งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ”

2 พันธกิจ 1 1. พัฒนาและวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่ดี 3. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4. กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 5. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 6. เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ 7. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบัญชีและการสอบบัญชี แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 3 4 5 6 7

3 เป้าประสงค์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร เยาวชน และ และวิสาหกิจชุมชน มี
ความเข้มแข็ง พึ่งพา ตนเองได้ และเป็นอิสระ เกษตรกร เยาวชน และ ประชาชนทั่วไปมีการ พัฒนาศักยภาพทางบัญชี

4 หน้าที่ความรับผิดชอบ
1 ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีแก่ คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและบุคลากรเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 2 3 4

5 หน้าที่ความรับผิดชอบ
5 กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน จัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็น พื้นฐานในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 6 7


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ “ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google