งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริการการศึกษา 6803, 6806 http://www2.envi.psu.ac.th/education
ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management งานบริการการศึกษา 6803,

2 ปรัชญาของหลักสูตร มุ่งผลิตนักวิชาการขั้นสูงทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีความสามารถทางการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล รวมทั้งมีจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม

3 โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1 แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ 48 36 หน่วยกิต
แบบ แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต วิชาบังคับ หน่วยกิต วิชาเลือก หน่วยกิต สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมระบบโลก ผังเมือง และภูมิสารสนเทศศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม แผน 1.2 และ 2.2 สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

4 แผนการศึกษาแบบ 1.1 ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 1 820-604
สัมมนา 1* 1 audit วิทยานิพนธ์ 8 2 สัมมนา 2* *รายวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3-6 ลงทะเบียนเฉพาะวิทยานิพนธ์

5 แผนการศึกษาแบบ 2.1 ภาคเรียน รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 1 820-601
วิธีวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูง สัมมนา 1* 1 audit วิทยานิพนธ์ Xxx-xxx วิชาเลือก 2 นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม สัมมนา 2*

6 สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
บว.1 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เทอม 1 สำหรับ 1.1 และ เทอม 2 สำหรับ 2.1 บว. 1/1 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา บว.สวล.4 แบบคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ เทอม 1 สำหรับ 1.1 และ เทอม 2 สำหรับ 2.1 บว.สวล.5 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ผ่านปรับแก้ภายใน 30 วัน, ไม่ผ่านสอบใหม่ภายใน 30 วัน บว.สวล.6 แบบแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ * *เตรียมโดยเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

7 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Defense)
บว.สวล.1 แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เทอม 1 ปีการศึกษาที่ 2 สำหรับแบบ 1.1 เทอม 2 แบบ 2.1 พ้นสภาพนักศึกษาหากไม่สอบภายใน 6 ภาคการศึกษาสำหรับแบบ 1.1 และ 7 ภาคการศึกษาสำหรับแบบ 2.1 บว.สวล.2 แบบแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ * ไม่ผ่านสอบใหม่ภายใน 30 วัน ผ่าน ปรับแก้ภายใน 30 วัน บว.สวล. 3 แบบแจ้งผลการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ บว.2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ *เตรียมโดยเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

8 รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (Thesis Progress Report)
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (ทุกภาคการศึกษา) บว.9(1) สำหรับนักศึกษาแบบ 1.1 และ บว.9(2) สำหรับแบบ 2.1 เว้นภาคการศึกษาที่สอบ QE, Proposal, and Thesis เกณฑ์การให้หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ แต่งตั้งที่ปรึกษา 1 หน่วยกิต, สอบ QE 3 หน่วยกิต, สอบโครงร่างฯ สะสมไม่เกิน 8 หน่วยกิต นักศึกษารหัส 56 ทุกคนต้องส่งผลการสอบภาษาอังกฤษพร้อมการรายงานความก้าวหน้าในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 หากไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 ทันที GPA < 2.5 พ้นสภาพนักศึกษา GPA<3.0 แต่งตั้งที่ปรึกษาไม่ได้

9 สอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense)
บว.3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ก่อนการสอบ 30 วัน) บว.3/1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ บว.4/2 แบบขอเปลี่ยนวันสอบ บว.4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ (นัดคณะกรรมการและส่งวิทยานิพนธ์ งานบริการการศึกษาก่อนสอบ 30 วัน) ผ่าน แก้ไขภายใน 6 เดือนโดยไม่เกินระยะเวลาศึกษา ไม่ผ่าน สอบใหม่ภายในระยะเวลาการศึกษา ไม่ผ่านครั้งที่ 2 พ้นสภาพนักศึกษา บว.5 แบบแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ * *เตรียมโดยเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

10 การจบการศึกษา บว.4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ส่งที่คณะฯ
บว.4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ส่งที่คณะฯ แบบ 1.1 ตอบรับตีพิมพ์/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง แบบ 1.2 ตอบรับตีพิมพ์/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 เรื่อง และนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceeding) บว.6 แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์ยื่นต่อบัณฑิตวิทยาลัย บว.8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย (ภายใน 3 สัปดาห์หลังสอบ เกิน 6 เดือน พ้นสภาพนักศึกษา) นักศึกษายื่นขอจบทาง Web (ตรวจสอบรายวิชาตาม สน.27) และยื่นคำร้องขออนุมัติปริญญาที่กองทะเบียนและประมวลผล ส่งคณะ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม, CD วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 แผ่น CD โปสเตอร์ 1 แผ่น , โปสเตอร์ (A4 )1 แผ่น โดยมีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์


ดาวน์โหลด ppt ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google