งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

3 สถานะผู้ตอบแบบประเมิน
ความถี่ ร้อยละ นักศึกษา 14 18 บุคลากรสายสนับสนุน 28 37 บุคลากรสายวิชาการ 21 ผู้บริหาร (ระดับคณะ/ภาควิชา) 13 17

4

5 หน่วยงาน ความถี่ ร้อยละ
สำนักงานเลขานุการ 26 34 ภาควิชาภาษาไทย 9 12 ภาควิชาสังคมศาสตร์ 15 20 ภาควิชาภาษาตะวันตก 7 ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาควิชาประวัติศาสตร์ 3 4 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 6 8 ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 1 อื่นๆ 2

6 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

7 ค่าเฉลี่ย ความหมาย 1.00 – 1.49 1.50 – 2.49 2.50 – 3.49 3.50 – 4.49 4.50 – 5.00 น้อยที่สุด (much below average) น้อย (below average) ปานกลาง (fair / average) มาก (above average) มากที่สุด (much above average)

8 1. ด้านคุณภาพการให้บริหาร
รายการ เฉลี่ย ระดับ 1.1 ให้บริการด้วยความถูกต้อง 4.17 มาก 1.2 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว 3.76 1.3 ให้บริการโดยคำนึงถึงความเร่งด่วน / ความสำคัญของงาน 4.04 โดยรวม 3.99

9 2. ด้านการให้บริการของบุคลากร
รายการ เฉลี่ย ระดับ 2.1 ให้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี มีจิตบริการ 4.32 มาก 2.2 ให้คำปรึกษา แนะนำอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ 4.25 2.3 ให้บริการด้วยความชำนาญ เชี่ยวชาญเร่งด่วน / ความสำคัญของงาน 4.00 โดยรวม 4.19

10 3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
รายการ เฉลี่ย ระดับ 3.1 มีความชัดเจนในกระบวนการและระบบการทำงาน 3.97 มาก 3.2 มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ 3.89 3.3 มีการพัฒนางานบริการอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องเร่งด่วน / ความสำคัญของงาน 3.88 โดยรวม 3.91

11 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานจะดีมาก ควรจะแยกให้ประเมินในแต่ละงาน กำหนดภาระงานให้เหมาะสมกับแต่ละคน และปฏิบัติภารกิจให้ได้ตามที่รับ มอบหมายทันตามกำหนดเวลา นอกจากนั้นสายสนับสนุนจะต้องมีการพัฒนา กระบวนการทำงานเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใช้ระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลในการ ปฏิบัติงาน

12 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีความกระตือรือร้นต่อการทำงาน การบริการ อย่าปัดความรับผิดชอบ หรือ รับปากแต่ไม่ทำ อย่าเลือกปฏิบัติ เช่น ไม่สนใจให้บริการสายวิชาการที่อายุน้อย ดีมาก แต่ก็ยังพัฒนาได้อีก

13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการให้บริการ ของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google