งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตและโอกาสงานวิจัย ข้าวไทย รศ. ดร. อภิชาติ วรรณ วิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการ ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว วิกฤตและโอกาสงานวิจัย ข้าวไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตและโอกาสงานวิจัย ข้าวไทย รศ. ดร. อภิชาติ วรรณ วิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการ ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว วิกฤตและโอกาสงานวิจัย ข้าวไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตและโอกาสงานวิจัย ข้าวไทย รศ. ดร. อภิชาติ วรรณ วิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการ ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว วิกฤตและโอกาสงานวิจัย ข้าวไทย รศ. ดร. อภิชาติ วรรณ วิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการ ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว

2 โอกาส Opportunity ในการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยข้าว ความพร้อมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มีรหัสพันธุกรรมที่สมบูรณ์ทั้งจีโนม มีการวางตำแหน่งยีน ทั้งหมดบนจีโนม มีการสร้างฐานข้อมูลและเครื่องมือ ให้เข้าถึงได้ง่าย มีการสร้าง molecular marker ที่วางตำแหน่งแล้วอย่างสมบูรณ์ มีการศึกษาหน้าที่ของยีนแต่ละตัวบนจีโนม มีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรม (SNP) ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ มีความหลากหลายทางพันธุกรรม มีแหล่งทุนสนับสนุน ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันชาติ

3 Jazzman, a new aromatic rice from LSU

4 ปัจจัยการทำ วิจัย 1. โจทย์วิจัย 2. ทุนวิจัย (Financing) 3. เทคนิค, เทคโนโลยี, วิทยาการ (Methodology, technology) 4. วัตถุดิบ (Raw material, Germplasm) 5. นักวิจัย (Researcher) และขีด ความสามารถ, การบริหารและวัฒนธรรม 6. เครื่องมือวิจัยและสิ่งอำนวยความสะดวก (Tools & equipments, facilities)

5 การวิเคราะห์ปัจจัยการทำวิจัย ข้าว : โจทย์วิจัย 1. โจทย์วิจัย มีโจทย์วิจัยมากมาย น่าสนใจ 1. โจทย์วิจัย มีโจทย์วิจัยมากมาย น่าสนใจ - จุดวิกฤต ขาดการวิเคราะห์ impact ที่เหมาะสม สับสนโจทย์วิจัยขัดแย้งกันเอง การจัดลำดับความสำคัญ ขาดการ เชื่อมโยง - มักเอาคำตอบมาตั้งเป็นสมมุติฐาน งานวิจัย

6 การวิเคราะห์ปัจจัยการทำวิจัยข้าว : ทุนวิจัย 2. ทุนวิจัย (Funding) - ปริมาณทุนวิจัยของทั้งประเทศและข้าวยังอยู่ใน ระดับต่ำ - ปานกลาง - ชนิดของทุนวิจัย - ระยะสั้น (1-2 ปี ) - ระยะปานกลาง (3- 4 ปี ) - ระยะยาว (>5 ปี ) - ความคาดหวัง (Cost-benefit ratio impact) สูง มาก - ระยะเวลาการให้ทุน + ความยั่งยืน, ความมั่นคง สั้นและไม่มั่นคง - การให้ทุนวิจัยที่กระจัดกระจาย

7 การวิเคราะห์ปัจจัยการทำวิจัยข้าว : เทคโนโลยี, วิทยาการ 3. เทคโนโลยี, วิทยาการ - มีอยู่แล้ว - ติดสิทธิบัตรหรือไม่ - ต้องพัฒนาขึ้นใหม่ - ขาดการถ่ายทอดสู่ real sector

8 การวิเคราะห์ปัจจัยการทำ วิจัยข้าว : วัตถุดิบ 4. วัตถุดิบ ฐานพันธุกรรม - มีมาก บางชนิดมีน้อย ( ต้อง นำเข้า ) - เข้าถึงยาก - การใช้ฐานพันธุกรรม ต่างประเทศ * ข้อจำกัดในการนำเข้าส่งออก ( การ แลกเปลี่ยนเมล็ด )

9 การวิเคราะห์ปัจจัยการทำ วิจัยข้าว : นักวิจัย 5. นักวิจัย - นักวิจัยพื้นฐาน - นักปรับปรุงพันธุ์ - นักสรีรวิทยา - นักโรคพืช - นักกีฏวิทยา - นักโภชนาการ - นักวิทยาศาสตร์อาหาร - นักสังคม - นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัยต้นน้ำ นักวิจัยกลางน้ำ นักวิจัยปลายน้ำ

10 การวิเคราะห์ปัจจัยการ ทำวิจัยข้าว ( ต่อ ) ชนิดของนักวิจัย - นักวิจัย ( หัวคิด ) - ผู้ช่วยนักวิจัย - นักเทคนิค ( นักปฏิบัติ ) - นักศึกษา นักเรียน ในหน่วยงานควรมีนักปรับปรุงพันธุ์กี่คน

11 จำนวนผู้เชี่ยวชาญแต่ละช่วงอายุตามความ เชี่ยวชาญด้านข้าว เศรษฐกิจ เทคโนโลยีหลังการ เก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการผลิต, การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการ ผลิต เครื่องจักรกลทางการเกษตร การพัฒนาคุณภาพข้าว การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากข้าว การปรับปรุงพันธุ์พืช การพัฒนาคุณภาพข้าว, การพัฒนาการใช้ ประโยชน์จากข้าว 0 2 10 12 14 16 18 6 4 8 11211 28- 30 46- 50 51- 55 56- 60 61- 65 ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนว ตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงวนลิขสิทธิ์ 31- 35 36- 40 41- 45 66- 70 113 1132 211221 3352 22193 113154 11132 11

12 การวิเคราะห์ปัจจัยการทำวิจัย ข้าว : เครื่องมือวิจัย (Tools, equipments) 6. เครื่องมือวิจัย (Tools, equipments) - ถูกจำกัดมากด้วยทุน - Access ยาก ( การเข้าถึง ) ใช้ไม่คุ้มค่า

13 การขับเคลื่อนงานวิจัย สู่ความสำเร็จ 1. ไม่มีข้อจำกัดในปัจจัยการวิจัย 2. การบริหารงานวิจัยและการกำกับ - การบริหารบุคคล - การบริหารการเงิน - การบริหารเวลา - การประเมินผลงานวิจัย - การให้รางวัล / ลงโทษ

14 3. การเชื่อมโยงงานวิจัยต่างๆให้สอดคล้อง และมีทิศทาง (Alignment) - การแลกเปลี่ยนความรู้ - วางแผนร่วมกัน - ส่งต่อผลงานวิจัย 4. การถ่ายทอดงานวิจัย 5. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตและโอกาสงานวิจัย ข้าวไทย รศ. ดร. อภิชาติ วรรณ วิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการ ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว วิกฤตและโอกาสงานวิจัย ข้าวไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google