งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์และแผนงาน โครงการ สุวิต ศรีไหม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์และแผนงาน โครงการ สุวิต ศรีไหม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์และแผนงาน โครงการ สุวิต ศรีไหม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตสุราษฎร์ธานี

2 ความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย กระบวนการส่งมอบคุณค่า ความ พึงพอใจ ของ ผู้รับบริการ ความ ต้องการ ของ ผู้รับบริการ การ พัฒนา ก าร อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ต ลา ด บ ริ ก า ร การวิเคราะห์แผนงานโครงการต้องพิจารณาทุก ขั้นตอนสำคัญตลอดกระบวนการ ( ตั้งแต่ต้นทางจนถึง ปลายทาง ) เพื่อออกแบบแผนงานโครงการ ( ตาม กระบวนการส่งมอบคุณค่า ) ที่มีลักษณะบูรณาการ ( ไม่ คิดแบบแยกส่วน ) และแก้ปัญหาได้จริง การรวมกลุ่ม (Cluster) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม เกษตรกร ประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในการ ประกอบอาชีพ สินค้าเกษตร ได้รับการวิจัย และพัฒนาการผลิต ให้มีคุณภาพ ระบบตลาด สินค้าเกษตร ได้รับพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพ สินค้าเกษตร ที่สำคัญมีกลไก การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่า การผลิตสินค้า เกษตรและ อาหารได้ มาตรฐานตาม ระบบความ ปลอดภัย การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis)

3 การวางกลยุทธ์และ แผนงานโครงการ

4 กรอบในการคัดกรองแผนงาน โครงการ 1. ขนาดแผนงานโครงการ 2. ผลลัพธ์ ผลได้ และผลกระทบ 3. การบูรณาการและความร่วมมือ 4. ศักยภาพการจัดการหน่วยงานรับผิดชอบ 5. กรอบระยะเวลาความสำเร็จ แผนงานโครงการที่เสนอต้องผ่านทั้งห้า เกณฑ์ขั้นต้น

5 ขนาดแผนงานโครงการ เป็นชุดแผนงานโครงการ “ คิดใหญ่ ” (Big Ideas/Big Projects) มองภาพรวมการพัฒนาจังหวัดเป็นหลักสำคัญ ถ้าทำชุดแผนงานโครงการนี้สำเร็จจะสามารถมองเห็น ความสำเร็จในภาพรวมได้ระดับหนึ่ง การนำเสนอชุดแผนงานโครงการในลักษณะนี้ต้องก้าว ข้ามกรอบบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน แผนงานโครงการในลักษณะดังกล่าวควรเป็นแผนงาน โครงการที่มีงบประมาณหนึ่งล้านบาทขึ้นไป

6 ผลลัพธ์ ผลได้ และผลกระทบ เป็นชุดแผนงานโครงการที่ผลของการ ดำเนินงานสามารถสร้างผลกระทบในภาพกว้าง สามารถสนองตอบต่อหลายเป้าประสงค์และ ตัวชี้วัด หรือแม้กระทั่งสนองตอบต่อประเด็น ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน

7 การบูรณาการและความ ร่วมมือ เป็นแผนงานในลักษณะบูรณาการเป็นชุดโครงการ ที่มี กิจกรรมหรือโครงการย่อย มีหลายหน่วยงานและภาคส่วนร่วมกันทำงาน ( หนึ่ง แผนงานแต่หลายเจ้าภาพร่วมทำงานตอบโจทย์ เดียวกัน ) โดยควรมีบัญทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding; MOU) ระหว่าง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักกับภาคีอื่นๆ มีการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบและความร่วมมือ ระหว่างกันอย่างชัดเจน ควรเป็นโครงการที่ได้รับงบสนับสนุนจากหลายแหล่ง งบประมาณ ไม่เฉพาะแต่งบประมาณจากจังหวัด

8 ศักยภาพการจัดการหน่วยงาน รับผิดชอบ หน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องเป็นหน่วยงาน ระดับจังหวัดที่มีศักยภาพการจัดการและสามารถ ใช้ศักยภาพของตนเองและภาคีทำงานให้สำเร็จ ลุล่วงได้ ในกรณีที่เป็นแผนงานโครงการที่เกินกว่า ศักยภาพของหน่วยงานระดับจังหวัด แผนงาน โครงการนั้นๆต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเป็น รูปธรรมจากหน่วยงานหลักที่สามารถดำเนินการ ทำให้แผนงานโครงการนั้นๆ ประสบความสำเร็จ

9 กรอบระยะเวลาความสำเร็จ เป็นชุดแผนงานโครงการที่สามารถทำให้ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดสำเร็จได้ในระยะเวลาที่ กำหนดตามแผนพัฒนาจังหวัด ถ้าเป็นชุดแผนงานโครงการต่อเนื่องระยะยาว ( ไม่สามารถวัดผลสำเร็จสุดท้ายได้ในระยะเวลา อันสั้น ) ก็ควรชี้วัดความสำเร็จของชุดแผนงาน โครงการในกรอบระยะเวลาตามแผนพัฒนา จังหวัดได้ การวัดความสำเร็จของชุดแผนงานโครงการ ไม่ได้วัดที่ตัวแผนงานโครงการแต่วัดที่ผลของ การพัฒนา

10 อาจารย์สุวิต ศรีไหม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุ ราษฎร์ธานี e-mail : suwit.s@psu.ac.th ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านสามารถเรียกดูเอกสารชุด นี้ได้ที่ http://share.psu.ac.th/blog/strategist/13088


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์และแผนงาน โครงการ สุวิต ศรีไหม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google