งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1

2 องค์ประกอบ 2 ส่วนของงาน ABC 1. กลไกขับเคลื่อน การเชื่อมต่อองค์ประกอบ 2. ความรู้เพื่อแก้ปัญหา / พัฒนาเฉพาะด้าน 2

3 การผลิตทรัพยากรทุนตลาด / ผู้บริโภคคน เทคโนโลยี กท. เกษตร ฯลฯ น้ำ ที่ดิน ชลประทาน กรมที่ดิน กท. ทส. เงินทุน ธกส. กทบ. ชุมชนพอเพียง ฯลฯ ช่องทางขาย พาณิชย์ ธุรกิจเอกชน ฯลฯ การเรียนรู้ สหกรณ์ พช. พอช. กศน. อาชีวศึกษา ฯลฯ Commodity- based Area- based Function-based agencies ตัว ตั้ง AB 3

4 C วิถีของการใช้พลังของความแตกต่าง ให้เกิดประโยชน์ วิถีแห่งการสร้างสรรค์ของใหม่ที่มี มูลค่าเพิ่มสูง วิถีคิดที่ก้าวข้ามความขัดแย้ง - แบ่งขั้ว วิถีทางไปสู่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน วิถีแห่งการรวมพลังสร้างสรรค์  การเห็นคุณค่าของความแตกต่าง  การสร้างความไว้วางใจกันและกัน  การมีพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกัน  การเห็นเป้าหมายร่วม  การให้จังหวะสัญญาณ 4

5 1. การเชื่อมต่อองค์ประกอบเพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อน  ข้อมูล บัญชีครัวเรือน ในฐานะข้อมูลใกล้ตัว สร้างการ “ ระเบิดการเรียนรู้ ” จากภายในได้ง่าย  กลไก ความร่วมมือ เชิงพื้นที่  กระบวนการ การจัดการเรียนรู้ การจัดการความสัมพันธ์ 5

6 การเรียนรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา ของตนเอง การร่วม เรียนรู้ / เข้าใจ ปัญหาของ ชาวบ้าน อปท. หน่วยราชการ ชุมชน ข้อมูลครัวเรือน การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนตามแผน เวทีวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ เก็บข้อมูล ระบบ GIS จังหวัด Design ของการบูรณาการจังหวัดเพื่อ แก้ปัญหาความยากจน 6

7  เป็นหน่วยสังคมเริ่มต้น (basic social structure)  เป็นหน่วยการผลิตขั้นพื้นฐาน (basic production unit)  เป็นหน่วยออกเสียงเลือกตั้ง (basic constituency) 19.6 ล้าน ครัวเรือน (2552) 7

8 2. ความรู้เพื่อแก้ปัญหา / พัฒนาเฉพาะด้าน การพัฒนา พื้นที่ แผนพัฒนาชุมชน ตำบล จังหวัด การจัดงบประมาณสนับสนุน การปฏิบัติการตาม แผน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มิติเศรษฐกิจ • การวางแผนการ ผลิต • การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน • การสร้างมูลค่าเพิ่ม • การสร้างระบบ เศรษฐกิจพื่งตนเอง มิติทรัพยากร • น้ำ • ที่ดิน • ป่า • ชายฝั่ง • สิ่งแวดล้อม มิติสังคม • การศึกษา เยาวชน • สื่อ • ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม • สวัสดิการ สุขภาพ การเมืองการปกครอง • ระบบการบริหารราชการ ท้องถิ่น ภูมิภาค ส่วนกลาง • วัฒนธรรมประชาธิปไตย กลไกจัดการพื้นที่ ส่วนราชการประชาสังคม ภาคธุรกิจชุมชน วิชาการ 8

9 2. ความรู้ เพื่อการ พัฒนาพื้นที่ เชิงเทคโนโลยี : • ทางเลือกอาชีพ / การลดต้นทุนการผลิต • โซ่อุปทานสินค้าเกษตรหลักของพื้นที่ • การจัดการขยะในพื้นที่ • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ / ที่ดิน • ฯลฯ เชิงวิชาการ : • Social Determinants of Health • Knowledge manager • ปัจจัยที่ทำให้ลักษณะความสัมพันธ์ในพื้นที่แตกต่างกัน • ฯลฯ เชิงนโยบาย : • ลักษณะความ ร่วมมือที่มีผลต่อการ บริหารราชการ แผ่นดิน • พฤติกรรมการก่อ หนี้ • เครื่องมือเพื่อ ยกระดับการเรียนรู้ ของกลุ่มเกษตรกร • อิทธิพลของสื่อต่อ การรับรู้และปรับ พฤติกรรมของชุมชน 9

10 10

11 • ว่าด้วย ความสามารถในการจัดการหนี้สินของเกษตรกร ข้อค้นพบ 11

12 ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสำหรับภาคการเกษตร 12

13 • ว่าด้วยกระบวนการสร้างครอบครัวอบอุ่น • ว่าด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างประชาธิปไตยฐานราก • ว่าด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างประชาธิปไตยฐานราก • ว่าด้วยกระบวนการบูรณาการทรัพยากรในจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน • ว่าด้วยการสร้างกลไกการพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการสร้างธรรมาภิบาลจังหวัด • ว่าด้วยการสร้างกลไกการพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วม เพื่อรองรับการสร้างธรรมาภิบาลจังหวัด 13

14 มิติอาชีพ / เศรษฐกิจ มิติ ทรัพยากร มิติสังคม กลไก จังหวัด ( ขบวน บน ) กลไก ชุมชน ( ขบวน ล่าง ) หน่วยงา น ราชการ อปท. ชุมชน วิชาก าร ธุรกิจ กลุ่ม การ ผลิต หน่วย ราชก าร ตลาด วิชาก าร กลุ่ม อนุรัก ษ์ หน่วย ราชก าร อปท วิชาก าร เครือข่า ยประชา สังคม หน่วย ราชก าร อปท. วิชาก าร Stock & Flow กับการเกิดโครงสร้าง ความสัมพันธ์ใหม่ 14

15 การวิจัยที่เปลี่ยนบริบททางสังคม : • เปลี่ยนการรับรู้ - เรียนรู้ • เปลี่ยนความสัมพันธ์ การวิจัยที่สร้างความรู้ที่สอดคล้องกับบริบท : • สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ • สอดคล้องกับความต้องการแก้ปัญหาของคนในพื้นที่ 15

16 พริก ชัยภูมิ การจัดการน้ำ น่าน ระยอง กำแพงเพชร เมืองมรดกวัฒนธรรม แม่ฮ่องสอน เมืองสุขภาพ พะเยา การปรับตัวอาชีพ พิษณุโลก โคเนื้อ อุบลราชธานี ผลไม้ นครศรีธรรมราช ความมั่นคงทางอาหาร กาฬสินธุ์ ทรัพยากรชายฝั่ง / การศึกษา สุราษฎร์ธานี เมล็ดพันธุ์ข้าว ชัยนาท 16


ดาวน์โหลด ppt ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google