งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

2 การ สนับสนุน งาน กศน. อำเภอ

3 - งานบริหารทั่วไป - งานบุคลากร - งานพัสดุ - งานการเงิน - งานบัญชี - งานประชาสัมพันธ์ - งานสารสนเทศ พื้นฐาน - งานการศึกษาพื้นฐาน - งานการศึกษาต่อเนื่อง - งานแนะแนว / กิจกรรม นักศึกษา / พัฒนาดูแล และช่วยเหลือนักเรียน - งานส่งเสริมและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ ( ศรช.) ห้องสมุด, ภูมิปัญญา, พัฒนานวัตกรรมสื่อและ แหล่งเรียนรู้ - งานการศึกษาเคลื่อนที่, การศึกษาสื่อสารมวลชน / และ เผยแพร่ - งานส่งเสริม / สนับสนุน ภาคีเครือข่าย - งานกิจกรรมพิเศษ - งานประกันคุณภาพ - งานแผนงานงบประมาณ / ติดตามประเมินการ ดำเนินงาน / นโยบาย, คำรับรอง - งานสารสนเทศการ รายงาน - งานราชการใสสะอาด - งานนิเทศ ติดตามและพัฒนาระบบบริหารและการเรียนรู้ - งานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา - งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้อำนว ยการ กรรมการ สถานศึกษา กลุ่ม ผู้อำนวยก าร กลุ่มจัด การศึกษา นอกระบบ กลุ่มจัด การศึกษา ตาม อัธยาศัย กลุ่มภาคี เครือข่าย / กิจกรรม พิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มแผนงาน และพัฒนา - งานเลขา คณะกรรมการ สถานศึกษา

4 อำนาจและหน้าที่ของ กศน. อำเภอ  จัดการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  ส่งเสริม สนับสนุนและ ประสานงานเครือข่าย เพื่อจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

5 อำนาจและหน้าที่ของ กศน. อำเภอ  ดำเนินการตามนโยบาย พิเศษของรัฐบาลและงาน เสริมสร้างความมั่นคงของ ชาติ  จัด ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา ท้องถิ่น

6 อำนาจและหน้าที่ กศน. อำเภอ ( ต่อ ) วิจัยและพัฒนาคุณภาพ หลักสูตร สื่อ กระบวนการ เรียนรู้ เทียบโอนผลการเรียน เทียบ โอนความรู้และประสบการณ์ จัด ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน จัด กศน. ตาม โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

7 อำนาจและหน้าที่ กศน. อำเภอ ( ต่อ ) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศ ภายใน ติดตามและรายงานผล พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการ จัดและพัฒนา กศน. ดำเนินการประกันคุณภาพ ภายใน.

8 กิจกรรมหลัก ของ กศน. อำเภอ 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานนอก ระบบ - ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย

9 กิจกรรมหลัก ของ กศน. อำเภอ 2. การศึกษาต่อเนื่อง - การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน ทำ - การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ชีวิต / พัฒนาสังคมและชุมชน - การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10 กิจกรรมหลัก ของ กศน. อำเภอ 3. การส่งเสริมการเรียนรู้ ตามอัธยาศัย - ห้องสมุด / กศน. ตำบล / แหล่ง เรียนรู้ต่าง ๆ

11

12

13 บทบาทและภารกิจของ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียน 1. จัดการเรียนการสอนให้กับผู้ ไม่รู้หนังสือ ไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ 35 คน ** กรณีที่ผู้ไม่รู้หนังสือในพื้นที่ ที่รับผิดชอบมีไม่ถึงเกณฑ์ ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกระบบ ระดับ ประถมศึกษา / ม. ต้น / ม. ปลาย จำนวน 60 คน

14 บทบาทและภารกิจของพนักงาน ราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอก โรงเรียน ( ต่อ ) 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา อาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน / จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต / จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน

15 บทบาทและภารกิจของ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร ฯ ( ต่อ ) 3. ส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงาน ของ กศน. อำเภอ 4. ผู้ตรวจการดำเนินงาน กศน. ตำบล 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย

16 สรุป ครูอาสมัครการศึกษานอก โรงเรียน คือ ผู้มีบทบาทสำคัญในการ สนับสนุนงาน กศน. อำเภอ ในทุกด้าน

17 ดังนั้น ทำหน้าที่ให้เต็มกำลัง เต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความ ถูกต้อง สุจริต และเพื่อ ประโยชน์ของผู้เรียน และราชการเป็นสำคัญ

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google