งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง เราจะครองแผ่นดินโดย ธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม พระบรมราโชวาท 5 พ. ค. 2493.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง เราจะครองแผ่นดินโดย ธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม พระบรมราโชวาท 5 พ. ค. 2493."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจพอเพียง เราจะครองแผ่นดินโดย ธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม พระบรมราโชวาท 5 พ. ค. 2493

2 * ผลประโยชน์ของประชาชน ( ความอยู่ดีมีสุข ) * การมีส่วนร่วมตัดสินใจของ ประชาชน ประการแรก การพัฒนา “ คน ” เป็นตัวตั้ง ยึดหลัก

3 ยึดหลัก : ภูมิสังคม ( ลักษณะภูมิ ประเทศ หรือภูมิศาสตร์ ) ที่มีความ แตกต่างในภูมิภาคและท้องถิ่น ตามสภาพแวดล้อมๆตัวคน อยู่บน พื้นฐานของภูมิประเทศทางสังคม วิทยา โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของ “ คน ” ในสังคม เช่น วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อและศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจ และ สภาพแวดล้อมในสังคม ประการที่สอง

4 ยึดหลัก * รู้จักพอประมาณตน * ดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง * ทำตามลำดับขั้นตอน ประการสาม การพัฒนาจาก “ การพึ่งตนเอง ” ให้ได้ก่อน ( เสริมสร้างความเข็มแข็งให้ตนเอง นำไปสู่ชุมชน )

5 “ คน ” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ พัฒนาประเทศที่สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืนในที่สุด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผน 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554 ) ปรัชญา

6 แนวคิด หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผน 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554 ) แนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของ ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ รัฐ ทั้งในการ พัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไป ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทัน ต่อยุคโลกาภิวัตน์

7 เป้าประ สงค์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผน 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554 ) ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ง ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

8 หลักการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผน 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554 ) ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมี ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมี ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน

9 เงื่อนไข พื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผน 10 ( พ. ศ. 2550 – 2554 ) จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและ ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการ ต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการ ดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน ชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความ รอบรู้ที่เหมาสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ

10 พัฒนาแบบองค์รวม โดยคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนา อยู่บน พื้นฐานของดุลภาพเชิงพลวัตที่ เชื่อมโยงทุกมิติอย่างบูรณาการ กระบวนทรรศน์การพัฒนาประเทศไทย ในระยะ 10 – 15 ปีข้างหน้า

11 คน ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี เงื่อนไขความรู้ ( รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ) เงื่อนไขคุณธรรม ( ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน ) ทางสายกลาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การสร้าง ความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรและความ หลากหลายทาง ชีวภาพและ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างระบบและ วัฒนธรรมาภิบาล และประชาธิปไตย ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพคนและสังคม แห่งศีลธรรมและ ฐานความรู้ ยุทธศาสตร์ การสร้าง ความเข้มแข็ง ของ ชุมชนและ ครือข่าย การพัฒนา ใน ภูมิภาคและ ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ การ พัฒนา เศรษฐกิจ ไทยบนฐาน การผลิตที่ แข็งแกร่ง ของประเทศ ทุนสังคม ทุน เศรษฐกิจ ทุนทรัพยากร ธรรมชาติ ทุน สิ่งแวดล้อม

12 Q/A


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง เราจะครองแผ่นดินโดย ธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม พระบรมราโชวาท 5 พ. ค. 2493.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google