งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kitchen of The world. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) และบริษัท ย่อย หรือ กลุ่ม ซีพีเอฟ มีเป้าหมายในการคงความเป็นผู้นำใน ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kitchen of The world. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) และบริษัท ย่อย หรือ กลุ่ม ซีพีเอฟ มีเป้าหมายในการคงความเป็นผู้นำใน ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kitchen of The world

2 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) และบริษัท ย่อย หรือ กลุ่ม ซีพีเอฟ มีเป้าหมายในการคงความเป็นผู้นำใน ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร บริษัทมีความมุ่งมั่นในการ ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาด ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยสู่ผู้บริโภคในประเทศต่างๆทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์การมุ่งเป็น “ ครัวของโลก ” ด้วยการให้ ความสำคัญและทุ่มเท กับการวิจัยพัฒนาในทุกๆขั้นตอนการ ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่สอดคล้องกับ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา พร้อมทั้งยึดนโยบายการดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน )

3 Kitchen of The world บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) บรัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) หรือ ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย การผลิต อาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหาร ซึ่งได้แก่การผลิต สินค้าเนื้อสัตว์กึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมรับประทานภายใต้ตรา CP รวมถึงการดำเนินธุรกิจค้าปลีค


ดาวน์โหลด ppt Kitchen of The world. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) และบริษัท ย่อย หรือ กลุ่ม ซีพีเอฟ มีเป้าหมายในการคงความเป็นผู้นำใน ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google