งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของ สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ” กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของ สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ” กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของ สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ” กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ. ศ. 2552-2555 วิสัยทัศน์

2 1. พัฒนาและวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินและการ บัญชีที่ดี 3. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4. กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบ บัญชีภาคเอกชน 5. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศ ทางการเงินของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 6. เสริมสร้างความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่ เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ 7. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการ บัญชีและการสอบบัญชี แก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 1 2 3 4 5 6 7 พันธกิจ

3 เป้าประสงค์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มี ความเข้มแข็ง พึ่งพา ตนเองได้ และเป็นอิสระ เกษตรกร เยาวชน และ ประชาชนทั่วไปมีการ พัฒนาศักยภาพทางบัญชี

4 ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบ บัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความรู้ด้านการ บริหารการเงินและการบัญชีแก่ คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกรและบุคลากรเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชี ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชดำริ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 1 2 3 4 หน้าที่ความ รับผิดชอบ

5 6 7 5 กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน จัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็น พื้นฐานในการกำหนดนโยบาย และวาง แผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น อำนาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย


ดาวน์โหลด ppt “ เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของ สหกรณ์ และ กลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ ” กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google