งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com ระบบรับรองมาตรฐาน แผนชุมชน. ปี 2540 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการส่งเสริมกระบวนการ ประชาคมในหมู่บ้าน ปี 2544 รัฐบาลกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นวาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com ระบบรับรองมาตรฐาน แผนชุมชน. ปี 2540 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการส่งเสริมกระบวนการ ประชาคมในหมู่บ้าน ปี 2544 รัฐบาลกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นวาระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com ระบบรับรองมาตรฐาน แผนชุมชน

2 ปี 2540 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการส่งเสริมกระบวนการ ประชาคมในหมู่บ้าน ปี 2544 รัฐบาลกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นวาระ แห่งชาติ ปี 2546 เลือกใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน / แก้ไขปัญหาความยากจน ปี 2551 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนชุมชน คือ แผนชุมชนมีคุณภาพและมีการบูรณาการกับแผนอำเภอ / จังหวัด ปี 2552 นำระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนและกระบวนการบูรณาการ แผนชุมชนระดับอำเภอ มาใช้พัฒนาแผนชุมชน 2.1 ระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน

3 แผนชุมชนเป็นเครื่องมือสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้ในการ พัฒนาตนเอง แผนชุมชนเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงาน ใช้ในการส่งเสริม การพัฒนาที่มีหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เครื่องมือที่ได้มาตรฐานจะได้รับการยอมรับและนำไปใช้ ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการแผนชุมชนให้ใช้ได้ ในทุกระดับอย่างมี ประสิทธิภาพ

4 กิจกรรมหรือกระบวนการ เพื่อตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานแผนชุมชน โดยการประเมิน ตามมาตรฐานแผนชุมชนที่กำหนดขึ้นโดยใช้ ระบบมาตรฐานของประเทศไทยเป็นกรอบ ความคิดในการออกแบบและโดยการมีส่วนร่วม ของภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการออกแบบ

5 ตัวชี้วัดคะแนนกิจกรรมย่อย 1. ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 206 กิจกรรมย่อย 2. การมีส่วนร่วม203 กิจกรรมย่อย 3. การเรียนรู้252 กิจกรรมย่อย 4. การใช้ประโยชน์253 กิจกรรมย่อย 5. รูปเล่มของแผนชุมชน (โครงการสร้างแผนชุมชน) 105 กิจกรรมย่อย มาตรฐานแผนชุมชน

6 หน่วยรับรองมาตรฐานแผนชุมชน คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคประชาชน / ภาคเอกชน อปท. และ สถาบันการศึกษา 11 – 15 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน คณะทำงานประเมินมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทน ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา อปท. สภาองค์กรชุมชนหรือองค์กร เอกชนหรือ ศอช.ต. ผู้แทนแผนชุมชน สถาบันการเงินและ พช. 9-15 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้า คณะทำงาน

7 การตรวจสอบและรับรอง (วิธีการ / ขั้นตอน) ประชุมคณะทำงานประเมินจังหวัด ปรับปรุง ทบทวนแบบประเมิน ประชุมคณะทำงานประเมินจังหวัด ปรับปรุง ทบทวนแบบประเมิน ประชุมคณะกรรมการ รับรอง/คณะทำงาน ประเมินฯ ทบทวน วิธีการการประเมิน ประชุมคณะกรรมการ รับรอง/คณะทำงาน ประเมินฯ ทบทวน วิธีการการประเมิน หมู่บ้านเสนอแผนชุมชน เข้าสู่กระบวนการรับรอง หมู่บ้านเสนอแผนชุมชน เข้าสู่กระบวนการรับรอง ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้าน เสนอแผนชุมชนเข้าสู่ กระบวนการรับรอง ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้าน เสนอแผนชุมชนเข้าสู่ กระบวนการรับรอง แผนชุมชน กระบวนการรับรอง แผนชุมชน ทีมปฏิบัติการระดับตำบล/ ชุมชน ประเมินเบื้องต้น 12 ตัวชี้วัด ทีมปฏิบัติการระดับตำบล/ ชุมชน ประเมินเบื้องต้น 12 ตัวชี้วัด คณะทำงานประเมินฯ อำเภอ ประเมิน 5 ตัวชี้วัด คณะทำงานประเมินฯ อำเภอ ประเมิน 5 ตัวชี้วัด แผนชุมชนผ่าน การประเมิน แผนชุมชนผ่าน การประเมิน แผนชุมชนไม่ผ่าน การประเมิน แผนชุมชนไม่ผ่าน การประเมิน ปรับปรุง/พัฒนา คุณภาพแผนชุมชน ปรับปรุง/พัฒนา คุณภาพแผนชุมชน คณะทำงานประเมินจังหวัด ตรวจสอบเอกสาร และประเมินมาตรฐาน คณะทำงานประเมินจังหวัด ตรวจสอบเอกสาร และประเมินมาตรฐาน งบยุทธศาสตร์กรมฯ ประกาศรับรอง มาตรฐานแผนชุมชน ระดับจังหวัด ประกาศรับรอง มาตรฐานแผนชุมชน ระดับจังหวัด

