งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ในสำนักงาน ประกันสังคม โดย นางทัศนีย์ มะโนปัญญา ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ในสำนักงาน ประกันสังคม โดย นางทัศนีย์ มะโนปัญญา ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ในสำนักงาน ประกันสังคม โดย นางทัศนีย์ มะโนปัญญา ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม

2 ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้าง หลักประกันสังคมของประเทศ อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ สำนักงานประกันสังคม

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการให้บริการ ประกันสังคมขององค์กร ให้มี คุณภาพ อย่างทั่วถึง และเป็นธรรมยิ่งขึ้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาสิทธิ ประโยชน์ควบคู่กับการสร้าง เสถียรภาพกองทุนอย่างสมดุล เหมาะสม และเป็นธรรม ( มั่นคง เป็น ธรรม ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาสู่องค์กร แห่งความเป็นเลิศ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ ( ก้าวไกล เป็นสุข )

4 ความเป็นมาของการจัดการความรู้ สำนักงานประกันสังคม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา ความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดย ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถ ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับ สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการ เรียนรู้ร่วมกัน ”

5

6

7

8 ๑. ความเป็นมาการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคม ปี ๒๕๔๘ : ดำเนินการจัดการความรู้ เรื่อง การวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณี เจ็บป่วย ปี ๒๕๔๙ : ดำเนินการจัดการความรู้ เรื่อง การวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณี ว่างงาน ปี ๒๕๕๐ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑ ) การวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ๒ ) การจัดการข้อร้องเรียน ปี ๒๕๕๑ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑ ) จิตสำนึกในการให้บริการ ๒ ) การติดตามนายจ้างขึ้นทะเบียน ปี ๒๕๕๒ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑ ) การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง ๒ ) คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ประกันสังคม ( ฉบับที่ ๒ ) พ. ศ. ๒๕๓๗ และ ( ฉบับที่ ๓ ) พ. ศ. ๒๕๔๒ พร้อมบท วิเคราะห์ ๓ ) การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ความเป็นมาของการจัดการความรู้ สำนักงานประกันสังคม

9 ปี ๒๕๕๓ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑ ) เทคนิคการติดตามเงินคืนกรณีจ่ายเงิน ว่างงานเกินสิทธิ ๒ ) การติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบ ๓ ) เคล็ด ( ไม่ ) ลับการพัสดุ ปี ๒๕๕๔ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑ ) เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ๒ ) เทคนิคการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ๓ ) เทคนิคการปลูกจิตสำนึกรักองค์กร ความเป็นมาของการจัดการความรู้ สำนักงานประกันสังคม

10 ปี ๒๕๕๕ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑ ) ขุมทรัพย์ความรู้สำนักงานประกันสังคม วิทยากร ดร. ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ๒ ) การพัฒนาสำนักงานประกันสังคมสู่องค์กรแห่ง การเรียนรู้ : ภาวะผู้นำพลังขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งการ เรียนรู้ วิทยากร ดร. เกษรา รักชาติ

11 ขุมทรัพย์ความรู้สำนักงาน ประกันสังคม ปี 2555

12

13

14 เอกสารผลงานการจัดการความรู้ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ / จังหวัด

15 ความเป็นมาของการจัดการความรู้ สำนักงานประกันสังคม ปี ๒๕๕๖ : ดำเนินการจัดการความรู้ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑ ) ขุมทรัพย์ความรู้สำนักงานประกันสังคม ๒ ) การพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ใน ส่วนกลาง วิทยากร ดร. ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์

16

17

18 เริ่มต้น KM ให้ความรู้ สร้างเครือข่าย กระตุ้นให้ทำ ( ข้อสั่งการ, ติดตามโดยผู้ตรวจ ราชการ ) นำปฏิบัติ, สนับสนุนงบประมาณ ย้ำชัดสู่เป้าหมาย (LO)

19 ผลการดำเนินการ การจัดการความรู้ในหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - การจัดทำคู่มือ - การฝึกอบรมพัฒนา - E-Learning - กิจกรรมต่างๆ ขุมทรัพย์ความรู้

20

21 E-learning

22 การศึกษาดูงาน อิตาลี (2556) การศึกษาตลอดชีวิต Long Live Learning

23 การศึกษาดูงาน

24 กองฝึกอบรม สำนักงาน ประกันสังคม


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ในสำนักงาน ประกันสังคม โดย นางทัศนีย์ มะโนปัญญา ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google