งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ
ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ 5 กันยายน 2556

2 ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ (Update)
1. บริการอบรมการรู้สารสนเทศ (Library Training) 2. บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ 3. ฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก 4. ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคลากร และนิสิต

3 บริการอบรมการรู้สารสนเทศ
1 บริการอบรมการรู้สารสนเทศ

4 การลงทะเบียนอบรมฯ สำหรับนิสิต และบุคลากร

5

6

7

8 “Cancel the registered course”

9

10 2 บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ (Clinic@Library)

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก
3 ฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุดประเภทบุคคลภายนอก

20 ประเภทสมาชิกบุคคลภายนอก
สมาชิกวิสามัญ (ศิษย์เก่า) สมาชิกสมทบ (บุคคลภายนอก) สมาชิกสมทบ (นักเรียน นักศึกษา) สมาชิก PULINET เพื่อตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกของสำนักหอสมุด กรณีสมาชิกวิสามัญ ที่ต้องการขอรับรหัส NUNet (เพื่อใช้ฐานข้อมูลออนไลน์)

21

22

23

24

25

26 ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคลากร และนิสิต
4 ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคลากร และนิสิต

27 บุคลากร ตรวจสอบสถานะการเป็นบุคลากรของ ม.นเรศวร สำหรับการให้บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด/ ระเบียนผู้ใช้ในระบบ Millennium นิสิต ตรวจสอบสถานะการเป็นนิสิต สำหรับตรวจสอบระเบียนผู้ใช้ในระบบ Millennium

28 ข้อมูลบุคลากร

29

30 1 2

31 ข้อมูลนิสิต ค้นหาตามรายชื่อนิสิต/ รหัสนิสิต นิสิตพ้นสภาพ นิสิตลาออก
นิสิตรักษาสภาพ นิสิตจบการศึกษา

32 1 2

33 1 2


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google