งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ Welcome.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ Welcome."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ Welcome

2 วิสัยทัศน์ (VISION) Best Plan Business For Business To Asian แผนธุรกิจที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจสู่ อาเซียน

3 พันธกิจ (MISSION) 1.Best ( ดีที่สุด ) = ความพอเพียง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเท่า เทียมกัน 2.Plan Business ( แผนธุรกิจ ) = ในมิติของ เครื่องมือหรือแนวทางที่มีคุณภาพในการ ดำเนินธุรกิจที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 3.Business ( ธุรกิจ ) = ในความหมายที่กว้าง กว่าธุรกิจทั่วไป หมายถึงความเป็นอยู่ที่ดี ของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.Asian ( อาเซียน ) = กลุ่มประเทศสมาชิก ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ

4 เป้าหมาย (GOAL) 1. สร้างอาชีพของนักเรียน ไม่ต่ำกว่า 5 อาชีพ 2. พัฒนาแผนธุรกิจไม่ตำกว่า 10 แผน ธุรกิจ 3. สร้างรายได้แก่นักเรียน นักศึกษา ไม่ต่ำ กว่า 500 คนต่อปี 4. นักเรียน นักศึกษาผ่านการอบรมเขียน แผนธุรกิจไม่ต่ำกว่า 200 คน ต่อปี 5. เผยแพร่แนวทางการประกอบธุรกิจ แก่ ประชาชนทั่วไปไม่ต่ำกว่า 20 คน ต่อปี

5 แผนภูมิการ บริหาร

6

7 โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะ วิสาหกิจเพื่อการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะ เกษ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีศรีสะเกษ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ การศึกษา

8 ผลการ ดำเนินงาน

9 1. จัดการอบรมโครงการ บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบ วงจร ปีการศึกษา 2556 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย บริการ วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีศรีสะเกษ

10 1.1 วิทยาการอบรม ให้ความรู้และฝึก ปฏิบัติการเขียน แผนธุรกิจ วันที่ 13 กรกฎาคม 2556

11

12 การฝึกปฏิบัติการ เขียนแผนธุรกิจ

13

14 1.2 การศึกษาดูงาน การทำธุรกิจ วันที่ 14 กรกฎาคม 2556

15

16

17

18

19 2. แผนธุรกิจ

20 2.1 ธุรกิจ OCOP การเลี้ยงสุกร เพื่อจำหน่าย

21

22

23 2.2 แผนธุรกิจอื่นๆ - การเลี้ยงกบและปลา - คอมพิวเตอร์เซอวิส - การเพาะเห็ด - ช่างเกษตร คาแคร์ - การจำหน่ายสินค้า - การเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อการค้า

24 โครงการเลี้ยงกบและ ปลาเพื่อจำหน่าย

25 โครงการเพาะเห็ด นางฟ้าในโรงเรือน เพื่อ จำหน่าย

26 นาย นครชัย พิมศร หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ Welcome.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google