งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ สหกรณ์และสถาบัน เกษตรกร มีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการพัฒนา ประเทศ และสมาชิกอยู่ในสังคมที่อยู่ เย็นเป็นสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ สหกรณ์และสถาบัน เกษตรกร มีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการพัฒนา ประเทศ และสมาชิกอยู่ในสังคมที่อยู่ เย็นเป็นสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ สหกรณ์และสถาบัน เกษตรกร มีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการพัฒนา ประเทศ และสมาชิกอยู่ในสังคมที่อยู่ เย็นเป็นสุข

2 พันธกิจ 1. สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วน ร่วมในการสร้างสังคม อยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการ ให้บริการแก่สมาชิกให้ เกิดความพึงพอใจ 3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกับคู่ค้า ในการดำเนินธุรกิจอย่าง มีคุณภาพและเที่ยงธรรมตามความต้องการของ ลูกค้า 4. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วน ร่วมกับชุมชนในการพัฒนา สังคม และสิ่งแวดล้อม

3 5. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมี ส่วนร่วมในการ บริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้พึ่งพาตนเองได้และ ช่วยเหลือกันและกันมากขึ้น 6. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในมีความ เข้มแข็งรวมทั้งเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ 7. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่าย กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย พันธกิจ ( ต่อ )

4 ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 1. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ 2. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมของ ประเทศตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 3. สนับสนุนเพื่อให้บรรลุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 5. เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้พึ่งพาตนเองได้ 6. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด

5 7. สร้างแนวคิดใหม่ และความเข้มแข็งต่อ บุคลากรในระบบสหกรณ์ 8. พัฒนาระบบสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการ 9. ปรับปรุงการบริหารด้านเงินทุน 10. สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 11. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ ( ต่อ )

6 สังคมอยู่เย็นเป็นสุข (Green and happiness Society) คือ - คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ - รู้เท่าทันโลก - ครอบครัวอบอุ่น - ชุมชนเข้มแข็ง - สังคมสันติสุข - เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและ เป็นธรรม - สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

7 - อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีธรร มาภิบาล - ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตรอันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข - อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี สังคมอยู่เย็นเป็นสุข (Green and happiness Society) ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ สหกรณ์และสถาบัน เกษตรกร มีความเข้มแข็ง เป็นพลังในการพัฒนา ประเทศ และสมาชิกอยู่ในสังคมที่อยู่ เย็นเป็นสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google