งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“” หมู่บ้านเพชรพิจิตร พิชิตงาน บ้านทับเกวียนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“” หมู่บ้านเพชรพิจิตร พิชิตงาน บ้านทับเกวียนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “” หมู่บ้านเพชรพิจิตร พิชิตงาน บ้านทับเกวียนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

2 ทีมผู้เชี่ยวชาญการ จัดการหมู่บ้าน 1. นายสุภัทร์ จันทวงค์ ( ผู้ใหญ่บ้าน ) 2. นายเกรียงไกร เทพนาคิน ( ผู้ช่วย ผญบ.) 3. นางประหยัดภักดีโต ( ผู้ช่วย ผญบ.) 4. นายเดชา เทพนาคิน ( สมาชิก อบต.) 5. นายสนั่นชัย ภู่สุวรรณ ( กม.) 6. นายหิรัญ พลดงนอก ( ปราชญ์ชาวบ้าน ) 7. นายนฤชา แก้วกะโผะ ( พัฒนากร )

3 แนวคิด / วิธีการ / กระบวนการพัฒนา แนวทางการพัฒนาโดยมี เกณฑ์ชี้วัดหมู่บ้าน จำนวน ๔ ด้าน ๑๒ ตัวชี้วัด เริ่มต้นด้วยการจัดเวที ประชาคมประเมินหมู่บ้าน และวางแผนดำเนินการ ร่วมกัน ทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ พัฒนาตามแผน

4

5

6 ผลที่เกิดจากการพัฒนา หมู่บ้าน ระดับครัวเรือน มีความ กระตือรือร้น และ มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้าน และนำ ความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัว ระดับหมู่บ้าน เกิดกระบวนการ การมีส่วนร่วมของกลุ่ม องค์กร และประชาชนในการขับเคลื่อน กิจกรรมตามตัวชี้วัดให้บรรลุตาม เป้าหมาย

7 ผลต่อเนื่องของการ พัฒนาหมู่บ้านฯ 1. เป็นตัวแทนในการประกวด คณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2557 2. เป็นหมู่บ้านโครงการปิดทองหลัง พระสืบสานแนวพระราชดำริ ปี 2557 3. เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดิน ทอง 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอว ชิรบารมี ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ในปี 2558

8

9 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จ ทีมผู้เชี่ยวชาญฯ เป็นทีมที่มีภาวะผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ บริหารจัดการชุมชน ทำให้สามารถ ขับเคลื่อนงานไปได้ ประชาชน กลุ่ม องค์กร ในหมู่บ้านมี ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำไป ปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและ หมู่บ้าน

10 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จ ภาคีการพัฒนา สนับสนุนและสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหาร จัดการหมู่บ้าน และมีการติดตามการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการ ประสานความคิด ความอ่าน ทั้งทีม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำชุมชน กรรมการ หมู่บ้านและชาวบ้านทุกคน ที่ร่วมกัน เสียสละเวลามาเพื่อส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

11 ข้อเสนอแนะ เกณฑ์ตัวชี้วัดบางข้อ ต้องอาศัย พื้นฐานและระยะเวลาในการ ดำเนินการจึงไม่ง่ายที่จะทำได้ สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยมีส่วนร่วม ของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี และ ต้องดำเนินการอย่างเนื่อง

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt “” หมู่บ้านเพชรพิจิตร พิชิตงาน บ้านทับเกวียนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google