งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ. ดร. เสริมศรี ไชยศร และ รศ. ดร. ดาราวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ. ดร. เสริมศรี ไชยศร และ รศ. ดร. ดาราวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ. ดร. เสริมศรี ไชยศร และ รศ. ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินดา วันที่ 15 มิ. ย. 2548

3 ที่ตั้ ง ภาควิชาตั้งอยู่ที่ ชั้น 1-2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ และอาคารหน่วย เครื่องช่วยคนพิการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาฯได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2536 โดยมี รศ. พญ. จำนง สีตะพันธุ์ เป็นหัวหน้า ภาควิชาฯคนแรก (23 ส. ค. 2536 – 30 ก. ย. 2538 ครบ เกษียณอายุ ) ต่อมามี ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ มี รายนาม ดังต่อไปนี้ รศ. นพ. เทอดชัย ชีวะเกตุ 1 ต. ค. 2538 – 30 ก. ย. 2543 รศ. พญ. อภิชนา โฆวินทะ 1 ต. ค. 2543 - ปัจจุบัน ประ วัติ

4 โครงสร้าง ภาควิชา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานบริหาร งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ - สำนักงานธุรการ - หลักสูตรแพทยศาสตร์ - หน่วย ตรวจรักษา - หลักสูตรหลังปริญญา - ผู้ป่วย นอก - สำนักงานธุรการ - หลักสูตรกิจกรรมบำบัด - ผู้ป่วยใน ฟื้นฟู 1 หน่วยเครื่องช่วยคนพิการ - หลักสูตรกายภาพบำบัด - ผู้ป่วยใน ฟื้นฟู 2 - ผู้ป่วยในอื่นๆ - หน่วยกายภาพบำบัด - หน่วย ตรวจพิเศษ - กล้ามเนื้อและ เส้นประสาท - การทำงาน กระเพาะปัสสาวะ - สมรรถภาพด้วย จักรยานวัดงาน - หน่วยกิจกรรมบำบัด - หน่วย เครื่องช่วยคนพิการ ปีการศึกษา 2547 อาจารย์ 4 คน หน่วยตรวจ 4 คน หน่วยกายกายบำบัด 16 คน หน่วยกิจกรรมบำบัด 6 คน หน่วยเครื่องช่วยคนพิการ 17 คน สำนักงานธุรการ 3 คน แพทย์ประจำบ้าน 6 คน แพทย์ใช้ทุน 4 คน

5 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ วิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นศูนย์การศึกษา และวิจัยด้าน เวชศาสตรฟื้นฟูในระดับภูมิภาค อีกทั้งเป็นศูนย์ ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ แพทย์ที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชนในจังหวัด เชียงใหม่และภาคเหนือ พันธกิจของภาควิชาฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นส่วนหนึ่งของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น หน่วยงานที่ให้การศึกษา และให้การบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแก่ ผู้ป่วย / ผู้พิการ และได้รับความศรัทธาจาก ประชาชน

6 คำขวัญภาควิชา วิจัยเสริมวิชาการ ประสาน ความร่วมมือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพิ่ม คุณภาพชีวิต


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ. ดร. เสริมศรี ไชยศร และ รศ. ดร. ดาราวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google