งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความ เป็นธรรมในสังคม ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุล และมั่นคงของอาหารและพลังงาน ๔. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจ ฐานความรู้และการสร้างปัจจัย แวดล้อม ๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค ๖. ยุทธศาสตร์การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

2 แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ปี ๒๐๒๐
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงราย

3 แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
วิสัยทัศน์ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงราย

4 แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
AEC 2015 (Economic scale) ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน กับแผนยุทธศาสตร์ประชาคมอาเซียน OTOP ให้ความรู้อาเซียน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้าน OVC พัฒนาผู้นำชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงราย

5 แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง” ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ๑.สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ๒.เสริมสร้างขีดความสามารถ การบริหารงานชุมชน ๓.ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ๔.เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ ความมั่นคงของทุนชุมชน ๒.เสริมสร้างองค์กรให้มี ขีดสมรรถนะสูง


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google