งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเช็คชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเช็คชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเช็คชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต
กรณีโครงการขึ้นไม่ครบPrint ใบTranscriptแล้ว ติดต่อหน่วยงานผู้จัดแต่ละโครงการที่นิสิตเข้าร่วม ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 เข้าจากหน้าเวบไซด์ www.ku.ac.th
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

3 หรือพิมพ์ชื่อเวบไซด์ http://nisit.kasetsart.org
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

4 เลือกวิทยาเขตบางเขน ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

5 เลือกค้นหาชื่อนิสิต ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

6 กรอกรหัสนิสิต ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

7 ตรวจสอบชื่อว่าตรงกับรหัสนิสิตแล้ว เลือกรายงาน Transcript
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

8 เลือกที่รายงานผลใบบันทึกกิจกรรมแบบแยกประเภท เฉพาะที่ "รับรอง" (เช็คว่าผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ หรือไม่)
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

9 ใบรับรองฉบับตรวจสอบ ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

10 เลื่อนมาด้านล่างจะพบสรุป
ข้อมูลในตาราง สีแดงคือ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ สีเขียวคือ ผ่านเกณฑ์ ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเช็คชั่วโมงกิจกรรมของนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google