งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ

2 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานรายตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต.ค. – 30 มิ.ย. 2555)
ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 1 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 35 แห่ง 24 แห่ง 69 2 กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 21 แห่ง 8 แห่ง 38 3 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน 87 แห่ง 82 แห่ง 94 4 สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 26,414 ราย 18,435ราย 70 5 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการสหกรณ์เพิ่มขึ้น (การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่) ร้อยละ 80 100 6 แผนการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่นได้รับการจัดทำและใช้ในการส่งเสริม (ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น) 1 แผน อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

3 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานรายตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต.ค. – 30 มิ.ย. 2555)
ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 7 สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการกำกับดูแลองค์กร ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้นไป (ธรรมาภิบาล) 7 สหกรณ์ 100 8 ร้อยละของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ไม่มีการทุจริต (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 9 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ร้อยละ 10 - 10 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นใหม่ (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ร้อยละ 8 80

4 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานรายตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต.ค. – 30 มิ.ย. 2555)
ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 11 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน (ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 12 กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอและระดับจังหวัดเข้าร่วมการประชุม (คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร) ร้อยละ 33 26 13 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ (สพก.) 74 แห่ง สก. 49 แห่ง กลุ่มฯ 25 แห่ง 59 แห่ง สก. 40 แห่ง กลุ่มฯ 19 แห่ง 80 14 ร้อยละของจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น (สพก.) ร้อยละ 53 ร้อยละ 59 111

5 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานรายตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต.ค. – 30 มิ.ย. 2555)
ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 15 บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 2555 ได้รับการพัฒนา (ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สก./กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า) 1 แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 16 ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 2554 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า (ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สก./กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า) ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 150 17 ร้อยละของการจำหน่ายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับเป้าหมาย (การบริหารจัดการตลาดผลไม้) ร้อยละ 70 (3,700 ตัน) ร้อยละ 168 (6,226 ตัน) 240 18 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ (ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์) 2 แห่ง (2 แห่ง)

6 ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานรายตัวชี้วัด ปี 2555 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (1 ต.ค. – 30 มิ.ย. 2555)
ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 19 อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น (ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์) ร้อยละ 5 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 20 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออมของโรงเรียน (ส่งเสริมการออมในระบบสหกรณ์) ร้อยละ 80 21 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน - บูรณาการกรม) ร้อยละ 3 22 สหกรณ์ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่สหกรณ์ดีเด่น (พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน - บูรณาการกรม) 1 แห่ง


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดตามแผนงานงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google