งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล แหล่ง ทุนการศึกษา. ทุนหน่วยงานภายนอก 1. ทุนสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา www.mua.go.th 1.1 โครงการพัฒนากำลังคนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล แหล่ง ทุนการศึกษา. ทุนหน่วยงานภายนอก 1. ทุนสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา www.mua.go.th 1.1 โครงการพัฒนากำลังคนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล แหล่ง ทุนการศึกษา

2 ทุนหน่วยงานภายนอก 1. ทุนสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา www.mua.go.th 1.1 โครงการพัฒนากำลังคนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1.2 โครงการอื่น ๆ ที่ สกอ. เวียนแจ้งในแต่ละ ครั้ง ขั้นตอน : สกอ. เวียนแจ้งประกาศฯ ให้ มหาวิทยาลัย ส่งใบสมัครให้ สกอ. ดำเนินการ คัดเลือก ตามข้อมูลเดิม สกอ. จะเวียนแจ้งทุน ประมาณเดือน เมษายน

3 ทุนหน่วยงานภายนอก 2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://stscholar.nstda.ro.th ขั้นตอน : 2.1 ทุก 5 ปี ก. วิทยฯ จะเวียนสำรวจความ ต้องการทุนกับมหาวิทยาลัย ( ปัจจุบันเป็นการจัดสรรทุนของปี 2551-2555) ตามข้อมูลเดิม ก. วิทย์ฯ จะสำรวจ ประมาณเดือน สิงหาคม 2.2 ก. วิทย์ จะแจ้งจำนวนทุนที่สำนักวิชาฯ ได้รับแต่ละปี ให้มหาวิทยาลัย เพื่อกำหนด รายละเอียดของทุน ( สาขาวิชา คุณสมบัติ ประเภททุน ประเทศ ระดับ ) ตามข้อมูลเดิม ก. วิทย์ฯ จะเวียนแจ้งทุน ประมาณ เดือน ตุลาคม

4 ทุนหน่วยงานภายนอก 2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://stscholar.nstda.ro.th ขั้นตอน : 2.3 ก. วิทย์ฯ จะแจ้งการได้รับทุนให้กับ มหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกพนักงาน กรอกใบสมัครส่งให้ ก. วิทย์ เพื่อให้ คกก. ก. วิทย์ฯ คัดเลือก ตามข้อมูลเดิม ก. วิทย์ฯ จะเวียนแจ้งทุน ประมาณ เดือน มีนาคม 2.4 ก. วิทย์ ประกาศรายชื่อผู้รับทุนให้กับ มหาวิทยาลัยทำสัญญารับทุน ตามข้อมูลเดิม ก. วิทย์ฯ จะประกาศฯ ประมาณ เดือน กรกฎาคม

5 ทุนหน่วยงานภายนอก 3. ทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.eppo.go.th ขั้นตอน : สนพ. เวียนแจ้งประกาศฯ ให้มหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกพนักงานยื่นใบสมัคร ให้ คณะกรรมการ สนพ. คัดเลือก ตามข้อมูลเดิม สนพ. จะเวียนประกาศ ประมาณ เดือน เมษายน

6 ทุนหน่วยงานภายนอก 4. ทุนสำนักงาน ก. พ. www.ocsc.go.th ขั้นตอน : ก. พ. เวียนแจ้งประกาศฯ ให้มหาวิทยาลัย ส่ง ใบสมัครให้ ก. พ. ดำเนินการคัดเลือก ตามแผน กพ. จะเวียนประกาศ ประมาณเดือน มีนาคม

7 ทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1. หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบางส่วน เพื่อ การศึกษาต่อระดับปริญญา เอก สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2. โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ระดับปริญญาโท ศึกษา ในประเทศ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ส่วนการ เจ้าหน้าที่ http://dp.wu.ac.th

8 หลักเกณฑ์ต่างๆ 1. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อของพนักงาน ทดลองปฏิบัติงาน http://dp2.wu.ac.th/pan/1.pdf 2. หลักเกณฑ์การไปฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษภายนอก http://dp2.wu.ac.th/pan/eng.pdf 3. หลักเกณฑ์ระยะเวลาการศึกษาต่อของ พนักงานและนักเรียนทุน http://dp2.wu.ac.th/pan/time.pdf

9 กราฟแสดงระดับการศึกษาแต่ละสำนัก

10 กราฟแสดงระดับการศึกษาภายใน - ต่าง ประเทศ

11 กราฟสรุปพนักงานลาศึกษาต่อด้วยทุนต่าง ๆ ณ มีนาคม 2555

12 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล แหล่ง ทุนการศึกษา. ทุนหน่วยงานภายนอก 1. ทุนสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา www.mua.go.th 1.1 โครงการพัฒนากำลังคนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google