งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
การดำเนินงานเบาหวานครบวงจร เป็นการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ

2 3.หมู่บ้าน/ชุมชน ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
3.หมู่บ้าน/ชุมชน ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 4.ระบบรายงาน -Smart DM -คัดกรองความเสี่ยง/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -คัดกรองอัมพาต อัมพฤกต์ 2.ผู้ให้บริการ บุคลากรสาธารณสุข -ระดับจังหวัด -ระดับอำเภอ -ระดับหมู่บ้าน เบาหวานครบวงจร 1.ผู้ใช้บริการ -ผู้ป่วย -กลุ่มเสี่ยงสูง -กลุ่มเสี่ยง -กลุ่มไม่เสี่ยง

3 ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย กลุ่มไม่เสี่ยง
-จัดระบบบริการ -จัดระบบการรับยา -ป้องกันภาวะแทรกซ้อน -ลดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อน -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -การช่วยให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุข -กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน -สร้างแกนนำเพื่อนระดับตำบล กลุ่มเสี่ยงสูง -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -ให้สุขศึกษา -กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน -สร้างแกนนำเพื่อนระดับตำบล -จัดระบบเฝ้าติดตาม กลุ่มไม่เสี่ยง -ให้ความรู้โดยการประชาสัมพันธ์เชิงกว้าง -กลุ่มออกกำลังกาย กลุ่มเสี่ยง -คัดกรอง -ให้ความรู้เน้น 3 อ.เน้นการประชาสัมพันธ์ -กลุ่มออกกำลังกาย กลุ่มนั่งสมาธิ

4 กลุ่มผู้ให้บริการ (บุคลากรสาธารณสุข)
กลุ่มผู้ให้บริการ (บุคลากรสาธารณสุข) ระดับอำเภอ 1.ผู้บริหารเข้าใจแล้วให้นโยบาย -ตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน เบาหวานครบวงจร 2.ผู้ปฏิบัติ -มีความรู้ จัดระบบการรักษาตาม CPG ของ สปสช. -ลดความรุนแรงจากภาวะแทรกซ้อน -ป้องกันภาวะแทรกซ้อน -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -จัดระบบรับ-ส่งต่อ -จัดระบบพี่เลี้ยงแก่สถานีอนามัย -สรุปถอดบทเรียน ระดับจังหวัด 1.ผู้บริหารเข้าใจแล้วให้นโยบาย -ตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน เบาหวานครบวงจร 2.ผู้ปฏิบัติ -แปลงนดยบายสู่การปฏิบัติ -มีความรู้ -หากลยุทธช่วยพื้นที่ปฏิบัติงาน -จัดระบบรายงาน -สร้างขวัญกำลังใจแก่ผุ้ปฏิบัติงานทุกระดับ -จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -สรุปถอดบทเรียน ระดับตำบล -มีความรู้ -เพิ่มศักยภาพเครือข่าย -ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -ป้องกันภาวะแทรกซ้อน -จัดระบบรับ-ส่งต่อ -สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนลดเสี่ยงโรคไม่ติด -จัดระบบติดตามผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูง -สร้างกลุ่มแกนนำออกกำลังกาย -จัดระบบรายงาน -สรุปถอดบทเรียน

5 หมู่บ้านชุมชนลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
-นำร่องอำเภอละ 1หมู่บ้าน -อำเภอนำร่อง 5 อำเภอ สอ.ละ 1หมู่บ้าน ระดับตำบล -นำรูปแบบเพื่อการปฏิบัติ -สร้างเครือข่ายแกนนำ -เป็นพี่เลี้ยง -จัดระบบติดตามและพัฒนา ระดับจังหวัด -หารูปแบบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ -จัดนำร่องและอบรมหมู่บ้านนำร่อง -จัดระบบติดตามและพัฒนา ระดับอำเภอ -ศึกษารูปแบบ -จัดระบบติดตามและพัฒนา

6 ระบบรายงาน -Smart DM -คัดกรองความเสี่ยง/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
-คัดกรองอัมพาต อัมพฤกต์

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google