งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Key Performance Indicators (KPI) KPI ระบบติดตามผลการ รายงานเป้าหมายตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Key Performance Indicators (KPI) KPI ระบบติดตามผลการ รายงานเป้าหมายตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Key Performance Indicators (KPI) KPI ระบบติดตามผลการ รายงานเป้าหมายตัวชี้วัด

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน

3 โครงสร้างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หน่วยตรวจสอบ ภายใน สภา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ และข้าราชการ คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยา เขต (4) สำนักงาน อธิการบดี (1) คณะ (12) สำนัก / สถาบัน (3) 1. วิทยาเขตขอนแก่น 2. วิทยาเขตสุรินทร์ 3. วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 4. วิทยาเขตสกลนคร นครราชสีมา สำนักงาน คณบดี สำนักงาน ผู้อำนวยการ

4 * หมายถึง หน่วยงานจัดตั้ง ภายใน คณะ (12) คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการ จัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรม และออกแบบ อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรม ศาสตร์ คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงาน อธิการบดี กองคลัง กองนโยบายและ แผน กองพัฒนา นักศึกษา กองบริหารงาน บุคคล กองกลาง สำนักงาน วิทยาเขต กองวิจัยและ พัฒนา * กองวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ * กองส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน * กองบริหารงาน บุคคล * กองพัฒนา นักศึกษา * กองบริหารแผน และการคลัง * สำนักงานผู้อำนวยการ สำนัก (2) / สถาบัน (1) สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 5 ส ISO 9001:20 00 RMUTI- QA Business Flows ISO Documents - QM - 45 PM - SD

6 5 ส ISO 9001:20 00 RMUTI- QA DATA KPI สกอ. KPI ก. พ. ร. KPI สมศ. RMUTI

7

8 RMUTI KPI MODEL (1) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ PM กับ หน่วยงาน (2) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ KPI กับ ตัวแปร (3) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัวแปร กับ PM

9 (1) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ PM กับ หน่วยงาน Mind MAP Mind MAP

10 (2) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ KPI กับ ตัวแปร Mind MAP Mind MAP

11 (2) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ KPI กับ ตัวแปร ( ต่อ ) Mind MAP Mind MAP ตัวชี้วัด

12 (3) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัวแปร กับ PM Mind MAP Mind MAP

13 (3) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัวแปร กับ PM ( ต่อ ) Mind MAP Mind MAP

14 ระบบติดตามผลการ รายงานเป้าหมายตัวชี้วัด

15 วัตถุประสงค์ในการนำระบบ KPI มาใช้ 1. เพื่อช่วยลดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 2. เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล 3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัยฯ 4. เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการ จัดทำรายงานเพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงาน ต่าง ๆ เช่น กพร. KPI

16 ความสามารถของ ระบบ  สามารถติดตาม ตรวจสอบและรายงาน ผลการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดของมาตรฐานต่างๆ ได้ เช่น ก. พ. ร., สมศ., สกอ.  กำหนดมาตรฐานเกณฑ์ตัวชี้วัดของ มหาวิทยาลัยเองได้  มีการรายงานผลในรูปแบบ เอกสารรายงานและรูปภาพเพื่อให้ สะดวกง่ายต่อการเข้าใจ KPI

17  หน้าจอบันทึกค่าตัวแปรกระบวนงาน

18  หน้าจอแสดงรายงานตัวแปรกระบวนงาน

19  หน้าจอแสดงรายงานการประเมินตนเอง (SAR card)

20 KPI  หน้าจอแสดงรายงานผลการปฏิบัติราชการ

21 KPI  หน้าจอแสดงรายงานผู้บริหาร

22 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Key Performance Indicators (KPI) KPI ระบบติดตามผลการ รายงานเป้าหมายตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google