งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ วิสัยทัศน์แผนพัฒนา วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ วิสัยทัศน์แผนพัฒนา วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ วิสัยทัศน์แผนพัฒนา วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี สุข ด้วยความ เสมอภาค เป็นธรรม และ มีภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยนแปลง ” “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี สุข ด้วยความ เสมอภาค เป็นธรรม และ มีภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยนแปลง ” ๑.ยุทธศาสตร์การสร้างความ เป็นธรรมในสังคม ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุล และมั่นคงของอาหารและพลังงาน ๔. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจ ฐานความรู้และการสร้างปัจจัย แวดล้อม ๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค ๖. ยุทธศาสตร์การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

2 แผนยุทธศาสตร์ ประเทศไทย ปี ๒๐๒๐ สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัดเชียงราย

3 แผนยุทธศาสตร์การ เข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ วิสัยทัศน์ สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัดเชียงราย

4 แผนยุทธศาสตร์การ เข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนา ชุมชน จังหวัดเชียงราย AEC 2015 (Economic scale) OTOP ให้ ความรู้ อาเซียน หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง หมู่บ้าน OVC พัฒนาผู้นำ ชุมชน ภารกิจกรมการพัฒนา ชุมชน กับแผนยุทธศาสตร์ ประชาคมอาเซียน ภารกิจกรมการพัฒนา ชุมชน กับแผนยุทธศาสตร์ ประชาคมอาเซียน

5 แผนยุทธศาสตร์กรมการ พัฒนาชุมชน พ. ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐาน รากมั่นคง ” เศรษฐกิจฐาน รากมั่นคง ” “ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐาน รากมั่นคง ” เศรษฐกิจฐาน รากมั่นคง ” ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ๑. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่ เย็นเป็นสุข ๒. เสริมสร้างขีด ความสามารถ การบริหารงานชุมชน ๒. เสริมสร้างขีด ความสามารถ การบริหารงานชุมชน ๔. เสริมสร้างธรรมาภิ บาลและ ความมั่นคงของทุน ชุมชน ๔. เสริมสร้างธรรมาภิ บาลและ ความมั่นคงของทุน ชุมชน ๓. ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ๒. เสริมสร้างองค์กรให้มี ขีดสมรรถนะสูง ๒. เสริมสร้างองค์กรให้มี ขีดสมรรถนะสูง


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ. ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ วิสัยทัศน์แผนพัฒนา วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google