งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมต้องเป็น องค์กรไร้พุง อ้วนลงพุง อันตรายต่อชีวิต อ้วนลงพุง อันตรายต่อชีวิต อ้วนลงพุง บั่นทอนสุขภาพชีวิต และ ภาวะเศรษฐกิจ อ้วนลงพุง บั่นทอนสุขภาพชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมต้องเป็น องค์กรไร้พุง อ้วนลงพุง อันตรายต่อชีวิต อ้วนลงพุง อันตรายต่อชีวิต อ้วนลงพุง บั่นทอนสุขภาพชีวิต และ ภาวะเศรษฐกิจ อ้วนลงพุง บั่นทอนสุขภาพชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทำไมต้องเป็น องค์กรไร้พุง อ้วนลงพุง อันตรายต่อชีวิต อ้วนลงพุง อันตรายต่อชีวิต อ้วนลงพุง บั่นทอนสุขภาพชีวิต และ ภาวะเศรษฐกิจ อ้วนลงพุง บั่นทอนสุขภาพชีวิต และ ภาวะเศรษฐกิจ ในโลก ในโลก อ้วนลงพุง เกิดในกลุ่มวัยทำงาน อ้วนลงพุง เกิดในกลุ่มวัยทำงาน ลดอ้วนลดพุง คนในองค์กร / ชุมชนจะ ลดการเจ็บป่วย ลดอ้วนลดพุง คนในองค์กร / ชุมชนจะ ลดการเจ็บป่วย และการตาย และการตาย

3 องค์กรไร้พุง คือ อะไร องค์กรทั่วไป : หน่วยงานรัฐ และเอกชน องค์กรทั่วไป : หน่วยงานรัฐ และเอกชน องค์กรพื้นที่ชุมชน : เทศบาล อบจ. อบต. องค์กรพื้นที่ชุมชน : เทศบาล อบจ. อบต. เป็นองค์กรที่เข้าร่วม โครงการภาคีร่วมใจ คนไทย ไร้พุง

4 ประโยชน์ที่เป็น องค์กรไร้พุง ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรในองค์กรมีความรู้และ ทักษะ 3 อ. บุคลากรในองค์กรมีความรู้และ ทักษะ 3 อ. ลดการเจ็บป่วยของคนในองค์กร นำไปสู่ลดค่ารักษาและลางาน ลดการเจ็บป่วยของคนในองค์กร นำไปสู่ลดค่ารักษาและลางาน ผลผลิตของงานในองค์กรสูงขึ้น ผลผลิตของงานในองค์กรสูงขึ้น สร้างภาพลักษณ์องค์กร สร้างภาพลักษณ์องค์กร

5 องค์กรที่เข้าร่วม มีบุคลากรหรือคนมากกว่า 50 คนขึ้นไป มีบุคลากรหรือคนมากกว่า 50 คนขึ้นไป ผู้นำองค์กร / ชุมชนต้อง ยินยอม ผู้นำองค์กร / ชุมชนต้อง ยินยอม ยินดีจะร่วมมือ ยินดีจะร่วมมือ

6 องค์กรไร้พุง ต้นแบบ เทศบาล / อบต. อย่าง น้อย 6 แห่ง เทศบาล / อบต. อย่าง น้อย 6 แห่ง หน่วยงานรัฐ เอกชน อย่างน้อย 3 แห่ง หน่วยงานรัฐ เอกชน อย่างน้อย 3 แห่ง โรงเรียน อย่างน้อย 1 แห่ง โรงเรียน อย่างน้อย 1 แห่ง อย่างน้อยจังหวัดละ 10 แห่ง

7 สถานที่สมัคร ต่างจังหวัด สมัครที่ สสจ. ต่างจังหวัด สมัครที่ สสจ. กทม. สมัครที่ กรม อนามัย กทม. สมัครที่ กรม อนามัย

8 ขั้นตอนการ ขับเคลื่อนองค์กรไร้ พุง ขั้นเตรียมการ ขั้นเตรียมการ การดำเนินงาน การดำเนินงาน การติดตาม ควบคุม กำกับ การติดตาม ควบคุม กำกับ สรุปผลการ ดำเนินงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน

9 เตรียมการ แต่งตั้งแกนนำและคณะทำงาน แต่งตั้งแกนนำและคณะทำงาน กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติ งาน กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติ งาน เผยแพร่นโยบาย เผยแพร่นโยบาย สำรวจสถานการณ์อ้วน และ พฤติกรรม สำรวจสถานการณ์อ้วน และ พฤติกรรม เตรียมสื่อ สิ่งสนับสนุน เตรียมสื่อ สิ่งสนับสนุน ประสานงานกับศูนย์อนามัยและ สสจ. ประสานงานกับศูนย์อนามัยและ สสจ.

