งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนองค์กรไร้พุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนองค์กรไร้พุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนองค์กรไร้พุง
โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

2 ทำไมต้องเป็น องค์กรไร้พุง
ทำไมต้องเป็น องค์กรไร้พุง อ้วนลงพุง อันตรายต่อชีวิต อ้วนลงพุง บั่นทอนสุขภาพชีวิต และภาวะเศรษฐกิจ ในโลก อ้วนลงพุง เกิดในกลุ่มวัยทำงาน ลดอ้วนลดพุง คนในองค์กร/ชุมชนจะลดการเจ็บป่วย และการตาย

3 เป็นองค์กรที่เข้าร่วม โครงการภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง
องค์กรไร้พุง คืออะไร เป็นองค์กรที่เข้าร่วม โครงการภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง องค์กรทั่วไป : หน่วยงานรัฐและเอกชน องค์กรพื้นที่ชุมชน : เทศบาล อบจ. อบต.

4 ประโยชน์ที่เป็นองค์กรไร้พุง
ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรในองค์กรมีความรู้และทักษะ 3 อ. ลดการเจ็บป่วยของคนในองค์กร นำไปสู่ลดค่ารักษาและลางาน ผลผลิตของงานในองค์กรสูงขึ้น สร้างภาพลักษณ์องค์กร

5 องค์กรที่เข้าร่วม มีบุคลากรหรือคนมากกว่า 50 คนขึ้นไป
ผู้นำองค์กร / ชุมชนต้องยินยอม ยินดีจะร่วมมือ

6 องค์กรไร้พุงต้นแบบ อย่างน้อยจังหวัดละ 10 แห่ง
เทศบาล / อบต. อย่างน้อย 6 แห่ง หน่วยงานรัฐ เอกชน อย่างน้อย 3 แห่ง โรงเรียน อย่างน้อย 1 แห่ง

7 สถานที่สมัคร ต่างจังหวัด สมัครที่ สสจ. กทม.สมัครที่ กรมอนามัย

8 ขั้นตอนการขับเคลื่อนองค์กรไร้พุง
ขั้นเตรียมการ การดำเนินงาน การติดตาม ควบคุม กำกับ สรุปผลการดำเนินงาน

9 เตรียมการ แต่งตั้งแกนนำและคณะทำงาน กำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
เผยแพร่นโยบาย สำรวจสถานการณ์อ้วน และพฤติกรรม เตรียมสื่อ สิ่งสนับสนุน ประสานงานกับศูนย์อนามัยและ สสจ.

10 เปิดตัวโครงการองค์กรไร้พุง
เป็นการสร้างกระแสให้องค์กร เป็นการประกาศความมุ่งมั่น ทำให้เกิดการยอมรับและร่วมมือ กรรมการเปิดตัวตามความเหมาะสม

11 พัฒนาคน / บุคลากร คนในองค์กร / ชุมชนที่ต้องพัฒนา ผู้บริหาร / กรรมการ
แกนนำหรือคนต้นแบบไร้พุง พนักงาน / คนในองค์กร / ชุมชน

12 การสื่อสาร ผ่านสื่อต่าง ๆ 3 ประเด็น 1. อ้วนอันตราย 2. 3 อ. พิชิตพุง
3. คนต้นแบบไร้พุง

13 สร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อลดพุง
สร้างบรรยากาศด้วยอารมณ์ สร้างสิ่งแวดล้อมด้านอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมด้านออกกำลังกาย กำหนดกฎ ระเบียบ มาตรการ ทางสังคม

14 สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่น แรงจูงใจมีหลายรูปแบบ
นำคนลดพุงสำเร็จมาสื่อสาร

15 การสนับสนุนจากส่วนกลาง
ฝึกอบรมวิทยากรระดับศูนย์เขต สนับสนุนการบริหารจัดการ สนับสนุนสื่อ สนับสนุนการถอดบทเรียน สนับสนุนงบประมาณ

16 สื่อองค์กรไร้พุง คู่มือวิทยากร (วิชาการ) คู่มือองค์กรไร้พุง
คู่มือบริหารจัดการโภชนาการ คู่มือพิชิตอ้วน พิชิตพุง(ประชาชน) แบบประเมินตนเอง โปสเตอร์ CD สื่อต้นแบบ

17 โครงสร้างการสื่อสาร กรมอนามัย ศูนย์อนามัยเขต สสจ. โรงเรียน เทศบาล อบต.
ชุมชน หน่วยงาน ประชาชน

18 ขอขอบคุณและสวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนองค์กรไร้พุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google