งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน ที่มีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือทาง สังคมจิตใจทุกกลุ่มวัย โดยมี องค์ประกอบครบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน ที่มีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือทาง สังคมจิตใจทุกกลุ่มวัย โดยมี องค์ประกอบครบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน ที่มีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือทาง สังคมจิตใจทุกกลุ่มวัย โดยมี องค์ประกอบครบ ทั้ง 4 ด้าน

3 1. บุคลากร มีผู้รับผิดชอบการ ดูแลท่งสังคมจิตใจ ได้รับการ พัฒนาศักยภาพตามประเด็น สำคัญ เช่น สุรา ยาเสพติด ท้องไม่พร้อม ความรุนแรง การ ให้การปรึกษา

4 2. บริการ มีการใช้กระบวนการ ดูแลทางสังคมจิตใจ และหรือ การ ให้การปรึกษาในประเด็นสุรา / ยาเสพ ติด ท้องไม่พร้อม ความรุนแรง โรคเรื้อรัง / เอดส์ มีการส่งต่อข้อมูล / บริการ และ ติดตามเพื่อได้รับการดูแลต่อเนื่อง ทั้งทางด้านสังคมและจิตใจ เช่น การ เยี่ยมบ้าน คลินิกสุขภาพจิตเคลื่อนที่ เป็นต้น

5 3. บูรณาการ มีการเชื่อมโยงระบบ การดูแล ช่วยเหลือในภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ การดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ในโรงเรียน ( OHOS) ระบบ การช่วยเหลือทางสังคม ผู้ได้รับ ผลกระทบจากความรุนแรงใน ครอบครัวในศูนย์พึ่งได้ (OSCC) และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน คลินิกเรื้อรัง * ขอให้ทำ Flow chart ระบบการ ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจของ โรงพยาบาลชุมชนร่วมกับเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่บริการ ( ทั้ง 3 ระบบ )

6 4. ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและป้องกันปัญหา สุขภาพจิต สำหรับกลุ่มปกติ กลุ่ม เสี่ยงต่อปัญหาเฉพาะ เช่นการ รณรงค์ ให้ความรู้ การอบรมเพื่อ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การคัด กรอง และเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิต

7  สุรา / ยาเสพติด  ท้องไม่พร้อม ( วัยรุ่น )  ความรุนแรง OSCC  โรคเรื้อรัง / เอดส์

8  ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลชุมชนที่มีการ จัดบริการดูแลช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ ทุกกลุ่มวัย ครบทั้ง 4 ด้าน การคำนวณ A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนที่มีการ จัดบริการดูแลช่วยเหลือทั้งสังคมจิตใจทุก กลุ่มวัย ครบทั้ง 4 ด้าน B= จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย บริการ A / B *100


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน ที่มีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือทาง สังคมจิตใจทุกกลุ่มวัย โดยมี องค์ประกอบครบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google