งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทธ ศาสตร์ การพัฒนา สุขภาพ เศรษฐกิจ พอเพียง. รุปเศรษฐกิจ พอเพียงคืออะไร  เป็นวิถีการดำรงชีวิตที่ใช้ คุณธรรมนำความรู้  เป็นการพัฒนาตนเอง ครอบครัว องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทธ ศาสตร์ การพัฒนา สุขภาพ เศรษฐกิจ พอเพียง. รุปเศรษฐกิจ พอเพียงคืออะไร  เป็นวิถีการดำรงชีวิตที่ใช้ คุณธรรมนำความรู้  เป็นการพัฒนาตนเอง ครอบครัว องค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทธ ศาสตร์ การพัฒนา สุขภาพ เศรษฐกิจ พอเพียง

2

3 รุปเศรษฐกิจ พอเพียงคืออะไร  เป็นวิถีการดำรงชีวิตที่ใช้ คุณธรรมนำความรู้  เป็นการพัฒนาตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้ ก้าวนำไป พร้อมกับความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน  เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข ระหว่างคนกับคนในสังคม และคนกับธรรมชาติ

4 สามารถดำรงชีพบนพื้นฐาน ความพอดีพอประมาณมี เหตุผล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มีครอบครัวอบอุ่น มั่นคง อยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อ สุขภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และช่วยเหลือเกื้อกูล มีสัมมาชีพทั่วถึง มีรายได้ คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา

5 มีสุขภาพ แข็งแรง และอายุ ยืนยาว เพื่อให้ทุก ภาคส่วนมี เป้าหมายร่วมกัน ในการนำพา ชุมชนของ ประเทศไทยสู่การ เป็นเมืองไทย แข็งแรง ภายในปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา

6 คนไทย 63 ล้านคน  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  คนไทยแข็งแรง เมือง ไทย แข็งแ รง การสร้างสุขภาพ ( คนปกติ แข็งแรง ) 30 บาทรักษาทุกโรค ( รักษาคนป่วย หายป่วย แข็งแรง ) แข็งแรงด้าน สุขภาพกาย จิตใจ สังคมดี เศรษฐกิจพอเพียง และ ปัญญาดี กาย ใจ สังคม จิตปัญญา กายภาพ วินัย อาชีพ ปฏิสัมพันธ์ การปฏิบัติต่อ ความรู้ ระดับความรู้ สุขภาพ สมรรถภาพ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ปัจจัยสี่ การใช้อินทรีย์ สุขภาพร่างกาย ใจ กาย เงื่อนไขคุณธรรม ( ซื่อสัตย์, สุจริต, ขยัน, อดทน, แบ่งปัน ) เงื่อนไขความรู้ ( รอบรู้, รอบคอบ, ระมัดระวัง ) พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี มีเหตุผล ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน นำสู่

7 เศรษฐกิจพอเพียง มีแผนการพัฒนา เพื่อให้เกิดสาธารณสุข ในระดับโลก, WHO มีแผนการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนชาวไทย เกิดสาธารณสุข, HT เศรษฐกิจพอเพียง และ สุขภาวะองค์รวม มีแผนการพัฒนาองค์กร เพื่อทำให้เกิดสาธารณสุข สังคม กายภาพ จิตปัญญา กาย ใจ เกษตร ทฤษฏีใหม่ มีแผนการ พัฒนาตนเอง ให้เกิดความสุข และมีแนวทาง ในการพัฒนา ผู้อื่นให้ถึง ความสุข เพื่อทำให้เกิด สาธารณสุข

8 วิสัยทัศน์การพัฒนา ประเทศในช่วง 20 ปี การพัฒนาที่ยั่งยืนและ ความอยู่ดีมีสุข ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง สังคม คุณภาพ สังคม สมานฉัน ท์ เอื้อ อาทร สังคม แห่งภูมิ ปัญญา การ เรียนรู้ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เข้มแข็ง คนดี คนเก่ง รู้ รัก สามัคคี สืบสาน วัฒนธรรม ไทย คนมี การศึกษา คิดเป็น ทำ เป็น เรียนรู้ตลอด ชีวิต

9 หลักการสำคัญของการ ขับเคลื่อน ๑. ความมุ่งมั่น (Purpose) ร่วมมือกันทำ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ๒. หลักการ (Principle) เชื่อมโยง เกื้อกูล หนุนเสริม เห็นคุณค่ากัน ๓. การมีส่วนร่วม (Participation) ทุกฝ่าย ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม

10 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน • สร้างกระบวนการเคลื่อนไหวทาง สังคม • บูรณาการการพัฒนาโดยใช้พื้นที่ ชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง • สร้างความเชื่อมโยงการทำงาน ระดับต่าง ๆ • จัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากพื้นที่ต้นแบบ

11 กลไกสู่ความสำเร็จ บริหารจัดการ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ภาคีแข็งแกร่ง รากฐานสังคมเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งเป้าประสงค์

12 เอกชน กลไกการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกับ เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด • เศรษฐกิจ พอเพียง • เอาชนะความ ยากจน • เมืองไทย แข็งแรง • ฯลฯ นโยบาย กระทรวง / กรมที่ เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ - มท., ศธ., กษ., สธ., พมจ., สพท. ฯลฯ - สสจ., รพ ศ., รพท., รพช. สอ. - ฯลฯ กระบวนการพั ฒนางาน วิชาการ ประชาคม อปท. - อบจ. - เทศบา ล - อบต. แผนพั ฒนา ระดับชา ติ นโยบาย รัฐบาล การ สนับสนุน ของศอม./ องค์กร ต่างๆ CE O

13 หัวใจ ชุมชน พึ่งตนเอง : ชุมชนเข้มแข็ง 1. แกน นำ 2. กลไก การจัดการ - กฎ กติกา กลยุทธ์ - ข้อมูล - ความรู้ 3. กลุ่ม 4. กองทุน 5. กิจกรร ม

14 ชุมชน การมีส่วนร่วม ของชุมชน คุณลักษณะของ การมีส่วนร่วม เป็นการกระทำของประชาชน เป็นจิตสำนึกของประชาชน เป็นความเสมอภาคกันของประชาชน เป็นความเห็นพ้องต้องกันของประชาชน เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน - ในการตัดสินใจ - ในการดำเนินงาน ( ค้นหาปัญหา / สาเหตุ, วางแผนดำเนิน กิจกรรม, ลงทุน, ปฏิบัติงาน ) - ในการรับผลประโยชน์ - ในการติดตามประเมินผล

15 5 วงจรแผนปฏิบัติการมี ส่วนร่วมชุมชน 1 ประเมินค้นหาความต้องการ และทรัพยากร 5 กำกับและ ประเมินผล 2 ตกลงสร้าง วิสัยทัศน์ร่วม 1 4 สร้างศักยภาพความ เข้มแข็งในการปฏิบัตการ 3 รวบรวมความคิด และแผนปฏิบัติการ 4 3 2 5 4 3 2


ดาวน์โหลด ppt ทธ ศาสตร์ การพัฒนา สุขภาพ เศรษฐกิจ พอเพียง. รุปเศรษฐกิจ พอเพียงคืออะไร  เป็นวิถีการดำรงชีวิตที่ใช้ คุณธรรมนำความรู้  เป็นการพัฒนาตนเอง ครอบครัว องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google