึงพอใจ ภาคผนวก ค รูปภาพกิจกรรม ประวัติผู้วิจัย ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา


ดาวน์โหลด ppt คณะวิทยาการจัดการ การเตรียมฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google