งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด ในการ ดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้านสาธารณสุข ( ศอ. สส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด ในการ ดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้านสาธารณสุข ( ศอ. สส.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิด ในการ ดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้านสาธารณสุข ( ศอ. สส.)

2 การปฏิรูปสังคมไทย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์ สังคมไม่ ทอดทิ้งกัน ยุทธศาสตร์ สังคมเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ สังคมคุณธรรม สังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็น สุขร่วมกัน

3 วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 10 สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คือ สังคมที่มีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัว ชุมชน เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี คุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ ระบบบริหารจัดการของประเทศที่มี ธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคม โลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

4 การดำเนินงานในระดับพื้นที่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ภาครัฐ องค์กร ชุมชน อื่น ๆ สถาบัน วิชาการ สื่อมวลชน องค์กร พัฒนา เอกชน กลไก การประสาน ในระดับ พื้นที่ จังหวัด - - - - - อยู่เย็น เป็นสุข เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม, ใช้ทุนทางสังคมในพื้นที่

5 การดำเนินงานในส่วนกลาง เวทีภาคี ความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อน สังคมอยู่เย็น เป็นสุข วธ. ยธ. อื่นๆ สธ. ศธ. พม. มท. สศช.

6 ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ( ศอ. สส.) งานสนับสนุน การบูรณาการจังหวัด งานสื่อสาร เพื่อสังคม งานพัฒนาตัวชี้วัด ความอยู่เย็นเป็นสุข เวทีภาคีความร่วมมือในพื้นที่ มีกลไกการประสานงาน มีรูปธรรมการดำเนินงาน จังหวัด อยู่เย็น เป็นสุข เวทีภาคีความร่วมมือ องค์กรด้านนโยบาย สธ., ศธ., ยธ., วธ., พม., มท., สศช., ฯลฯ

7 องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง สร้างวิสัยทัศน์ประสานภาคี กำหนดตัวชี้วัด ความอยู่ดีมีสุขร่วมกัน พัฒนาแผนงาน ผู้นำทางความคิด วิชาการ เยาวชน สถาบันการเมือง องค์กรภาครัฐ สื่อมวลชน ชุมชน องค์กรภาค ประชาสังคม องค์กรเอกชน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันในจังหวัด

8 ตัวอย่างแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งจังหวัด 1. การจัดการช่วยเหลือผู้ที่ถูก ทอดทิ้ง 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง - เน้นสัมมาชีพเต็มพื้นที่ 3. การอนุรักษ์การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็น ธรรมและยั่งยืน

9 4. อนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ 5. ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว อย่าง ถูกต้อง 6. ดูแลความปลอดภัย ความ ยุติธรรมชุมชน มีคลีนิก ยุติธรรมจังหวัด ตัวอย่างแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งจังหวัด

10 7. ส่งเสริมระบบสุขภาพชุมชน 8. มีการจัดการความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัยของ ท้องถิ่น 9. พัฒนานโยบาย ที่เน้น ประโยชน์ และสอดคล้องกับ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตัวอย่างแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งจังหวัด

11 10. ส่งเสริมระบบการสื่อสารของ ชุมชน การสื่อสารเพื่อการ เรียนรู้และจัดการตนเองได้ ฯลฯ ตัวอย่างแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งจังหวัด

12 1. เรามีทุนทางสังคมในจังหวัดใน ด้านใดบ้างที่จะสนับสนุนการสร้าง จังหวัดอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ? 2. เราจะสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันใน การสร้างจังหวัดอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันได้อย่างไร ? 3. เราจะมีวิธีการสร้างจังหวัดอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกันได้อย่างไร ? ประเด็นการปรึกษาหารือ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด ในการ ดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกัน ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้านสาธารณสุข ( ศอ. สส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google