งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 38 100 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 32 100 3. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 38 100 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 32 100 3. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมฯ ( แห่ง ) สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมี ส่วนร่วมฯ ( ราย ) 41,367 30,

2 ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น กิจกรรมแผนผล ร้อย ละ 1. ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเพื่อ พัฒนาสู่ดีเด่น ( ครั้ง ) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ( ครั้ง ) 100 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2

3 การส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. แนะนำ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ หลักการฯ ( แห่ง ) จัดเวทีชาวบ้าน ( ราย ) เบิกจ่ายเงินอุดหนุน ( แห่ง ) กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3

4 โครงการในพระราชูปถัมภ์และพระราชานุเคราะห์สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ - แนะนำ ส่งเสริม เกี่ยวกับ หลักการฯ ( โครงการ ) โครงการคลีนิกเกษตรฯ - จัดกิจกรรมคลินิกสหกรณ์ฯ ( ครั้ง ) กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2

5 ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. แนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน ( แห่ง ) จัดทำโครงการเสริมสร้างประสบ การฯ ( ราย ) จัดประกวดบันทึกรายงานการ ประชุม ( ครั้ง ) จัดให้มีกิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้น 1 กิจกรรม ( แห่ง ) ติดตามและประเมินผล ( แห่ง ) 200 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 4 กิจกรร ม 5

6 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. แนะนำชี้แจงการดำเนินกิจกรรมฯ ( แห่ง ) ฝึกอบรมให้แก่สมาชิก ( ราย ) ฝึกอบรมให้แก่กรรมการและ พนักงาน ( ราย ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ( ราย ) สนับสนุนเงินอุดหนุน ( แห่ง ) 200 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3 กิจกรร ม 4 กิจกรร ม 5

7 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. ประสานงานกับ สปก.( ราย ) แต่งตั้งวิทยากร ( ราย ) 200 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2

8 การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ( คณะกรรมการกลาง ) กิจกรรมแผนผลร้อยละ 1. จัดประชุมคณะกรรมการกลาง ระดับอำเภอ ( ครั้ง ) จัดประชุมคณะกรรมการกลาง ระดับจังหวัด ( ครั้ง ) รายงานผลสำนักจัดตั้งฯ ( ครั้ง ) 3267 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2 กิจกรร ม 3

9 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน ( บูรณาการ กรม ) กิจกรรมแผนผล ร้อย ละ กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1. แนะนำ พัฒนาให้สหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ( ครั้ง ) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทาง พัฒนาฯ ( ครั้ง ) 100 กิจกรร ม 1 กิจกรร ม 2


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรทั่วไป เป้าหมายแผนผลร้อยละ 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ( แห่ง ) 38 100 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ ( แห่ง ) 32 100 3. สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google