งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวคิด การติดตามประเมินผล กลุ่มพฤติกรรมวัยรุ่น กรอบแนวคิด การติดตามประเมินผล กลุ่มพฤติกรรมวัยรุ่น นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวคิด การติดตามประเมินผล กลุ่มพฤติกรรมวัยรุ่น กรอบแนวคิด การติดตามประเมินผล กลุ่มพฤติกรรมวัยรุ่น นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวคิด การติดตามประเมินผล กลุ่มพฤติกรรมวัยรุ่น กรอบแนวคิด การติดตามประเมินผล กลุ่มพฤติกรรมวัยรุ่น นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต tprawate@gmail.com www.facebook.com/thaihappiness นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต tprawate@gmail.com www.facebook.com/thaihappiness

2 กรอบแนวคิดการประเมินติดตาม 1.วิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ (รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยรอบด้าน และ วิเคราะห์ปัญหาอย่างเชื่อมโยง) 2. การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน (จัดทำแผนอย่างมีส่วนร่วม ครอบคลุมมาตรการ สำคัญ) 3. ถ่ายทอด ดำเนินการ ติดตามผล

3 1.1 ข้อมูล มีการนำข้อมูลรอบด้านมาใช้ในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหา หรือไม่? ข้อมูลแหล่งข้อมูล ข้อมูลประชากรวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 10-24 ปี ทะเบียนราษฎร์ -จำนวนประชากรวัยรุ่นและเยาวชนทั้งหมด -จำนวนประชากรวัยรุ่นในระบบการศึกษา และ นอกระบบการศึกษา สพป,สพม,กศน,อาชีวะ,อดุมศึกษา -จำนวนประชากรวัยรุ่นและเยาวชนที่ทำงาน ในสถานประกอบการ แรงงานจังหวัด -จำนวนประชากรวัยรุ่นและเยาวชนที่ทำงาน ในสถานบันเทิง วัฒนธรรมจังหวัด -จำนวนประชากรวัยรุ่นและเยาวชนในชุมชนแฟ้มข้อมูลสุขภาพของครอบครัว (Family Folder) 1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์

4 1.1 ข้อมูล มีการนำข้อมูลรอบด้านมาใช้ในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหา หรือไม่? ข้อมูล แหล่งข้อมูล ข้อมูลสถานการณ์และสภาพปัญหา Child Watch วิถีชีวิต -การใช้เวลาว่าง -ความสัมพันธ์กับครอบครัว -พื้นที่เสี่ยง -ความสัมพันธ์กับครอบครัว อนามัยการเจริญพันธุ์ BSS (สำนักระบาดวิทยา) -พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ -การใช้ถุงยางอนามัย -การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทะเบียนราษฎร์, สถานบริการสธ. -การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักระบาดวิทยา -การติดเชื้อ HIV 1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์

5 ข้อมูลแหล่งข้อมูล สุขภาพจิต รายงานสุขภาพจิตประจำเดือน (506 DS) -การทำร้ายตัวเอง -การฆ่าตัวตาย สุขภาพและสังคมอื่น Global School-based Student Health Survey -พฤติกรรมสุขภาพนักเรียน -คดีและความผิดต่างๆ ยาเสพติด ก้าวร้าว/ รุนแรง สถานพินิจ / สำนักคุมประพฤติ ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รายงานจากโรงเรียน, งานอนามัยโรงเรียน -ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(พฤติกรรม สุขภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ) - To Be Number One/Friend Corner รายงานจากอปท.,แรงงานจังหวัด, สถานศึกษา, สสจ. -การสอนเพศศึกษารอบด้าน สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.), สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) -โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสสจ. -คลินิกวัยรุ่น/สถานบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและ เยาวชน สสจ., รพศ./รพท., รพช. -วิจัย/รายงาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/รายงาน การประชุม รายงานการวิจัย

6 1.2 วิเคราะห์สถานการณ์ 1.2.1มีการนำข้อมูลในข้อ 1.1 มาวิเคราะห์ให้เห็นสภาพปัญหาของวัยรุ่น 1.2.2 มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา /มาตรการที่ใช้ /บทเรียนที่ ได้รับ 1.2.3 มีการสรุปผลการดำเนินงาน ด้านกระบวนการจัดการภาคีเครือข่ายของ วัยรุ่น: เวที/เครือข่าย 1.2.4 มีการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง/ที่ไม่เหมาะสมและสาเหตุของวัยรุ่น ฯลฯ 1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์

7 ประเด็นในการติดตาม จังหวัดมีกระบวนการทำยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ทุกด้าน) ระดับจังหวัด สสจ อำเภอ ตำบล อย่างไร (การวิเคราะห์สถานการณ์ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ประชาพิจารณ์ การถ่ายทอดแผนฯ มีหน่วยงานใดบ้างมีส่วนร่วม) สภาพปัญหาในพื้นที่คืออะไร และกระบวนการในการคัดเลือก ปัญหาและกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับปัญหาหรือไม่ มีการบูรณาการ/กลไกการทำงาน/ทรัพยากร/ข้อมูล/บทบาท ภารกิจ ระหว่างในและนอกหน่วยงาน หรือไม่ อย่างไร 2. การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน

8 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา/ ยุทธศาสตร์หรือไม่ ครอบคลุมมาตรการสำคัญในปัจจัยความสำเร็จงานเยาวชน เพียงใด มีการนำผลการดำเนินงาน/ผลสำเร็จ/ปัญหาอุปสรรคมาใช้ใน การพัฒนางานหรือไม่ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แผนงาน/โครงการประสบผลสำเร็จ 2. การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน

