งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้าง โรงเรียนต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้าง โรงเรียนต้นแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้าง โรงเรียนต้นแบบ การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้าง โรงเรียนต้นแบบ โดย นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

2 “ การฝึกหัดเด็กนักเรียนในเรื่องสหกรณ์ ทำให้เด็ก ได้ฝึกหัดทักษะหลายอย่าง คือ หัดมาประชุมกัน ใช้เหตุผลโต้เถียงกัน อันเป็นการฝึกหัดการอยู่ใน สังคมประชาธิปไตย เมื่อประชุมก็ให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นการฝึกหัด เขียนหนังสือ ฝึกหัดขาย เมื่อขายก็ต้องรู้จักการทำบัญชี ซึ่งก็เป็นอีกวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบัญชีนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าสำคัญมาก เพราะช่วย ฝึกความละเอียดถี่ถ้วน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น เขียนผิดแล้วจะลบไม่ได้ ต้องขีดฆ่า แล้ว เซ็นชื่อกำกับ ” พระราชทานบทความ ในหนังสือ “ ๔๐ปี โรงเรียน ตชด.” ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙

3 ... นักเรียนที่ทำงานเกษตรจะต้องทำ บัญชีของกิจกรรม แต่ละอย่าง และ การขายผลผลิตเข้าสหกรณ์เพื่อเข้าโรง ครัว มีการออกแบบวิธีการทำบัญชีส่วน นี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ อบต. เข้าใจการเรียนรู้ และการทำบัญชีมีประโยชน์ เพราะจะ ช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องลงทุนทำกิจกรรม ต่างๆ เท่าไร มีรายได้เท่าไร เมื่อ คำนวณแล้วได้กำไรขาดทุนเท่าไร ต้อง รู้จักตั้งราคาของที่เหมาะสม... พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เรื่อง ๕๐ ปีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

4 “ เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และ อดทน มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และ อดทน มีความรู้ ทางวิชาการและการอาชีพ เพื่อ เป็นพื้นฐานของ การดำรงชีวิต รักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทย ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนและประเทศชาติได้ ” “ เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และ อดทน มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และ อดทน มีความรู้ ทางวิชาการและการอาชีพ เพื่อ เป็นพื้นฐานของ การดำรงชีวิต รักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทย ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนและประเทศชาติได้ ”

5 1. อบรม / สอนแนะนำบัญชีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ ครู นักเรียน ในโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดำริฯ ได้แก่ ในโครงการตามพระราชดำริฯ ได้แก่ - บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน - บัญชีกิจกรรมผลิตทางการเกษตร เช่น เลี้ยง ไก่ไข่ เลี้ยงไก่เนื้อ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ปลูกพืชผักและไม้ผล เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ปลูกพืชผักและไม้ผล - บัญชีโครงการอาหารกลางวัน 2. สอนแนะนำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ นักเรียน 3. สอนบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ปกครอง เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจ ชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

6 ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒. เพื่อยกระดับความสามารถด้านการสอนวิชาบัญชีของ ครูให้สูงขึ้นทั้งบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ และบัญชีกิจกรรมผลิต ทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อย่างมีคุณภาพ ๓. เพื่อสร้างและพัฒนาครูบัญชีเยาวชน ให้ร่วมคิด ร่วม เรียนรู้ และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ๔. เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนได้เรียนรู้บัญชี กิจกรรมสหกรณ์ / บัญชีต้นกล้า บัญชีรับจ่ายในครัวเรือน บัญชี ต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งการทำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ใน การสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักการใช้จ่ายเงิน สร้างรายได้ และ ก่อให้เกิดวินัยการออมในอนาคต ๕. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบัญชี ทำการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ด้านการบัญชีแก่ประชาชน และ ชุมชนในพื้นที่ให้สามารถทำบัญชีได้เอง และใช้บัญชีเป็น เครื่องมือในการวิเคราะห์ พัฒนาตนเองและชุมชน วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี

7 ๑.๑.๑.๑. ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย ๒.๒.๒.๒. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ๓.๓.๓.๓. ด้านวิชาการ ด้านวิชาการ ๔.๔.๔.๔. ด้านการอาชีพ ด้านการอาชีพ ๕.๕.๕.๕. ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖.๖.๖.๖. ด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น “ บัญชี เป็นเครื่องมือวัด สุขภาพ ” “ บัญชี ช่วยเพิ่มโอกาสทาง การศึกษา “ บัญชี เป็นส่วนหนึ่งของวิชา คณิตศาสตร์ “ บัญชี ช่วยฝึกเรื่องการบริหาร จัดการอาชีพ

8 โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการ บัญชี เป้าหมา ย สร้างโรงเรียนต้นแบบ “ ทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจ พอเพียง ” สร้างโรงเรียนต้นแบบ “ ทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจ พอเพียง ” ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ แบบสหกรณ์ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการ พัฒนา ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ แบบสหกรณ์ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการ พัฒนา


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้าง โรงเรียนต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google