งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายสนับสนุน งานบริการวิชาการ เผยแพร่ ประเมินผล ฐานข้อมูล รายงาน โทรทัศน์ วิทยุ Internet อื่นๆ เครือข่ายบริการ หน่วยบริการ จัดตั้ง สนับสนุน ระเบียบสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายสนับสนุน งานบริการวิชาการ เผยแพร่ ประเมินผล ฐานข้อมูล รายงาน โทรทัศน์ วิทยุ Internet อื่นๆ เครือข่ายบริการ หน่วยบริการ จัดตั้ง สนับสนุน ระเบียบสนับสนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายสนับสนุน งานบริการวิชาการ เผยแพร่ ประเมินผล ฐานข้อมูล รายงาน โทรทัศน์ วิทยุ Internet อื่นๆ เครือข่ายบริการ หน่วยบริการ จัดตั้ง สนับสนุน ระเบียบสนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญ ภายใน ภายนอก หน่วยบริการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาคมมวล. สภาฯ / ผู้บริหาร ความต้องการภายนอก เครือข่าย ธุรกิจเอกชน ประชาสังคม ภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน KM เครือข่ายสื่อ 1.5 ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ชุมชน สังคม ภาคใต้บน ชาติ นานาชาติ แบบจำลองปลาทู KM หน่วยสนับสนุน อื่นๆ ในมวล. เป้าหมายบริการ คุณค่า มูลค่า สภา / สกอ./ สมศ. ศักยภาพ 1

2 ระเบียบบริการวิชาการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ วิจัย สำนักวิชา ฝึกฝนตนเอง - สนับสนุนปฏิบัติการ - ปฏิบัติการวิชาชีพ - บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญ ชำนาญการ หน่วยบริการ ภารกิจสนับสนุน - อาจารย์ - นักวิจัย ศูนย์ สถาบัน สำนักวิชา, ส่วน โครงการ บริการวิชาการ หน่วยวิจัย จนท. งานบริการวิชาการกับ ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ภาระงานขั้นต่ำ ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย เชี่ยวชาญพิเศษ ชุมชน สังคม ชาติ นานาชาติ

3 ฝ่ายสนับสนุนงานบริการวิชาการ (7 คน ) 1. งานพัฒนาระบบรวมบริการประสานภารกิจงานบริการ วิชาการของมวล.(1 คน หัวหน้าฝ่าย ) - การผสานพลังของหน่วยงานและพนักงานบนหลักการรวมบริการประสาน ภารกิจเพื่อขับเคลื่อนงานบริการ วิชาการของมวล. อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 2. งานจัดการความรู้เพื่อกำหนดเป้าหมายงานบริการ วิชาการและระเบียบสนับสนุน (1.5 คน ) - สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายในมวล. และภายนอก ในทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง - ฐานข้อมูลและการเรียนรู้ศักยภาพภายในและความต้องการจากภายนอกเพื่อ กำหนดเป้าหมายงานบริการวิชาการ - สนับสนุนให้มีระเบียบที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายบริการวิชาการและระบบ ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียม 3. งานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุน / จัดตั้งเครือข่ายหน่วย บริการ / ผู้เชี่ยวชาญ (1.5 คน ) - ฐานข้อมูล การสนับสนุนและจัดตั้งเครือข่ายหน่วยบริการ / ผู้เชี่ยวชาญเพื่อ ตอบสนองความต้องการของสังคม ตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมายงานบริการวิชาการ 4. งานจัดทำฐานข้อมูล เผยแพร่ และประเมินผล (3 คน ) - ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการในภาพรวม การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆและ ประเมินผลจากผู้รับบริการ - เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อและสนับสนุนการเผยแพร่วิชาการที่ฝังลึกในตัวคนและ การเรียนรู้เพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆ - ฐานข้อมูลที่ตอบสนองเป้าหมายงานบริการวิชาการของมวล. รวมทั้ง ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

4 คุณลักษณะเฉพาะงาน (1,2 และ 3) - การประสานงานทั่วไป และประสานงานเพื่อสร้างเครือข่าย บริการวิชาการ - ทักษะวิทยากรกระบวนการประชุมอย่างสร้างสรรค์ - การจับประเด็น สรุปประเด็น และวิเคราะห์ - การเขียนบันทึก / สังเคราะห์ความรู้ - การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งการสื่อสาร / สร้างการเรียนรู้ผ่าน internet - การเก็บ / จัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการใช้งานที่ หลากหลาย - การจัดทำรายงานบริการวิชาการ - การประเมินผลโดยใช้ผลลัพธ์เป็นเครื่องมือในการวาง แผนการดำเนินงาน - การควบคุม ประสานงานสื่อโทรทัศน์ / วิทยุ และสร้าง เครือข่าย คุณลักษณะพื้นฐาน - ทักษะการจัดการความรู้ การคิดเชิงระบบ และการประสานงาน คุณลักษณะเฉพาะงาน (4)


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายสนับสนุน งานบริการวิชาการ เผยแพร่ ประเมินผล ฐานข้อมูล รายงาน โทรทัศน์ วิทยุ Internet อื่นๆ เครือข่ายบริการ หน่วยบริการ จัดตั้ง สนับสนุน ระเบียบสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google