งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุมกลุ่มที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุมกลุ่มที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุมกลุ่มที่ 3
ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ (Being excellent the whole Value Chain)

2 ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เปลี่ยนคิดว่า “ต้องเป็นเลิศ” ไม่ใช่เรื่องยาก การรวมกลุ่มเพื่อเชื่อมโยงต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ทราบว่า เราอยู่ตรงจุดใดของ “value chain” ต้นน้ำ กลางน้ำ หรือปลายน้ำ สร้าง value chain ทุกกลุ่มลูกค้า (A B &C)

3 ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การออกแบบสินค้า (Product design) ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามีความสำคัญสูง ทำให้สามารถกำหนด value chain ได้ดีขึ้น การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสูง (ในระดับโลก) จะได้ขายได้ง่ายในทุกตลาด ต้องมีการพัฒนาและนวัตกรรมสม่ำเสมอเพื่อให้ถูกใจลูกค้าตลอดเวลา

4 ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ปัจจัยที่นำไปสู่ความเป็นเลิศ คือ วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การจัดการ กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การสร้างส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างคุณค่า

5 ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การสร้างความเป็นเลิศทำได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ จะดำเนินการผ่านหอการค้าจังหวัดและหอการค้าไทย (คณะกรรมการธุรกิจชุดต่างๆ และหอการค้าต่างประเทศ) ในการสร้างความเป็นเลิศตลอดห่วงโซ่มูลค่า (value chain)


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุมกลุ่มที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google