10 เปิดตัวโครงการ องค์กรไร้พุง เป็นการสร้างกระแสให้ องค์กร เป็นการสร้างกระแสให้ องค์กร เป็นการประกาศความ มุ่งมั่น เป็นการประกาศความ มุ่งมั่น ทำให้เกิดการยอมรับและ ร่วมมือ ทำให้เกิดการยอมรับและ ร่วมมือ กรรมการเปิดตัวตาม ความเหมาะสม กรรมการเปิดตัวตาม ความเหมาะสม

11 พัฒนาคน / บุคลากร คนในองค์กร / ชุมชนที่ ต้องพัฒนา ผู้บริหาร / กรรมการ ผู้บริหาร / กรรมการ แกนนำหรือคนต้นแบบไร้ พุง แกนนำหรือคนต้นแบบไร้ พุง พนักงาน / คนในองค์กร / ชุมชน พนักงาน / คนในองค์กร / ชุมชน

12 การสื่อสาร ผ่านสื่อต่าง ๆ ผ่านสื่อต่าง ๆ 3 ประเด็น 3 ประเด็น 1. อ้วนอันตราย 2. 3 อ. พิชิตพุง 3. คนต้นแบบไร้พุง

13 สร้างสิ่งแวดล้อม เอื้อลดพุง สร้างบรรยากาศด้วย อารมณ์ สร้างบรรยากาศด้วย อารมณ์ สร้างสิ่งแวดล้อมด้าน อาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมด้าน อาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมด้าน ออกกำลังกาย สร้างสิ่งแวดล้อมด้าน ออกกำลังกาย กำหนดกฎ ระเบียบ มาตรการ กำหนดกฎ ระเบียบ มาตรการ ทางสังคม ทางสังคม

14 สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดความ มุ่งมั่น เพื่อให้เกิดความ มุ่งมั่น แรงจูงใจมีหลาย รูปแบบ แรงจูงใจมีหลาย รูปแบบ นำคนลดพุงสำเร็จ มาสื่อสาร นำคนลดพุงสำเร็จ มาสื่อสาร

15 การสนับสนุนจาก ส่วนกลาง ฝึกอบรมวิทยากรระดับ ศูนย์เขต ฝึกอบรมวิทยากรระดับ ศูนย์เขต สนับสนุนการบริหาร จัดการ สนับสนุนการบริหาร จัดการ สนับสนุนสื่อ สนับสนุนสื่อ สนับสนุนการถอด บทเรียน สนับสนุนการถอด บทเรียน สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ

16 สื่อองค์กรไร้พุง คู่มือวิทยากร ( วิชาการ ) คู่มือวิทยากร ( วิชาการ ) คู่มือองค์กรไร้พุง คู่มือองค์กรไร้พุง คู่มือบริหารจัดการ โภชนาการ คู่มือบริหารจัดการ โภชนาการ คู่มือพิชิตอ้วน พิชิตพุง ( ประชาชน ) คู่มือพิชิตอ้วน พิชิตพุง ( ประชาชน ) แบบประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง โปสเตอร์ โปสเตอร์ CD สื่อต้นแบบ CD สื่อต้นแบบ

17 โครงสร้างการสื่อสารกรมอนามัย ศูนย์อนามัย เขต สสจ. เทศบาล อบต. ชุมชนหน่วยงาน โรงเรียน ประชา ชน

18


ดาวน์โหลด ppt ทำไมต้องเป็น องค์กรไร้พุง อ้วนลงพุง อันตรายต่อชีวิต อ้วนลงพุง อันตรายต่อชีวิต อ้วนลงพุง บั่นทอนสุขภาพชีวิต และ ภาวะเศรษฐกิจ อ้วนลงพุง บั่นทอนสุขภาพชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google