8 1)ประชุมคณะทำงานประเมินฯ ทบทวน ปรับปรุง แบบประเมิน 2)อำเภอเตรียมความพร้อมให้หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาสัมพันธ์ระบบ รับรองมาตรฐานแผนชุมชนให้แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน 3)ประชุมคณะกรรมการรับรอง/คณะทำงานประเมินฯ เพื่อทบทวน กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน และมอบหมายการประเมินให้ คณะทำงานประเมินฯ 4)คณะทำงานประเมินฯ ติดตามประเมินผล 5)ประชุมคณะทำงานประเมินสรุปผลการติดตามประเมินผล 6)ประชุมคณะกรรมการรับรอง/คณะทำงานประเมิน เสนอผลการประเมิน/ รับรองผลการประเมิน 7)จัดทำประกาศให้หมู่บ้านที่ผ่านการประเมิน กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและ รับรองมาตรฐานแผนชุมชน 7 กิจกรรม

9 ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (6 ตัวชี้วัดย่อย) 20 1.1 การพึ่งตนเองมีกิจกรรม ที่แสดงถึงการพึ่งตนเอง (4)1234(4)1234  ในแผนชุมชน มีกิจกรรมพึ่งตนเอง 1) 30 % ของกิจกรรมในแผน ชุมชนทั้งหมด 2) 31 - 35 % ของกิจกรรมใน แผนชุมชนทั้งหมด 3) 36 - 40 % ของกิจกรรมใน แผนชุมชนทั้งหมด 4) 41 % ขึ้นไป ของกิจกรรมใน แผนชุมชนทั้งหมด คำนิยาม กิจกรรมพึ่งตนเองหมายถึงกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการเองทั้งหมด

10 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง20 1.2 มีกิจกรรมที่มีลักษณะ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ของคนในชุมชนและช่วยเหลือ ชุมชนอื่น (3)123(3)123  ในแผนชุมชนมีกิจกรรมที่มีลักษณะ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ คนในชุมชน และช่วยเหลือชุมชนอื่น 1) จำนวน 1 - 2 กิจกรรม 2) จำนวน 3 - 4 กิจกรรม 3) จำนวนตั้งแต่ 5 กิจกรรม คำนิยาม กิจกรรมที่แสดงถึงการเอื้ออารีต่อกัน เช่น กิจกรรม เกี่ยวกับสวัสดิการ/การดูแลช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาส คน พิการ คนชรา หรือคนที่ประสบปัญหา กิจกรรมที่แสดงถึงความ รัก ความสามัคคี สมานฉันท์ของคนในชุมชน หรือกิจกรรมที่ ช่วยเหลือกันในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง เป็นต้น

11 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง20 1.3 มีกิจกรรมในแผน ชุมชนที่ส่งเสริมให้คนใน หมู่บ้านเก็บออม (3)123(3)123  ในแผนชุมชนมีกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านเก็บออม เงินในรูปแบบต่าง ๆ 1) จำนวน 1 กิจกรรม 2) จำนวน 2 - 3 กิจกรรม 3) จำนวนตั้งแต่ 4 กิจกรรม คำนิยาม กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด การออมเงิน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ใน หมู่บ้าน/ชุมชน

