งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของ สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ” กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของ สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ” กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของ สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ” กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ. ศ วิสัยทัศน์

2 1. พัฒนาและวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินและการ บัญชีที่ดี 3. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4. กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบ บัญชีภาคเอกชน 5. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศ ทางการเงินของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 6. เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่ เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ 7. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการ บัญชีและการสอบบัญชี แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พันธกิจ

3 เป้าประสงค์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มี ความเข้มแข็ง พึ่งพา ตนเองได้ และเป็นอิสระ เกษตรกร เยาวชน และ ประชาชนทั่วไปมีการ พัฒนาศักยภาพทางบัญชี

4 ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบ บัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความรู้ด้านการ บริหารการเงินและการบัญชีแก่ คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกรและบุคลากรเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชี ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป หน้าที่ความ รับผิดชอบ

5 6 7 5 กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน จัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็น พื้นฐานในการกำหนดนโยบาย และวาง แผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย


ดาวน์โหลด ppt “ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของ สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ” กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google