งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ 5 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ 5 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ 5 กันยายน 2556

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ (Update) 1. บริการอบรมการรู้สารสนเทศ (Library Training) 4. ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคลากร และนิสิต 3. ฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก 2. บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ (Clinic@Library)

3 บริการอบรมการรู้สารสนเทศ http://mis.lib.nu.ac.th/libtraining/2013/ 1

4 การลงทะเบียนอบรมฯ สำหรับนิสิต และบุคลากร

5

6

7

8 “Cancel the registered course”

9

10 http://www.lib.nu.ac.th/clinic/index.php/ บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ (Clinic@Library) 2

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก 3 http://www.lib.nu.ac.th/member

20 • สมาชิกวิสามัญ (ศิษย์เก่า) • สมาชิกสมทบ (บุคคลภายนอก) • สมาชิกสมทบ (นักเรียน นักศึกษา) • สมาชิก PULINET ประเภทสมาชิกบุคคลภายนอก  เพื่อตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกของสำนักหอสมุด  กรณีสมาชิกวิสามัญ ที่ต้องการขอรับรหัส NUNet (เพื่อใช้ ฐานข้อมูลออนไลน์)

21

22

23

24

25

26 ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคลากร และนิสิต http://mis.lib.nu.ac.th/libuser/ 4

27 บุคลากร • ตรวจสอบสถานะการเป็นบุคลากรของ ม.นเรศวร • สำหรับการให้บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด/ ระเบียน ผู้ใช้ในระบบ Millennium นิสิต • ตรวจสอบสถานะการเป็นนิสิต • สำหรับตรวจสอบระเบียนผู้ใช้ในระบบ Millennium

28 ข้อมูลบุคลากร

29

30

31 ข้อมูลนิสิต • ค้นหาตามรายชื่อนิสิต/ รหัสนิสิต • นิสิตพ้นสภาพ • นิสิตลาออก • นิสิตรักษาสภาพ • นิสิตจบการศึกษา

32

33


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ 5 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google