12 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง20 1.4 มีภูมิคุ้มกันชุมชน มี กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ เพื่อให้ คนในหมู่บ้านรู้และเข้าใจ สถานการณ์ / ความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อ วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน / ชุมชน และมีกิจกรรมเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบเหล่านั้น (3) 1 2 3  ในแผนชุมชน มีกิจกรรมที่สร้างการ เรียนรู้ เพื่อให้คนในหมู่บ้านรู้และ เข้าใจสถานการณ์ / ความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและอาจส่งผล กระทบต่อวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน / ชุมชน และมีกิจกรรมเพื่อป้องกันหรือ บรรเทาผลกระทบเหล่านั้น 1) จำนวน 1 - 2 กิจกรรม 2) จำนวน 3 - 5 กิจกรรม 3) จำนวนตั้งแต่ 6 กิจกรรม คำนิยาม กิจกรรมที่แสดงถึงการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการสืบทอดและใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ด้านศก.พอเพียงในชุมชน ด้านศก. ด้านการป้องกัน/ต่อต้าน ยาเสพติด ศูนย์เรียนรู้ชุมชน การวางแผนชุมชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรฯ เป็นต้น

13 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง20 1.5 ภูมิปัญญาชาวบ้าน มี กิจกรรมแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา หมู่บ้านที่ใช้ความรู้หรือภูมิปัญญา ท้องถิ่น (3) 1 2 3  ในแผนชุมชนมีกิจกรรมที่แก้ไข ปัญหาหรือพัฒนาหมู่บ้านที่ใช้ความรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 1) จำนวน 1 กิจกรรม 2) จำนวน 2 - 3 กิจกรรม 3) จำนวนตั้งแต่ 4 กิจกรรม คำนิยาม หมายถึงความรู้ ความคิด ความเชื่อที่ท้องถิ่นได้สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา ซึ่งเรียนรู้จากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มี ความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ อันเป็นศักยภาพหรือความสามารถ วิธีการ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาของการดำรงชีวิต ให้มีความสงบสุขของบุคคลใน ท้องถิ่นให้อยู่รอด ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดมา มีวิธีการหลายอย่างที่ทำให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคม ปัจจุบัน อาจเป็นการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การประยุกต์ หรือการสร้างใหม่

14 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง20 1.6 อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของชุมชน (4) 1 2 3 4  ในแผนชุมชนมีกิจกรรมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 1) จำนวน 1 กิจกรรม 2) จำนวน 2 กิจกรรม 3) จำนวน 3 กิจกรรม 4) จำนวนตั้งแต่ 4 กิจกรรม คำนิยาม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ เช่น กิจกรรมให้ความรู้ฯ การ วางแผนฯ การดำเนินการฯ ส่งเสริมลดการใช้พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงาน ทดแทน เป็นต้น

15 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 2. การมีส่วนร่วม (มี 3 ตัวชี้วัดย่อย) 20 2.1 การมีส่วนร่วมของคน ในหมู่บ้าน / ชุมชน (7) 2 4 7  ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน/ ชุมชน มีส่วนร่วมในเวทีประชาคม ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ของหมู่บ้าน/ชุมชน 1) 70 % ของครัวเรือน ทั้งหมด 2) มากกว่า 70 - 75 % ของ ครัวเรือนทั้งหมด 3) มากกว่า 75 % ขึ้นไปของ ครัวเรือนทั้งหมด คำนิยาม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุม/จัดเวทีประชาคม ในการ จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านของหมู่บ้าน/ชุมชน

16 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 2. การมีส่วนร่วม (มี 3 ตัวชี้วัดย่อย) 20 2.2 การมีส่วนร่วมของ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและองค์กร พัฒนาเอกชน ในกระบวนการ จัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้าน (6) 2 4 6  หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและองค์กรพัฒนา เอกชน เข้าร่วมเวทีประชาคมใน การจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้าน/ ชุมชน 1) จำนวน 2 หน่วยงาน 2) จำนวน 3 - 4 หน่วยงาน 3) จำนวนตั้งแต่ 5 หน่วยงาน คำนิยาม การมีส่วนร่วมในการประชุม/ร่วมเวทีประชาคม ในกระบวนการจัดทำ แผนชุมชนของหมู่บ้านแต่ละครั้ง

