งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Charoen pokphand foods pcl.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Charoen pokphand foods pcl."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Charoen pokphand foods pcl.
Kitchen of The world

2 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)
Kitchen of The world บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย หรือ กลุ่ม ซีพีเอฟ มีเป้าหมายในการคงความเป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย และปลอดภัยสู่ผู้บริโภคในประเทศต่างๆทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์การมุ่งเป็น “ครัวของโลก”ด้วยการให้ความสำคัญและทุ่มเท กับการวิจัยพัฒนาในทุกๆขั้นตอนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่สอดคล้องกับความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมทั้งยึดนโยบายการดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง

3 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)
Kitchen of The world บรัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตอาหาร ซึ่งได้แก่การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์กึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานภายใต้ตรา CP รวมถึงการดำเนินธุรกิจค้าปลีค


ดาวน์โหลด ppt Charoen pokphand foods pcl.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google