งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา การดำเนินงานเบาหวาน ครบวงจร เป็นการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา การดำเนินงานเบาหวาน ครบวงจร เป็นการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา การดำเนินงานเบาหวาน ครบวงจร เป็นการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ

2 3. หมู่บ้าน / ชุมชน ลดความเสี่ยงโรคไม่ ติดต่อ 4. ระบบ รายงาน -Smart DM - คัดกรอง ความเสี่ยง / ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - คัดกรอง อัมพาต อัมพฤกต์ เบาหวานครบ วงจร 1. ผู้ใช้บริกา ร - ผู้ป่วย - กลุ่ม เสี่ยงสูง - กลุ่ม เสี่ยง - กลุ่มไม่ เสี่ยง 2. ผู้ ให้บริการ บุคลากร สาธารณสุ ข - ระดับ จังหวัด - ระดับ อำเภอ - ระดับ หมู่บ้าน

3 ผู้ป่วย - จัดระบบบริการ - จัดระบบการรับยา - ป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน - ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน - ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - การช่วยให้เขาอยู่ ได้อย่างมีความสุข - กลุ่มเพื่อนช่วย เพื่อน - สร้างแกนนำเพื่อน ระดับตำบล กลุ่มเสี่ยง สูง - ปรับเปลี่ย น พฤติกรรม - ให้สุข ศึกษา - กลุ่ม เพื่อนช่วย เพื่อน - สร้างแกน นำเพื่อน ระดับ ตำบล - จัดระบบ เฝ้า ติดตาม กลุ่มเสี่ยง - คัดกรอง - ให้ ความรู้ เน้น 3 อ. เน้นการ ประชาสัม พันธ์ - กลุ่ม ออกกำลัง กาย กลุ่มนั่ง สมาธิ กลุ่มไม่ เสี่ยง - ให้ ความรู้ โดย การ ประชา สัมพันธ์ เชิง กว้าง - กลุ่ม ออก กำลัง กาย ผู้ใช้บริกา ร

4 กลุ่มผู้ให้บริการ ( บุคลากร สาธารณสุข ) ระดับจังหวัด 1. ผู้บริหารเข้าใจแล้ว ให้นโยบาย - ตั้งคณะกรรมการ ติดตามการ ดำเนินงาน เบาหวานครบวงจร 2. ผู้ปฏิบัติ - แปลงนดยบายสู่การ ปฏิบัติ - มีความรู้ - หากลยุทธช่วยพื้นที่ ปฏิบัติงาน - จัดระบบรายงาน - สร้างขวัญกำลังใจแก่ ผุ้ปฏิบัติงานทุก ระดับ - จัดให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - สรุปถอดบทเรียน ระดับอำเภอ 1. ผู้บริหารเข้าใจแล้วให้ นโยบาย - ตั้งคณะกรรมการ ติดตามการดำเนินงาน เบาหวานครบวงจร 2. ผู้ปฏิบัติ - มีความรู้ จัดระบบการ รักษาตาม CPG ของ สปสช. - ลดความรุนแรงจาก ภาวะแทรกซ้อน - ป้องกันภาวะแทรกซ้อน - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - จัดระบบรับ - ส่งต่อ - จัดระบบพี่เลี้ยงแก่ สถานีอนามัย - สรุปถอดบทเรียน ระดับตำบล - มีความรู้ - เพิ่มศักยภาพเครือข่าย - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ป้องกันภาวะแทรกซ้อน - จัดระบบรับ - ส่งต่อ - สร้างหมู่บ้าน / ชุมชน ลดเสี่ยงโรคไม่ติด - จัดระบบติดตามผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงสูง - สร้างกลุ่มแกนนำออก กำลังกาย - จัดระบบรายงาน - สรุปถอดบทเรียน

5 หมู่บ้านชุมชนลดความ เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ระดับจังหวัด - หารูปแบบเพื่อ เป็นแนว ทางการปฏิบัติ - จัดนำร่องและ อบรมหมู่บ้าน นำร่อง - จัดระบบติดตาม และพัฒนา ระดับ อำเภอ - ศึกษา รูปแบบ - จัดระบบ ติดตามและ พัฒนา ระดับตำบล - นำรูปแบบเพื่อ การปฏิบัติ - สร้างเครือข่าย แกนนำ - เป็นพี่เลี้ยง - จัดระบบติดตาม และพัฒนา - นำร่องอำเภอละ 1 หมู่บ้าน - อำเภอนำร่อง 5 อำเภอ สอ. ละ 1 หมู่บ้าน

6 ระบบรายงาน -Smart DM - คัดกรองความ เสี่ยง / ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - คัดกรองอัมพาต อัมพฤกต์

7


ดาวน์โหลด ppt งานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา การดำเนินงานเบาหวาน ครบวงจร เป็นการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google