งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“”หมู่บ้านเพชรพิจิตร พิชิตงาน อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“”หมู่บ้านเพชรพิจิตร พิชิตงาน อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “”หมู่บ้านเพชรพิจิตร พิชิตงาน อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
บ้านทับเกวียนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

2 ทีมผู้เชี่ยวชาญการจัดการหมู่บ้าน
1. นายสุภัทร์ จันทวงค์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 2. นายเกรียงไกร เทพนาคิน (ผู้ช่วย ผญบ.) 3. นางประหยัด ภักดีโต (ผู้ช่วย ผญบ.) 4. นายเดชา เทพนาคิน (สมาชิก อบต.) 5. นายสนั่นชัย ภู่สุวรรณ (กม.) 6. นายหิรัญ พลดงนอก (ปราชญ์ชาวบ้าน) 7. นายนฤชา แก้วกะโผะ (พัฒนากร)

3 แนวคิด/วิธีการ/กระบวนการพัฒนา
แนวคิด/วิธีการ/กระบวนการพัฒนา   แนวทางการพัฒนาโดยมีเกณฑ์ชี้วัดหมู่บ้าน จำนวน ๔ ด้าน ๑๒ ตัวชี้วัด เริ่มต้นด้วยการจัดเวทีประชาคมประเมินหมู่บ้านและวางแผนดำเนินการร่วมกัน ทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการพัฒนาตามแผน

4

5

6 ผลที่เกิดจากการพัฒนาหมู่บ้าน
ผลที่เกิดจากการพัฒนาหมู่บ้าน   ระดับครัวเรือน มีความกระตือรือร้น และ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน และนำความรู้ไปปรับใช้ในครอบครัว ระดับหมู่บ้าน เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของกลุ่ม องค์กรและประชาชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมาย

7 ผลต่อเนื่องของการพัฒนาหมู่บ้านฯ
1. เป็นตัวแทนในการประกวดคณะกรรมการหมู่บ้าน ดีเด่น ประจำปี เป็นหมู่บ้านโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนว พระราชดำริ ปี เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวชิรบารมี ได้สนับสนุน และส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในปี 2558

8

9 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จ
ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จ   ทีมผู้เชี่ยวชาญฯ เป็นทีมที่มีภาวะผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการบริหารจัดการชุมชน ทำให้สามารถขับเคลื่อนงานไปได้ ประชาชน กลุ่ม องค์กร ในหมู่บ้านมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและหมู่บ้าน

10 ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จ
ปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จ   ภาคีการพัฒนา สนับสนุนและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการหมู่บ้าน และมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการประสานความคิด ความอ่าน ทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทุกคน ที่ร่วมกันเสียสละเวลามาเพื่อส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

11 ข้อเสนอแนะ เกณฑ์ตัวชี้วัดบางข้อ ต้องอาศัยพื้นฐานและระยะเวลาในการดำเนินการจึงไม่ง่ายที่จะทำได้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้น เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี และต้องดำเนินการอย่างเนื่อง

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt “”หมู่บ้านเพชรพิจิตร พิชิตงาน อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google