งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : พัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน สร้างโรงเรียนต้นแบบ โดย นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานบทความ ในหนังสือ “๔๐ปี โรงเรียน ตชด.” ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙ “การฝึกหัดเด็กนักเรียนในเรื่องสหกรณ์ ทำให้เด็กได้ฝึกหัดทักษะหลายอย่าง คือ หัดมาประชุมกัน ใช้เหตุผลโต้เถียงกัน อันเป็นการฝึกหัดการอยู่ในสังคมประชาธิปไตย เมื่อประชุมก็ให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นการฝึกหัดเขียนหนังสือ ฝึกหัดขาย เมื่อขายก็ต้องรู้จักการทำบัญชี ซึ่งก็เป็นอีกวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องบัญชีนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าสำคัญมาก เพราะช่วยฝึกความละเอียดถี่ถ้วน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น เขียนผิดแล้วจะลบไม่ได้ ต้องขีดฆ่า แล้วเซ็นชื่อกำกับ”

3 ...นักเรียนที่ทำงานเกษตรจะต้องทำบัญชีของกิจกรรม แต่ละอย่าง และการขายผลผลิตเข้าสหกรณ์เพื่อเข้าโรงครัว มีการออกแบบวิธีการทำบัญชีส่วนนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ อบต. เข้าใจการเรียนรู้ และการทำบัญชีมีประโยชน์ เพราะจะช่วยให้เรารู้ว่าเราต้องลงทุนทำกิจกรรมต่างๆ เท่าไร มีรายได้เท่าไร เมื่อคำนวณแล้วได้กำไรขาดทุนเท่าไร ต้องรู้จักตั้งราคาของที่เหมาะสม ... พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ๕๐ ปีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

4 “ เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง
เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ “ เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน มีความรู้ ทางวิชาการและการอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานของ การดำรงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้”

5 บทบาทหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับการสนองงานตามพระราชดำริ
เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 1. อบรม/สอนแนะนำบัญชีกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ ครู นักเรียน ในโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดำริฯ ได้แก่ - บัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน - บัญชีกิจกรรมผลิตทางการเกษตร เช่น เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงไก่เนื้อ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด ปลูกพืชผักและไม้ผล - บัญชีโครงการอาหารกลางวัน 2. สอนแนะนำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน 3. สอนบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ปกครอง

6 ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.เพื่อยกระดับความสามารถด้านการสอนวิชาบัญชีของครูให้สูงขึ้นทั้งบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ และบัญชีกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อย่างมีคุณภาพ ๓.เพื่อสร้างและพัฒนาครูบัญชีเยาวชน ให้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ๔.เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนได้เรียนรู้บัญชีกิจกรรมสหกรณ์/ บัญชีต้นกล้า บัญชีรับจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งการทำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักการใช้จ่ายเงิน สร้างรายได้ และก่อให้เกิดวินัยการออมในอนาคต ๕.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบัญชี ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ด้านการบัญชีแก่ประชาชน และชุมชนในพื้นที่ให้สามารถทำบัญชีได้เอง และใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ พัฒนาตนเองและชุมชน

7 บัญชีกับวัตถุประสงค์หลักในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯ ๖ ด้าน
๑. ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย ๒. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ๓. ด้านวิชาการ ๔. ด้านการอาชีพ ๕. ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. ด้านการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “บัญชี เป็นเครื่องมือวัดสุขภาพ” “บัญชี ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา “บัญชี เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ “บัญชี ช่วยฝึกเรื่องการบริหารจัดการอาชีพ

8 โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบัญชี
ความร่วมมือในการทำงานเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป้าหมาย โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบัญชี สร้างโรงเรียนต้นแบบ “ทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจพอเพียง” ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ แบบสหกรณ์ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google