งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ. ศ.2548  เนื้อหา 1. กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ. ศ.2548  เนื้อหา 1. กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ. ศ.2548  เนื้อหา 1. กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 2. ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเรียน รายวิชาให้ครบทุกกลุ่ม

2 โครงสร้าง กลุ่มภาษา 9 หน่วยกิต ก. วิชาบังคับ (9 หน่วยกิต ) 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร 3. ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ การอ่าน ข. วิชาเลือก (6 หน่วยกิต ) 1. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3. ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 4. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงสังคม และวัฒนธรรม 5. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเชิงสังคม และวัฒนธรรม 6. ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเชิง สังคมและวัฒนธรรม 7. สนทนาภาษาจีนในการทำงาน 8. สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทำงาน 9. สนทนาภาษาเกาหลีในการทำงาน

3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วย กิต ก. วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 1. จริยธรรมและทักษะ ชีวิต 2. วิถีไทยและวิถีโลก ข. วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 1. สุนทรียศาสตร์แห่ง ชีวิต 2. จิตวิทยาและการ พัฒนาตน 3. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 4. ทวารวดีศึกษา 5. กฎหมายใน ชีวิตประจำวัน

4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต ก. วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 1. สารสนเทศและ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้ สารสนเทศเพื่อการ เรียนรู้ 2. การคิดและการ ตัดสินใจ ข. วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 1. วิทยาศาสตร์เพื่อ คุณภาพชีวิต 2. วิทยาศาสตร์การกีฬา และ นันทนาการ นันทนาการ 3. คณิตศาสตร์ใน ชีวิตประจำวัน 4. เทคโนโลยีใน ชีวิตประจำวัน 5. เทคโนโลยี สารสนเทศ

5 นักศึกษาทุกสาขาเลือกอีก 3 หน่วยกิต

6 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ม. ธรรมศาสตร์ ( หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ.2552) นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสูตรวิชาศึกษา ทั่วไป 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ องค์ประกอบของหลักสูตรศึกษาทั่วไปซึ่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย นักศึกษาทุกคน ต้องเรียน (21 หน่วยกิต ) ต้องเรียน (21 หน่วยกิต )  ส่วนที่ 2 เป็นหลักสูตรของแต่ละคณะ (9 หน่วย กิต ) รวม 30 หน่วยกิต รวม 30 หน่วยกิต

7 ส่วนที่ 1 เป็นหลักสูตรกลาง นักศึกษาทุกคนต้องเรียน (21 หน่วยกิต ) 1. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ (3 หน่วยกิต ) 2. สหวิทยาการสังคมศาสตร์ (3 หน่วยกิต ) 3. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 หน่วยกิต ) 4. คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ ( บังคับเลือก 1 วิชา ) (3 หน่วยกิต ) 5. การใช้ภาษาไทย (3 หน่วยกิต ) 6. ภาษาต่างประเทศ บังคับ 1 ภาษา 2 วิชา (6 หน่วยกิต ) บางคณะอาจกำหนดให้นักศึกษาเลือกเรียน ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น บางคณะอาจกำหนดให้นักศึกษาเลือกเรียน ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน เกาหลี เป็นต้น ภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน เกาหลี เป็นต้น

8 ส่วนที่ 2 เป็นหลักสูตรของแต่ละคณะ (9 หน่วยกิต ) นักศึกษาเลือกศึกษาตามข้อกำหนดของแต่ละคณะ หรือเลือกรายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 ใน 5 กลุ่มของวิชาบูรณาการดังนี้ ( 3 วิชา 9 หน่วยกิต ) ( 3 วิชา 9 หน่วยกิต ) 1. หมวดมนุษยศาสตร์ เช่น ความรู้พื้นฐานทางปรัชญา และศาสนา พัฒนาการของโลกสมัยใหม่ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย เป็นต้น 2. หมวดสังคมศาสตร์ เช่น มนุษย์กับสังคม กฎหมายใน ชีวิตประจำวัน

9 ส่วนที่ 2 เป็นหลักสูตรของแต่ละคณะ ( ต่อ ) 3. หมวดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เช่น มนุษย์กับ สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและ พลังงาน สถิติพื้นฐาน รากฐานคณิตศาสตร์ เป็นต้น 4. หมวดภาษา เช่น การเขียนรายงานวิชาการ การ เขียนเพื่อการสื่อสาร ในองค์กร หรือภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม 1 วิชา 5. หมวดพลานามัย เช่น โยคะเพื่อสุขภาพ ศิลปะ ป้องกันตัว นันทนาการ การเจริญสติและฝึกสมาธิ ว่าย น้ำ เทนนิส เป็นต้น นันทนาการ การเจริญสติและฝึกสมาธิ ว่าย น้ำ เทนนิส เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ. ศ.2548  เนื้อหา 1. กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google