งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักฐานและขั้นตอนการสอบ สัมภาษณ์ รวบรวมโดย สโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแนวทางประกอบอาชีพ Admissions ประจำปีการศึกษา 2553 คำแน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักฐานและขั้นตอนการสอบ สัมภาษณ์ รวบรวมโดย สโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแนวทางประกอบอาชีพ Admissions ประจำปีการศึกษา 2553 คำแน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักฐานและขั้นตอนการสอบ สัมภาษณ์ รวบรวมโดย สโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแนวทางประกอบอาชีพ Admissions ประจำปีการศึกษา 2553 คำแน ะนำ

2 หลักฐานที่ใช้สอบ สัมภาษณ์ 1. ใบสมัครติดรูป พร้อมลงลายมือชื่อ ( พิมพ์จาก www.cuas.or.th) 2. แบบรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ( รับที่จุด ประชาสัมพันธ์ในวันสอบสัมภาษณ์ ) 3. ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ที่สำเร็จ การศึกษา ) 4. ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลของ รัฐ ( ใบรับรองแพทย์ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย หรือของ โรงพยาบาลรัฐ ต้องประทับตราโรงพยาบาล ) 5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 6. สำเนาทะเบียนบ้าน 7. เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี เช่น แฟ้มสะสมงาน )

3 วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 สาขาวิชาการจัดการการตลาด สาขาวิชาการ จัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการ จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาเศรษฐกิจ พอเพียง

4 ขั้นตอนการสอบ สัมภาษณ์ รับแบบรายงานตัวที่จุดประชาสัมพันธ์

5 ตรวจหลักฐาน ห้อง MS 201 ( ลงชื่อ ครั้งที่ 1 )

6 ห้องรอสอบสัมภาษณ์ MS 205-6 รับคำแนะนำจากรุ่นพี่คณะบริหาร ศาสตร์ แนวทางในการตอบคำถาม ในการ สัมภาษณ์

7 เข้าสอบสัมภาษณ์ ห้อง MS 109 : สาขาวิชาการบัญชี ห้อง MS 111 : สาขาวิชาการจัดการ อุตสาหกรรมบริการ ห้อง MS 111 : สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ ห้อง MS 109 : สาขาวิชาการเงินและการ ธนาคาร ห้อง MS 111 : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, การตลาด, เศรษฐกิจพอเพียง ห้อง MS 117 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ ( ลงชื่อ ครั้งที่ 2 )

8

9

10 แนวทางประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา

11 สาขาการเงินและการธนาคาร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นักวิเคราะห์โครงการ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน วาณิชธนาคาร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านตลาดเงินและตลาดหุ้น

12 สาขาการบัญชี สมุห์บัญชี นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี นักวางระบบบัญชี นักออกแบบ วิเคราะห์และเขียนโปรแกรม ทางบัญชี

13 สาขาการจัดการการตลาด นักการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานลูกค้า (AE) ตัวแทนโฆษณา (AGENCY) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

14 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานการตลาด และ ประชาสัมพันธ์ในโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม รีสอร์ท บริษัททัวร์ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ผู้จัดการห้องอาหาร

15 สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ - นักออกแบบและวิเคราะห์ ระบบ - นักบริหารจัดการฐานข้อมูล - นักออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมเมอร์ - บุคลากรด้านสารสนเทศ - นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - นักออกแบบและพัฒนา โปรแกรม - ผู้ดูแลระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ - เจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

16 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ( ภาค ภาษาอังกฤษ ) ผู้นำเข้า - ส่งออกสินค้า ที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศ ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ ผู้บริหารสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผู้บริหารการจัดซื้อระหว่างประเทศ ผู้ประสานงานด้านการค้าและการลงทุน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุน ผู้ประกอบการอิสระ

17 สาขาการจัดการทั่วไป ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นักเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้จัดการทั่วไป ผู้ประกอบการธุรกิจ

18 สาขาวิชา เศรษฐกิจ พอเพียง ผู้บริหาร โครงการ เจ้าหน้าที่ใน องค์กรภาครัฐ

19 ติดต่อสโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ผ่านทาง E – mail std.bus.ubu@gmail.com เว็บไซต์ http://samo.bus.ubu.ac.th ติดต่อสอบถาม นายวิชิตชัย ใจว่อง ตำแหน่ง รักษาการ นายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ โทรศัพท์ 085-3088202 E-MAIL ta.mis.ubu@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt หลักฐานและขั้นตอนการสอบ สัมภาษณ์ รวบรวมโดย สโมสรนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแนวทางประกอบอาชีพ Admissions ประจำปีการศึกษา 2553 คำแน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google