งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://www
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2 สารบัญ แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา โครงสร้างสำนักงานส่งเสริมวิชาการ
กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

3 แนะนำระบบการลงทะเบียนนักศึกษา

4 โครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการเงินและงานทะเบียน
มหาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียน กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

5 กราฟแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

6 ตารางสรุปจำนวนนักศึกษาแยกตามคณะ
รายชื่อคณะ ชั้นปีที่1 ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่3 ชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 862 779 625 772 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 859 774 525 635 คณะวิทยาการจัดการ 1103 1165 1006 845 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200 197 308 326

7 แทรกไฟล์วีดีโอ สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google