งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะชีวิต คุณภาพในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะชีวิต คุณภาพในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะชีวิต คุณภาพในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป้าประสงค์ เยาวชนและประชาชนได้รับการเสริมสร้างด้านคุณภาพ และความรู้ด้านภาษาด้วยความร่วมมือเชิงบูรณาการ ร่วมกับธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และการเกษตร ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategies) 1. พัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชน รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งการ ท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพและ พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษาและการให้ บริการในการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยุทธศาสตร์แก้ปัญหา (W – O Strategies) 3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สถานศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน และประชาชนสู่การศึกษาและอาชีพ การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการเพิ่มศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว และบริการด้านวิจัย “ พัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยการศึกษาเชิงบูรณาการบนพื้นฐานความร่วมมือของเครือข่ายการศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อความยั่งยืนบนรากฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ” ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำนโยบายของรัฐบาล และของกลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ สร้างพลังเครือข่ายทางการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์เชิงปรับเปลี่ยน (S-T Strategies) 5. ระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนเพื่อสร้างกลไก ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอันดามัน พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategies) 2. ส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา เพื่อเพิ่มมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวและเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ยุทธศาสตร์แก้ปัญหา (W – O Strategies) 4. การสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ ตลอดชีวิตกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิต แผนงานหลัก เยาวชนและประชาชน ได้รับการพัฒนา และส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีทักษะพื้นฐาน การอ่านออก เขียนได้ และมีภูมิคุ้มกันในการคิดอย่างมีเหตุผล 1. ร้อยละของเยาวชนและประชาชนที่เข้าศึกษาอบรม ด้านการท่องเที่ยว และการบริการ 2. จำนวนสถานศึกษา / สถานประกอบการที่จัดหลักสูตร การศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 3. ร้อยละของนักศึกษาและประชาชนที่เข้าศึกษาและฝึก อาชีพด้านเกษตร อุตสาหกรรม 4. จำนวนสถานศึกษา / สถานประกอบการที่จัดหลักสูตร การฝึกอาชีพ ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( ไบโอ ดีเซล ) อุตสาหกรรมด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 5. ร้อยละของกลุ่มด้อยโอกาสนอกระบบโรงเรียนที่ได้รับ การศึกษา 6. ร้อยละของกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือที่ได้รับการศึกษา 7. จำนวนและ ร้อยละของนักเรียนและประชาชน ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ลดลง 8. จำนวนและร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ที่ออกกลางคัน ลดลง 9. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 2 % ต่อปี 10. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 11. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้รับการเสริมสร้าง ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม การแก้ปัญหายาเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิง นิเวศน์ 12. หน่วยงาน / สถานประกอบการ / เยาวชนและประชาชน มีความพึง พอใจในการมีส่วนร่วม การพัฒนาคุณภาพของเยาวชน และประชาชนตามแผนพัฒนา การศึกษากลุ่มจังหวัด 13. ร้อยละของโครงการ / กิจกรรม ที่นำไปสู่การปฏิบัติ และเกิด ประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชน ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 14. จำนวนหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่ดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ กลุ่มยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ที่ 10 www.inspect10.moe.go.th


ดาวน์โหลด ppt เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะชีวิต คุณภาพในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับ เทคโนโลยีสมัยใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google