งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร. เสริมศรี ไชยศร และ รศ.ดร.ดาราวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร. เสริมศรี ไชยศร และ รศ.ดร.ดาราวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร. เสริมศรี ไชยศร และ รศ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินดา วันที่ 15 มิ.ย. 2548

2 ที่ตั้ง ประวัติ ภาควิชาฯได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยมี
ภาควิชาตั้งอยู่ที่ ชั้น 1-2 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ และ อาคารหน่วยเครื่องช่วยคนพิการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ตั้ง ประวัติ ภาควิชาฯได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ โดยมี รศ.พญ.จำนง สีตะพันธุ์ เป็นหัวหน้าภาควิชาฯคนแรก (23 ส.ค – 30 ก.ย ครบเกษียณอายุ) ต่อมามี ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ มีรายนาม ดังต่อไปนี้ รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ ต.ค – 30 ก.ย รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ ต.ค ปัจจุบัน

3 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยเครื่องช่วยคนพิการ 17 คน
โครงสร้างภาควิชา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานบริหาร งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ - สำนักงานธุรการ หลักสูตรแพทยศาสตร์ หน่วยตรวจรักษา - หลักสูตรหลังปริญญา ผู้ป่วยนอก - สำนักงานธุรการ หลักสูตรกิจกรรมบำบัด ผู้ป่วยใน ฟื้นฟู 1 หน่วยเครื่องช่วยคนพิการ หลักสูตรกายภาพบำบัด ผู้ป่วยใน ฟื้นฟู 2 - ผู้ป่วยในอื่นๆ - หน่วยกายภาพบำบัด หน่วยตรวจพิเศษ - กล้ามเนื้อและเส้นประสาท - การทำงานกระเพาะปัสสาวะ - สมรรถภาพด้วยจักรยานวัดงาน - หน่วยกิจกรรมบำบัด หน่วยเครื่องช่วยคนพิการ ปีการศึกษา 2547 อาจารย์ 4 คน หน่วยตรวจ 4 คน หน่วยกายกายบำบัด 16 คน หน่วยกิจกรรมบำบัด 6 คน หน่วยเครื่องช่วยคนพิการ 17 คน สำนักงานธุรการ 3 คน แพทย์ประจำบ้าน 6 คน แพทย์ใช้ทุน 4 คน

4 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ วิสัยทัศน์ของภาควิชาฯ พันธกิจของภาควิชาฯ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นศูนย์การศึกษา และวิจัยด้าน เวชศาสตรฟื้นฟูในระดับภูมิภาค อีกทั้งเป็นศูนย์ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ พันธกิจของภาควิชาฯ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษา และให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแก่ผู้ป่วย/ผู้พิการ และได้รับความศรัทธาจากประชาชน

5 คำขวัญภาควิชา วิจัยเสริมวิชาการ ประสานความร่วมมือ
วิจัยเสริมวิชาการ ประสานความร่วมมือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร. เสริมศรี ไชยศร และ รศ.ดร.ดาราวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google