งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อตัวบ่งชี้ : 5.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน 1. เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานที่ต้อง รับผิดชอบหลายด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อตัวบ่งชี้ : 5.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน 1. เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานที่ต้อง รับผิดชอบหลายด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อตัวบ่งชี้ : 5.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน 1. เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานที่ต้อง รับผิดชอบหลายด้าน ทำให้คณะฯ ขาดความต่อเนื่องใน การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาแผนการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ( ศึกษาดูงานต่างประเทศ )

2 2. จุดแข็ง 1. คณะฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ทำให้ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานบนพื้นฐาน ของยุทธศาสตร์ 2. บุคลากรส่วนมาก ให้ความร่วมมืออย่างเต็ม ความสามารถและมีความเสียสละต่อองค์กร 3. โอกาส จากการที่คณะฯ เป็นส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ขับเคลื่อนกระบวนการ ทำงานบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติได้สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคมและชุมชน

3 4. อุปสรรค คณะฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยต่อ สถานการณ์ความไม่สงบ จึงทำให้การดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ชาติไม่สามารถทำได้อย่างเต็มกำลัง 5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา 1. นำแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นส่วนในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะฯ มาทบทวนเพื่อ นำไปสู่การกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย / สร้างสรรค์ และภารกิจอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 2. กำหนดแผนการของบประมาณสนับสนุนในการ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้น ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ( ศึกษาดูงานต่างประเทศ )


ดาวน์โหลด ppt ชื่อตัวบ่งชี้ : 5.3 มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ( ระดับ ) 1. จุดอ่อน 1. เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานที่ต้อง รับผิดชอบหลายด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google