งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดตามแผนงาน งบประมาณ. ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานราย ตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. – 30 มิ. ย. 2555) ที่ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดตามแผนงาน งบประมาณ. ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานราย ตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. – 30 มิ. ย. 2555) ที่ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดตามแผนงาน งบประมาณ

2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานราย ตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. – 30 มิ. ย. 2555) ที่ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ 1 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 35 แห่ง 24 แห่ง 69 2 กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 21 แห่ง 8 แห่ง 38 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงาน 87 แห่ง 82 แห่ง 94 4 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 26,414 ราย 18,435 ราย 70 5 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการสหกรณ์ เพิ่มขึ้น ( การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ) ร้อยละ 80 100 6 แผนการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น ได้รับการจัดทำและใช้ในการส่งเสริม ( ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น ) 1 แผน อยู่ระหว่าง ดำเนินการ −

3 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานราย ตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. – 30 มิ. ย. 2555) ที่ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ 7 สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการกำกับดูแล องค์กร ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้น ไป ( ธรรมาภิบาล ) 7 สหกรณ์ 100 8 ร้อยละของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการฯ ไม่มีการทุจริต ( โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 9 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ( โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) ร้อยละ 10 -- 10 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพฯ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นใหม่ ( โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ) ร้อยละ 10 ร้อยละ 8 80

4 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานราย ตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. – 30 มิ. ย. 2555) ที่ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ 11 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน สามารถผ่าน เกณฑ์การประเมิน ( ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ) ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ − 12 กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอและระดับ จังหวัดเข้าร่วมการประชุม ( คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร ) ร้อยละ 80 ร้อยละ 33 26 13 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ ( สพก.) 74 แห่ง สก. 49 แห่ง กลุ่มฯ 25 แห่ง 59 แห่ง สก. 40 แห่ง กลุ่มฯ 19 แห่ง 80 14 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ พัฒนา มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ( สพก.) ร้อยละ 53 ร้อยละ 59 111

5 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานราย ตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. – 30 มิ. ย. 2555) ที่ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ 15 บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 2555 ได้รับการ พัฒนา ( ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สก./ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน สินค้า ) 1 แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ − 16 ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 2554 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ( ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สก./ กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า ) ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 150 17 ร้อยละของการจำหน่ายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเมื่อ เทียบกับเป้าหมาย ( การบริหารจัดการตลาดผลไม้ ) ร้อยละ 70 (3,700 ตัน ) ร้อยละ 168 (6,226 ตัน ) 240 18 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ ( ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์ ) 2 แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (2 แห่ง ) −

6 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานราย ตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. – 30 มิ. ย. 2555) ที่ตัวชี้วัดเป้าหมา ย ผลงานร้อยละ 1919 อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ( ส่งเสริม การออมในระบบสหกรณ์ ) ร้อยละ 5 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ − 2020 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม การออมของโรงเรียน ( ส่งเสริมการออมในระบบ สหกรณ์ ) ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ − 2121 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ( พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐาน - บูรณาการกรม ) ร้อยละ 3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ − 2 สหกรณ์ได้รับการพัฒนาและเตรียมความ พร้อมสู่สหกรณ์ดีเด่น ( พัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรสู่มาตรฐาน - บูรณาการกรม ) 1 แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ −


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดตามแผนงาน งบประมาณ. ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานราย ตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต. ค. – 30 มิ. ย. 2555) ที่ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google