งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management งานบริการการศึกษา 6803, 6806

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management งานบริการการศึกษา 6803, 6806"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management งานบริการการศึกษา 6803, 6806 http://www2.envi.psu.ac.th/education

2 ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งผลิตนักวิชาการขั้นสูง ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มี ความสามารถทางการวิจัยในการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำไปใช้ ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล รวมทั้งมีจิตสำนึก คุณธรรม และ จริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

3 แบบ 1.1 แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ 48 36 หน่วยกิต วิชาบังคับ - 6 หน่วยกิต วิชาเลือก - 6 หน่วยกิต สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมระบบโลก ผังเมือง และ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม แผน 1.2 และ 2.2 สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงสร้างหลักสูตร

4 แผนการศึกษาแบบ 1.1 ภาคเรียนรหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต 1820-604 สัมมนา 1* 1 audit 820-901 วิทยานิพนธ์ 8 2820-605 สัมมนา 2* 1 audit 820-901 วิทยานิพนธ์ 8 * รายวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3- 6 ลงทะเบียนเฉพาะวิทยานิพนธ์

5 ภาคเรียนรหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิต 1820-601 วิธีวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 820-602 การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 3 820-604 สัมมนา 1* 1 audit 820-900 วิทยานิพนธ์ 1 Xxx-xxx วิชาเลือก 3 2820-603 นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 3 820-605 สัมมนา 2* 1 audit 820-900 วิทยานิพนธ์ 1 Xxx-xxx วิชาเลือก 3 แผนการศึกษาแบบ 2.1

6 สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) บว.1 ขออนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา เทอม 1 สำหรับ 1.1 และ เทอม 2 สำหรับ 2.1 บว. 1/1 เปลี่ยนแปลง อาจารย์ที่ ปรึกษา บว. สวล.4 แบบคำร้องขอ สอบวัดคุณสมบัติ เทอม 1 สำหรับ 1.1 และ เทอม 2 สำหรับ 2.1 บว. สวล.5 แบบขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรรมการสอบ วัดคุณสมบัติ บว. สวล.6 แบบแจ้งผลการ สอบวัดคุณสมบัติ * ผ่านปรับแก้ ภายใน 30 วัน, ไม่ผ่าน สอบใหม่ ภายใน 30 วัน * เตรียมโดยเจ้าหน้าที่บริการ การศึกษา

7 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Defense) บว. สวล.1 แบบขอสอบโครงร่าง วิทยานิพนธ์ เทอม 1 ปีการศึกษาที่ 2 สำหรับแบบ 1.1 เทอม 2 แบบ 2.1 พ้นสภาพนักศึกษาหากไม่สอบภายใน 6 ภาคการศึกษาสำหรับแบบ 1.1 และ 7 ภาคการศึกษาสำหรับแบบ 2.1 บว. สวล.2 แบบแจ้งผลการสอบ โครงร่างวิทยานิพนธ์ * ไม่ผ่าน สอบใหม่ ภายใน 30 วัน ผ่าน ปรับแก้ ภายใน 30 วัน บว. สวล. 3 แบบแจ้งผลการแก้ไข โครงร่างวิทยานิพนธ์ บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่าง วิทยานิพนธ์ * เตรียมโดยเจ้าหน้าที่บริการ การศึกษา

8 รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Thesis Progress Report) รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ( ทุกภาค การศึกษา ) บว.9(1) สำหรับนักศึกษาแบบ 1.1 และ บว.9(2) สำหรับแบบ 2.1 เว้นภาคการศึกษาที่สอบ QE, Proposal, and Thesis นักศึกษารหัส 56 ทุกคนต้องส่งผลการสอบ ภาษาอังกฤษพร้อมการรายงาน ความก้าวหน้าในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 หากไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนในภาค การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 ทันที GPA < 2.5 พ้นสภาพนักศึกษา GPA<3.0 แต่งตั้งที่ปรึกษาไม่ได้ เกณฑ์การให้หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ แต่งตั้งที่ปรึกษา 1 หน่วยกิต, สอบ QE 3 หน่วยกิต, สอบโครงร่างฯ สะสมไม่เกิน 8 หน่วยกิต

9 สอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense) บว.3 แบบขออนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ ( ก่อนการสอบ 30 วัน ) บว.3/1 ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ บว.4 แบบขอสอบ วิทยานิพนธ์ ( นัดคณะกรรมการและ ส่งวิทยานิพนธ์ งานบริการการศึกษา ก่อนสอบ 30 วัน ) บว.4/2 แบบขอ เปลี่ยนวันสอบ บว.5 แบบแจ้งผลสอบ วิทยานิพนธ์ * ผ่าน แก้ไข ภายใน 6 เดือน โดยไม่เกิน ระยะเวลาศึกษา ไม่ผ่าน สอบใหม่ ภายในระยะเวลา การศึกษา ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 พ้นสภาพ นักศึกษา * เตรียมโดยเจ้าหน้าที่บริการ การศึกษา

10 แบบ 1.1 ตอบรับตีพิมพ์ / ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง แบบ 1.2 ตอบรับตีพิมพ์ / ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง และนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) บว.4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน วิทยานิพนธ์ ส่งที่คณะฯ บว.6 แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์ยื่นต่อ บัณฑิตวิทยาลัย บว.8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่ง บัณฑิตวิทยาลัย ( ภายใน 3 สัปดาห์หลังสอบ เกิน 6 เดือน พ้นสภาพนักศึกษา ) ส่งคณะ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม, CD วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ 1 แผ่น CD โปสเตอร์ 1 แผ่น, โปสเตอร์ (A4 )1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การจบการศึกษา นักศึกษายื่นขอจบทาง Web ( ตรวจสอบ รายวิชาตาม สน.27) และยื่นคำร้องขออนุมัติปริญญาที่กอง ทะเบียนและประมวลผล


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management งานบริการการศึกษา 6803, 6806

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google