งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

2 ข้อ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.3.1 สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทาง ของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ โดยเร่ง ดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและลด ปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลต่อสุขภาพและการ เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากภาคีพัฒนาในสาขา ต่างๆ ตลอดจนภาคเอกชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจ รณรงค์ให้ เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพอนามัย รวมทั้งเสริมบทบาท อปท. ให้มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนา บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

3 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( สุขภาพดีวิถี ไทย ) เป็นนโยบายหลักและ บูรณาการทุกหน่วยงานทุกภาค ส่วนมุ่งลดสหปัจจัยเสี่ยงร่วม ที่ เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังโดยชุมชนได้อย่าง เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และยั่งยืน นโยบายหลักกรม ควบคุมโรค

4

5

6 มาตรการที่ 1 ระบบการเฝ้าระวังติดตาม พฤติกรรมสุขภาพ และการคัดกรองความเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง และเบาหวาน 2 ระดับ ( ระดับชุมชนและระดับ สถานบริการ ) มาตรการที่ 2 การสร้างความตระหนักการให้ ความรู้ในวงกว้างและการรณรงค์สร้างกระแส เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต มาตรการที่ 3 การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและ ลดเสี่ยงในชุมชน

7 มาตรการที่ 4 การให้คำปรึกษา และปรับพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วยในสถานบริการ มาตรการที่ 5 การเสริมสร้าง ศักยภาพผู้ดำเนินงานตาม แผนงานส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคที่มีความสำคัญ ระดับชาติให้มีความเข้มแข็ง มาตรการที่ 6 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล

8 8 ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อัตราป่วยโรคเบาหวานต่อประชากร แสนคน ปี 2550-2552 ใน พื้นที่สาธารณสุขเขตที่ 14 อัตราป่วยโรคเบาหวานต่อประชากร แสนคน ปี 2550-2552 ใน พื้นที่สาธารณสุขเขตที่ 14

9 ร้อยละของภาวะแทรกซ้อนใน ผู้ป่วยเบาหวาน จากโครงการเบาหวานครบวงจร จ. นครราชสีมาปี 2551

10 2548 เบาหวาน 1,530,313 ความดันสูง 3,667,234 อ้วน 1,392,884 สูบบุหรี่ 10,032,420 ดื่มสุรา 17,018,006 2550 เบาหวาน 1,798,366 ความดันสูง 4,296,221 อ้วน 1,717,196 สูบบุหรี่ 9,790,519 ดื่มสุรา 16,532,714

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google