งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ของบุคลากร ที่มีต่อการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ของบุคลากร ที่มีต่อการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ของบุคลากร ที่มีต่อการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

2 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสำรวจ

3 สถานะผู้ตอบแบบ ประเมิน ความถี่ร้อยละ นักศึกษา 1418 บุคลากรสาย สนับสนุน 2837 บุคลากรสายวิชาการ 2128 ผู้บริหาร ( ระดับคณะ / ภาควิชา ) 1317

4

5 หน่วยงานความถี่ร้อยละ สำนักงานเลขานุการ 2634 ภาควิชาภาษาไทย 912 ภาควิชาสังคมศาสตร์ 1520 ภาควิชาภาษาตะวันตก 79 ภาควิชาภาษาตะวันออก 79 ภาควิชาประวัติศาสตร์ 34 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 68 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 11 อื่นๆ 23

6 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ

7 ค่าเฉลี่ยความหมาย 1.00 – 1.49 1.50 – 2.49 2.50 – 3.49 3.50 – 4.49 4.50 – 5.00 น้อยที่สุด (much below average) น้อย (below average) ปานกลาง (fair / average) มาก (above average) มากที่สุด (much above average)

8 1. ด้านคุณภาพการให้ บริหาร รายการเฉลี่ยระดับ 1.1 ให้บริการด้วยความถูกต้อง 4.17 มาก 1.2 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 3.76 มาก 1.3 ให้บริการโดยคำนึงถึงความ เร่งด่วน / ความสำคัญของงาน 4.04 มาก โดยรวม 3.99 มาก

9 2. ด้านการให้บริการของ บุคลากร รายการเฉลี่ยระดับ 2.1 ให้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี มี จิตบริการ 4.32 มาก 2.2 ให้คำปรึกษา แนะนำอย่าง เต็มที่ด้วยความเต็มใจ 4.25 มาก 2.3 ให้บริการด้วยความชำนาญ เชี่ยวชาญเร่งด่วน / ความสำคัญ ของงาน 4.00 มาก โดยรวม 4.19 มาก

10 3. ด้านกระบวนการและขั้นตอน การให้บริการ รายการเฉลี่ยระดับ 3.1 มีความชัดเจนในกระบวนการและ ระบบการทำงาน 3.97 มาก 3.2 มีความเหมาะสมของระยะเวลาใน การให้บริการ 3.89 มาก 3.3 มีการพัฒนางานบริการอย่างมี คุณภาพและต่อเนื่องเร่งด่วน / ความสำคัญของงาน 3.88 มาก โดยรวม 3.91 มาก

11 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานจะดีมาก ควรจะแยกให้ประเมินในแต่ละงาน กำหนดภาระงานให้เหมาะสมกับแต่ละคน และปฏิบัติ ภารกิจให้ได้ตามที่รับมอบหมายทันตามกำหนดเวลา นอกจากนั้นสายสนับสนุนจะต้องมีการพัฒนากระบวนการ ทำงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใช้ระบบสารสนเทศ และ ฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน

12 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรมีความกระตือรือร้นต่อการทำงาน การบริการ อย่าปัด ความรับผิดชอบ หรือรับปากแต่ไม่ทำ อย่าเลือกปฏิบัติ เช่น ไม่สนใจให้บริการสายวิชาการที่อายุน้อย ดีมาก แต่ก็ยังพัฒนาได้อีก

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ของบุคลากร ที่มีต่อการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google