งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิยาม ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดบริการดูแล ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจทุกกลุ่มวัย โดยมีองค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิยาม ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดบริการดูแล ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจทุกกลุ่มวัย โดยมีองค์ประกอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร้อยละ ของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ

2 นิยาม ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดบริการดูแล ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจทุกกลุ่มวัย โดยมีองค์ประกอบ ครบ ทั้ง 4 ด้าน

3 องค์ประกอบ 4 ด้าน 1. บุคลากร มีผู้รับผิดชอบการดูแลท่งสังคมจิตใจ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามประเด็นสำคัญ เช่น สุรา ยาเสพติด ท้องไม่พร้อม ความรุนแรง การ ให้การปรึกษา

4 2. บริการ มีการใช้กระบวนการดูแลทางสังคมจิตใจ และหรือ การให้การปรึกษาในประเด็นสุรา/ยาเสพติด ท้องไม่พร้อม ความรุนแรง โรคเรื้อรัง/เอดส์ มีการส่งต่อข้อมูล/บริการ และติดตามเพื่อได้รับการ ดูแลต่อเนื่อง ทั้งทางด้านสังคมและจิตใจ เช่น การเยี่ยมบ้าน คลินิกสุขภาพจิตเคลื่อนที่ เป็นต้น

5 3. บูรณาการ มีการเชื่อมโยงระบบการดูแล ช่วยเหลือ ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ในโรงเรียน( OHOS) ระบบการช่วยเหลือทางสังคม ผู้ ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวในศูนย์พึ่งได้ (OSCC)และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในคลินิก เรื้อรัง * ขอให้ทำFlow chart ระบบการช่วยเหลือทาง สังคมจิตใจของโรงพยาบาลชุมชนร่วมกับเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่บริการ (ทั้ง 3 ระบบ)

6 4.ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตป้องกันและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต สำหรับกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา เฉพาะ เช่นการรณรงค์ ให้ความรู้ การอบรมเพื่อป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต การคัดกรอง และเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพจิต

7 4 ประเด็น สุรา/ยาเสพติด ท้องไม่พร้อม (วัยรุ่น) ความรุนแรง OSCC
โรคเรื้อรัง/เอดส์

8 เกณฑ์ ร้อยละ 70 ของโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดบริการดูแล ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจ ทุกกลุ่มวัย ครบทั้ง 4 ด้าน การคำนวณ A = จำนวนโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดบริการดูแลช่วยเหลือทั้ง สังคมจิตใจทุกกลุ่มวัย ครบทั้ง 4 ด้าน B= จำนวนโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายบริการ A / B *100


ดาวน์โหลด ppt นิยาม ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลชุมชนที่มีการจัดบริการดูแล ช่วยเหลือทางสังคมจิตใจทุกกลุ่มวัย โดยมีองค์ประกอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google