งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี การปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี การปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี การปศุสัตว์

2 ข้อมูล พื้นฐาน 1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จำนวน 38 กลุ่ม ในพื้นที่ 18 อำเภอ จำแนกได้ ดังนี้ 1.1 จำแนกตามประเภทกลุ่ม - กลุ่มวิสาหกิจ จำนวน 13 กลุ่ม - กลุ่มทั่วไป จำนวน 25 กลุ่ม 1.2 จำแนกตามชนิดปศุสัตว์ - แพะเนื้อจำนวน 6 กลุ่ม - โคเนื้อจำนวน 13 กลุ่ม - สุกรจำนวน 5 กลุ่ม - เป็ดไข่จำนวน 1 กลุ่ม - ไก่ไข่จำนวน 1 กลุ่ม - อื่นๆจำนวน 12 กลุ่ม

3 ข้อมูล พื้นฐาน 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการปกติ 2.1 นายสมจิตร หนูสีดำ หมู่ที่ 2 ต. บ้านส้อง อ. เวียง สระ 2.2 นายสมชาย นิลอนันต์ หมู่ที่ 1 ต. ช้างขวา อ. กาญจนดิษฐ์ 2.3 นายสังเวช เหล่าอุบล หมู่ที่ 3 ต. โมถ่าย อ. ไชยา 2.4 นายสานิตย์ จริยพงศ์ หมู่ที่ 4 ต. ไทรโสภา อ. พระแสง 3. แหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ - แหล่งเรียนรู้ในกลุ่มเข้มแข็ง จำนวน 19 แหล่ง ใน พื้นที่ 18 อำเภอ - เกษตรกรดีเด่น อาสาปศุสัตว์ดีเด่น และกลุ่ม เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น

4 ข้อมูลพื้นฐาน 4. ชมรมอาสาปศุสัตว์สุราษฎร์ธานี และชมรมอาสาปศุสัตว์ระดับอำเภอ 13 ชมรม 5. ชมรมผู้เลี้ยงแพะสุราษฎร์ธานี 6. ชมรมผู้เลี้ยงโคเนื้อสุราษฎร์ธานี 7. สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ด ผลิตและจำหน่ายไข่เค็มไชยา จำกัด 8. ตลาดนัดคนหัวใจอินทรีย์ 3 แห่ง ได้แก่ 8.1 หมู่ที่ 5 ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง เปิดทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 15.00 น. 8.2 หมู่ที่ 1 ต. บางโพธิ์ อ. เมือง เปิดทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. 8.3 สำนักงานเทศบาลตำบลช้างซ้าย อ. กาญจนดิษฐ์ เปิดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00 น.

5 แผนและผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 โครงการแผนการดำเนินงาน 1. การคัดเลือกเกษตรกร / สถาบันเกษตรกรดีเด่น แห่งชาติ 2. โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ - คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ ดีเด่น - อบรมทบทวนอาสาปศุ สัตว์ - ประกันภัยอาสาปศุ สัตว์ 3. โครงการสร้างและ พัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ 4. โครงการพัฒนาอาชีพ การเลี้ยงสัตว์แบบ ผสมผสานในเกษตรกร รายย่อย 1 ราย /1 กลุ่ม 1 ราย 50 ราย 20 ราย 19 กลุ่ม 3 ศูนย์ พอเพียง 1 ศูนย์ เฉพาะทาง 4 กลุ่มผู้ เลี้ยงแพะ - นายสานิตย์ จริย พงศ์ อ. พระแสง - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เลี้ยงโคบ้านเขาปง ต. กะเปา อ. คีรีรัฐนิคม - นายสมจิตร หนูสีดำ อ. เวียงสระ - จัด 15 ม. ค 56 จำนวน 132 ราย - เดือนกรกฎาคม 2556 - ฝึกอบรมเกษตรกร แล้ว 167 คน - ฝึกอบรมเกษตรกร เรียบร้อยแล้ว

6 แผน - ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 โครงการแผนผลการดำเนินงาน 5. โครงการพัฒนา เครือข่ายการผลิตและ การตลาดแพะ 6. โครงการพัฒนาระบบ การเลี้ยงโคเนื้อ 7. โครงการสงเสริมการ ทำปศุสัตว์อินทรีย์ 8. โครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯ 9. โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัวฯ 10. โครงการหมู่บ้าน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านอาหารสัตว์ 30 ราย 25 ราย 60 ราย 4 ครั้ง /200 ราย 1 กลุ่ม /10 ราย 4 หมู่บ้าน - ฝึกอบรมเกษตรกร เรียบร้อยแล้ว - จัดสัมมนา 25 ราย 13 มี. ค. 56 - จัดสัมมนา 60 ราย ธันวาคม 2555 - ดำเนินการตามแผน ของจังหวัด - คัดเลือกสมาชิกกลุ่ม สายใยรักฯ จัดซื้อ ปัจจัยการผลิต - ฝึกอบรมเกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยการ ผลิตเรียบร้อยแล้ว

7 ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 ( ต่อ ) โครงการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ** โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพปาล์มน้ำมัน นำร่อง ตามแผนพัฒนาจังหวัด - ดำเนินการในพื้นที่ 17 อำเภอ - ฝึกอบรมเกษตรกร - สนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการตามแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว ไทย ** โครงการเกษตรอาหารสู่ครัวโลก กิจกรรม ปศุสัตว์ พอเพียงเลี้ยงประชา - ดำเนินการในพื้นที่ 18 อำเภอ 20 กลุ่ม - ฝึกอบรมเกษตรกร เดือนเมษายน 2556 - สนับสนุนปัจจัยการผลิต ( สนง. ปศุสัตว์จังหวัด พัทลุง เป็นผู้จัดซื้อ )

8 ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 ( ต่อ ) ผลงานเด่น ** สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไข่เค็มไชยา - ผู้ประกอบการ ได้รับอนุญาตให้สัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จำนวน 16 ราย - นำสินค้าจำหน่ายในงานมหกรรมปศุสัตว์ แห่งชาติ ปี 2556 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

9 ผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 ( ต่อ ) ผลงานเด่น ** ตลาดนัดคนหัวใจอินทรีย์ 1. หมู่ที่ 5 ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง เปิดทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 15.00 น. 2. หมู่ที่ 1 ต. บางโพธิ์ อ. เมือง เปิดทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. 3. เทศบาลตำบลช้างซ้าย อ. กาญจนดิษฐ์ เปิดทุก วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 น.


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี การปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google