17 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรมคะแนนเต็มตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 2. การมีส่วนร่วม (มี 3 ตัวชี้วัดย่อย) 20 2.3 ลักษณะของการมีส่วนร่วม คนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมใน การคิดตัดสินใจ ดำเนินงานติดตาม ประเมินผลและใช้ประโยชน์ คำนิยาม มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน ทางหอกระจายข่าว วิทยุ ชุมชน การประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น (7) 2 4 7  ลักษณะการมีส่วนร่วมในกระบวนการ จัดทำแผนชุมชน 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร - โดยผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน มีการสื่อสาร กระบวนการจัดทำแผนชุมชนแก่ประชาชน ในหมู่บ้านผ่านช่องทางต่าง ๆ 2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในเวทีประชาคม ในการแสดง ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วม ตัดสินใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน (ต้องผ่านข้อ 1 ด้วย) 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการ ร่วมติดตามตรวจสอบโครงการที่ได้รับ งบประมาณดำเนินการ (ต้องผ่านข้อ 1 และ 2 ด้วย

18 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรมคะแนนเต็มตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 3. การเรียนรู้ (2 กิจกรรมย่อย)25 3.1 ใช้เวทีประชาคมในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคนใน หมู่บ้านและถ่ายทอดความรู้ของ ปราชญ์ชาวบ้าน (13) 4 8 13 1)มีการจัดเวทีประชาคมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างคนในหมู่บ้าน 1-2 ครั้ง/ปี 2)มีการจัดเวทีประชาคมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างคนในหมู่บ้านและมีการ ถ่ายทอดความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน 1-2 ครั้ง/ปี 3) มีการจัดเวทีประชาคมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างคนในหมู่บ้านและมีการถ่ายทอด ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน 3-4 ครั้ง/ปี คำนิยาม การจัดเวทีเพื่อปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ของ หมู่บ้าน และมีผู้มีองค์ความรู้ มีความสามารถ ทักษะ ที่มีลักษณะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเกิดจาก การสั่งสมประสบการณ์ ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง/พัฒนาและถ่ายทอดสืบกัน มา เพื่อใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชีวิตให้สมดุล/เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม มาถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนในที่ประชุม

19 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 3. การเรียนรู้ (2 กิจกรรมย่อย)25 3.2 มีการทบทวนและ จัดการความรู้กระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของ หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อปรับปรุง แผนพัฒนาหมู่บ้านให้มี ประสิทธิภาพ (12) 4 7 9 12  มีการประชุมหรือจัดเวที ประชาคมทบทวน/จัดการความรู้ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านของหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุง แผนพัฒนาหมู่บ้านให้มี ประสิทธิภาพ 1) จำนวน 1 ครั้ง/ปี 2) จำนวน 2 ครั้ง/ปี 3) จำนวน 3 ครั้ง/ปี 4) จำนวนตั้งแต่ 4 ครั้ง/ปี คำนิยาม การประชุม/จัดเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และมี การสรุปผลการประชุม/จัดเวทีประชาคม เพื่อนำไปปรับปรุงรูปเล่ม แผนพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

20 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 4. การใช้ประโยชน์ (3 ตัวชี้วัดย่อย)25 4.1 จำนวนกิจกรรมที่หมู่บ้าน / ชุมชนดำเนินการเองทั้งหมด (9) 3 6 9  มีกิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงที่หมู่บ้าน/ ชุมชนดำเนินการเองทั้งหมด 1) จำนวน 30 % ของกิจกรรมที่ หมู่บ้าน/ชุมชนดำเนินการเองทั้งหมดใน แผนพัฒนาหมู่บ้าน 2) มากกว่า 30 %-40% ของกิจกรรม ที่หมู่บ้าน/ชุมชนดำเนินการเองทั้งหมดใน แผนพัฒนาหมู่บ้าน 3) มากกว่า 40 % ขึ้นไป ของกิจกรรม ที่หมู่บ้าน/ชุมชนดำเนินการเองทั้งหมดใน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนทำเอ ง โดยใช้ศักยภาพ ทรัพยากร ความรู้ วัสดุ/อุปกรณ์ หรืองบประมาณที่มีอยู่ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งหมด ในการดำเนินการ

