งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มบริการเทคนิค มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ ภารกิจบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 2 ห้องรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มบริการเทคนิค มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ ภารกิจบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 2 ห้องรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มบริการเทคนิค มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ ภารกิจบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 2 ห้องรวม 65 เครื่อง ภารกิจบริการห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ ด้วยตนเอง บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์โสตทัศน ศึกษาในเขตพื้นที่บริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง (KKU e- Education Cluster) ในพื้นที่คณะ / หน่วยงานและหอพัก นักศึกษา ทั่วมหาวิทยาลัยและที่วิทยาเขตหนองคาย รวมทั้งสิ้น 1,037 เครื่อง

2 ภารกิจบริการระบบการการเรียนการ สอนทางไกล บริการการระบบการเรียนการสอนทางไกล (Video Conference System) และการประชุมทางไกล ภารกิจบริการเทคนิคไอทีคลินิก บริการศูนย์บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Clinic) แก่คณะ / หน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา และ บุคลากร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3 เขตพื้นที่บริการการเรียนรู้ด้วย ตนเอง KKU e-Education Cluster โซนศูนย์กลาง (Center) ศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4-5 คอมพิวเตอร์ 300 ชุด

4 เขตพื้นที่บริการการเรียนรู้ด้วย ตนเอง KKU e-Education Cluster โซนกลุ่มของคณะ คณะเกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 80 ชุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 80 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 73 ชุด

5 เขตพื้นที่บริการการเรียนรู้ด้วย ตนเอง KKU e-Education Cluster โซนหอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาชายที่ 7 คอมพิวเตอร์ 40 ชุด หอพักนักศึกษาชายที่ 27 คอมพิวเตอร์ 30 ชุด หอพักนักศึกษาชายที่ 9 หลังที่ 2 คอมพิวเตอร์ 21 ชุด

6 เขตพื้นที่บริการการเรียนรู้ด้วย ตนเอง KKU e-Education Cluster โซนหอพักนักศึกษาหญิง หอพักนักศึกษาหญิงที่ 2, 18, 19, 23, 24, 26 ในแต่ละหอพักมีจำนวน 8 เครื่อง รวมคอมพิวเตอร์ 72 ชุด หอพักนักศึกษาหญิง 9 หลังที่ 1, 2, 3, 4, 5 ในแต่ละหอพักมีจำนวน 8 เครื่อง รวมคอมพิวเตอร์ 40 ชุด

7 การให้บริการการเรียนการ สอนทางไกล เป็นการให้บริการการด้านเรียนการ สอน โดยสอนผ่านเครือข่าย มีห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน 1 ห้องเรียนจาก ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไป วิทยาเขตหนองคาย ปัจจุบันมีการเรียนการสอน 6 ชั่วโมง / สัปดาห์ 2 ห้องเรียน จาก คณะวิทยาศาสตร์ ไป วิทยาเขตหนองคาย ปัจจุบันมีการเรียนการสอน 9 ชั่วโมง / สัปดาห์

8 การให้บริการห้องไอที คลินิค บริการศูนย์บริการด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Clinic) แก่คณะ / หน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย http:\\www.computer.kku.ac.th

9 โปรแกรมที่ใช้ในการ บริหารจัดการ โปรแกรมจองเวลาเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ (KKU e-Cluster) (KKU e-Cluster) โปรแกรมลงเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลา ราชการ (OT) (OT) โปรแกรมให้บริการไอ ที คลินิก (IT Clinic) (IT Clinic) โปรแกรมขอใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอน (VCS) โปรแกรมแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เขต พื้นที่บริการ (Maintenance) (Maintenance)

10 THE END


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มบริการเทคนิค มีภารกิจหลัก 4 ภารกิจ ภารกิจบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 2 ห้องรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google