งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้ แหล่งเพาะเลี้ยงและทุก แหล่งทรัพยากรและสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย $ 1. พัฒนาคุณภาพสินค้า ประมงให้มีความเป็นเลิศและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้ แหล่งเพาะเลี้ยงและทุก แหล่งทรัพยากรและสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย $ 1. พัฒนาคุณภาพสินค้า ประมงให้มีความเป็นเลิศและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้ แหล่งเพาะเลี้ยงและทุก แหล่งทรัพยากรและสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย $ 1. พัฒนาคุณภาพสินค้า ประมงให้มีความเป็นเลิศและ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สากล แผนยุทธศาสตร์สำนักงานประมง จังหวัดปทุมธานี การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 1. ส่งเสริมและก่อให้เกิดการบูร ณาการการศึกษาและวิจัยที่เอ ศักยภาพภาคการผลิต การค้า การบริการ และด้านสังคม 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวแห่งการ เรียนรู้และบูรณาการ 3. ให้ภาคการผลิต การค้า การ บริการ วิสาหกิจชุมชนและแรงงาน มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขัน ได้ 2. ให้จังหวัดปทุมธานีเป็น เมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการเป็นที่ อยู่อาศัยและประกอบการ ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมประมง วิสัยทัศน์ “ ผู้ประกอบการมั่นคง ผลิตภัณฑ์ประมงได้มาตรฐาน การให้บริการมีประสิทธิภาพ ” 3. บริหารจัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความ ยั่งยืนและคงความ หลากหลาย 4. พัฒนางานวิจัยและ เทคโนโลยีด้านการประมง ทุกสาขาเพื่อสนับสนุนการ แข่งขัน เอกสารประกอบ 2.1 5. สร้างและพัฒนาฐานข้อมูล ของจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ และเอื้อต่อการบูรณาการระหว่าง ทุกหน่วยงานของรัฐ เอกชน และ ภาคประชาชน 5. ปรับปรุงระบบบริหาร จัดการองค์กรให้เป็นผู้นำ ทางการประมงในภูมิภาค

2 พัฒนาองค์กร ประสิทธิภาพ ของการ ปฏิบัติ ราชการ คุณภา พการ ให้บริก าร ประสิทธิ ผลตาม พันธกิจ การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 1. สินค้าประมงมี มูลค่าเพิ่ม 8. การพัฒนาระบบ บริหารความรู้ 6. การถ่ายทอด องค์ความรู้และ เพิ่มทักษะให้ เกษตรกร 2. สินค้าจาก ผู้ประกอบการทางด้าน การประมงมีมาตรฐานเป็น ที่ยอมรับ 5. การควบคุม มาตรฐาน ผลผลิตและ ผลิตภัณฑ์ 3. ผู้ประกอบการด้านการ ประมงทุกส่วนมีการผลิตที่ มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 4. ประชาชนได้รับบริการ ทางด้านประมงรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ปรับขั้นตอนการ ให้บริการในการ อนุมัติ อนุญาต วิสัยทัศน์ “ ผู้ประกอบการมั่นคง ผลิตภัณฑ์ประมงได้มาตรฐาน การ ให้บริการมีประสิทธิภาพ ”

3 โครงสร้างของสำนักงานประมง จังหวัดปทุมธานี จำนวนกลุ่มงาน (Job Families) ภายใต้สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 12 กลุ่มงาน 1. ประมงจังหวัด ( เจ้าหน้าที่ บริหารงานประมง 8) 2. หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป 4. หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี 6. หัวหน้า ฝ่ายบริหาร จัดการด้าน การประมง 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 5. เจ้าพนักงานประมง 5 7. เจ้าพนักงาน ประมง 5 นางสาวเบญจางค์ ขุมทอง นายศุภโชค แทรกสุข นายบุญเลิศ เกิดโกมุติ นายสุวรรณ มีชนะ นางนวลใย จั่น ทับทิม นายวิศิษฏ์วัตตธรรม นายชาญชัย แสนศรีมหาชัย 12. ประมง อำเภอ หนองเสือ นายวิชัย ทองประไพ 10. ประมง อำเภอ ลาดหลุม แก้ว 9. ประมง อำเภอคลอง หลวง / ธัญบุรี 8. ประมง อำเภอ เมือง / สามโคก นายปรีดา สุวพัฒน์ นางวไลวรรณ จิตต์สุวรณ นายชัยชนะ ชมเชย 11. ประมง อำเภอ ลำลูกกา นายสมจิตต์ ดีวงศ์ษา


ดาวน์โหลด ppt 2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้ แหล่งเพาะเลี้ยงและทุก แหล่งทรัพยากรและสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย $ 1. พัฒนาคุณภาพสินค้า ประมงให้มีความเป็นเลิศและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google