21 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 4. การใช้ประโยชน์25 4.2 จำนวนกิจกรรมที่ หมู่บ้าน/ชุมชน จะดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ (8) 3 6 8  มีจำนวนกิจกรรมในแผนชุมชน ที่หมู่บ้าน/ชุมชน จะดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 1) จำนวน 5-6 กิจกรรม 2) จำนวน 7-8 กิจกรรม 3) จำนวนตั้งแต่ 9 กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน ที่หมู่บ้าน/ชุมชนทำร่วมกับ หน่วยงาน/องค์กรการพัฒนาต่าง ๆ หน่วยงาน/องค์กรภาคีอาจให้การ สนับสนุนด้านวิชาการ วัสดุ/ครุภัณฑ์ หรืองบประมาณ เป็นต้น

22 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 4. การใช้ประโยชน์25 4.3 จำนวนกิจกรรมที่ หมู่บ้าน/ชุมชน จะต้องให้ หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ ให้ทั้งหมด (8) 3 6 8  มีจำนวนกิจกรรมในแผนพัฒนา หมู่บ้าน ที่หมู่บ้าน จะต้องให้ หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการให้ ทั้งหมด 1) จำนวน 1 กิจกรรม 2) จำนวน 2 กิจกรรม 3) จำนวนตั้งแต่ 3 กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม ในแผนชุมชนที่หน่วยงาน/องค์กรภาคี จัดทำให้ทั้ง โครงการ

23 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรม คะแนน เต็ม ตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 5. รูปเล่มแผนชุมชน (5 ตัวย่อย)10 5.1 มีข้อมูลแสดงประวัติ/ ความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน (2) 0 1 2  ในรูปเล่มแผนชุมชนมีข้อมูลแสดง ประวัติ/ความเป็นมาของหมู่บ้าน/ ชุมชน 1) ไม่มี 2) มี ไม่สมบูรณ์ 3) มี สมบูรณ์ 5.2 มีข้อมูลแสดงให้เห็นถึง ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และ/หรือ สภาพปัญหาที่หมู่บ้าน/ ชุมชนประสบอยู่ (2) 0 1 2  ในรูปเล่มแผนชุมชน มีข้อมูลแสดง ให้เห็นศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และ/หรือ สภาพปัญหาที่หมู่บ้าน/ ชุมชนประสบอยู่ 1) ไม่มี 2) มี ไม่สมบูรณ์ 3) มี สมบูรณ์

24 ตัวชี้วัด / ตัวชี้วัดกิจกรรมคะแนนเต็มตัวชี้วัดกิจกรรมย่อย 5. รูปเล่มแผนชุมชน (5 ตัวย่อย)10 5.3 มีข้อมูลแสดงแนวทางการ แก้ไข/การพัฒนาของหมู่บ้าน (2) 0 1 2  มีจำนวนกิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านมี ข้อมูลแสดงแนวทางการแก้ไข/การพัฒนา ของหมู่บ้าน 1) ไม่มี 2) มี ไม่สมบูรณ์ 3) มี สมบูรณ์ 5.4 มีกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้าน ที่จัดเป็น 2 กลุ่ม (2) 1 2  ในรูปเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้านมีกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ที่ จัดเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) จัดกิจกรรมตามประเภทของกิจกรรม (กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางสังคม/ วัฒนธรรมและกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม/ ทรัพยากรธรรมชาติ) 2) จัดกลุ่มตามลักษณะการดำเนิน กิจกรรม (หมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการเอง ทั้งหมด ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และขอให้หน่วยงานดำเนินการให้ทั้งหมด) 5.5 มีการปรับปรุงแผนพัฒนา หมู่บ้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 0202 1) ไม่มี 2) มี

25 คะแนนรวมทั้ง 5 ตัวชี้วัด ต้องได้มากกว่า 70 คะแนนขึ้นไป ตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัว ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผนชุมชน ตัวชี้วัดย่อยคะแนนตามเกณฑ์60% ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2012 การมีส่วนร่วม2012 การเรียนรู้2515 การใช้ประโยชน์2515 รูปเล่มของแผนชุมชน106

26 LOGO


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com ระบบรับรองมาตรฐาน แผนชุมชน. ปี 2540 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการส่งเสริมกระบวนการ ประชาคมในหมู่บ้าน ปี 2544 รัฐบาลกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นวาระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google