9 ปัจจัยความสำเร็จงานเยาวชน แต่ละคนเสี่ยงไม่เท่ากัน แยกแยะกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาทักษะชีวิต / ความเข้มแข็งทางใจ Resilience ปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่รอบตัว เยาวชนมีส่วนร่วม เยาวชนร่วมสร้างค่านิยมและความคาดหวังที่ถูกต้อง ระหว่างกัน การเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นมิตร

10 มาตรการสำคัญตามปัจจัยความสำเร็จ ประเมิน / ปัจจัยเสี่ยง / แยกแยะกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาทักษะชีวิต / ความเข้มแข็งทางใจ / ภูมิคุ้มกันทางจิต ครอบครัว / ครูที่ปรึกษา-แนะแนว / ผู้ใหญ่ใน ชุมชน เวทีหรือพื้นที่เยาวชน (เยาวชนเป็นเจ้าของ) ข้อมูลและบริการ การประเมินติดตาม

11 -วิเคราะห์สภาพปัญหา/กลุ่มเสี่ยง/แยกแยะกลุ่มเป้าหมาย -การจัดค่ายเยาวชนต่างๆหรือจัดเวทีเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะ เยาวชน(ควรทำให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย) -ครอบครัว:ค่ายครอบครัว -การพัฒนาครูที่ปรึกษา -การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา/ทักษะชีวิต/ความเข็ม แข็งทางจิตใจ/ภูมิคุ้มกันทางจิต - ??? 2. การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน มาตรการสำคัญ 2. การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน มาตรการสำคัญ

12 แผนการดำเนินงาน ได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่ระดับนโยบาย ลงสู่ผู้ปฏิบัติจริง – มีการประชุมถ่ายทอด – ความสอดคล้องของแผนในระดับต่างๆของพื้นที่ (ดูเอกสารและพูดคุยซักถามผู้ปฏิบัติ) มีระบบการติดตามและระบบการรายงานการดำเนินงานเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง (จากรายงานการประชุม/เวป/เอกสาร) – ระบบรายงานของจังหวัด – การนิเทศติดตามของคณะต่างๆ – สรุปการประเมินผลงานรายเดือน/ไตรมาส – นำผลงานมาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือไม่ (ดูเอกสารและพูดคุยซักถามผู้ปฏิบัติ ) 3. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

13 สามารถทำกิจกรรมได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ หรือ สามารถบอกปัญหาอุปสรรคจาการดำเนินงานนั้นๆได้หรือไม่ (ดูเอกสารและพูดคุยซักถามผู้ปฏิบัติ) 3. การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

14 ตัวอย่างการป้องกันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยงาน (สถานพินิจ,คุมประพฤติ, ศตส.จ.,ปปส.,เรือนจำ,สถานบริการ ต่างๆ นักเรียน,สถานประกอบการ, ชุมชน แหล่งที่มาของข้อมูล หน่วยงาน (สถานพินิจ,คุมประพฤติ, ศตส.จ.,ปปส.,เรือนจำ,สถานบริการ ต่างๆ นักเรียน,สถานประกอบการ, ชุมชน จำแนกกลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มป่วย/เสพ บำบัด / รักษา สมัครใจ บังคับบำบัด Hard core 2. กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มปกติ จำแนกกลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มป่วย/เสพ บำบัด / รักษา สมัครใจ บังคับบำบัด Hard core 2. กลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มปกติ มาตรการ บำบัด - คลินิกให้คำปรึกษา - รายบุคคล - ค่ายบำบัด - ร.ร. นิวัติพลเมือง - ระบบการติดตาม (รายงาน บสต.) ป้องกัน - คลินิกให้คำปรึกษา - To be No1,F/C การใช้เวลาว่างฯ ความรู้เรื่อง ยาเสพติด - สอนทักษะชีวิต/ความเข็ม แข็งทางจิตใจ - ทีมเฝ้าระวัง - ครอบครัวอบอุ่น/ค่าย ครอบครัว - มาตรการป้องปราบ - ระบบการดูแลช่วยเหลือนร. -การจัดค่ายเยาวชนต่างๆหรือจัด เวทีเยาวชน มาตรการ บำบัด - คลินิกให้คำปรึกษา - รายบุคคล - ค่ายบำบัด - ร.ร. นิวัติพลเมือง - ระบบการติดตาม (รายงาน บสต.) ป้องกัน - คลินิกให้คำปรึกษา - To be No1,F/C การใช้เวลาว่างฯ ความรู้เรื่อง ยาเสพติด - สอนทักษะชีวิต/ความเข็ม แข็งทางจิตใจ - ทีมเฝ้าระวัง - ครอบครัวอบอุ่น/ค่าย ครอบครัว - มาตรการป้องปราบ - ระบบการดูแลช่วยเหลือนร. -การจัดค่ายเยาวชนต่างๆหรือจัด เวทีเยาวชน กลยุทธ์/กลไก - บูรณาการ (หน่วยงานหลัก เช่น สสจ,คุมประพฤติ, ป้องกันจังหวัด,สพป,สพม, พม,ปปส. ฯลฯ) ดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ทุกระดับ - แกนนำผู้ติดยาเสพติดใน ชุมชน - พัฒนาคุณภาพชีวิต - สร้างและพัฒนาเครือข่าย กลยุทธ์/กลไก - บูรณาการ (หน่วยงานหลัก เช่น สสจ,คุมประพฤติ, ป้องกันจังหวัด,สพป,สพม, พม,ปปส. ฯลฯ) ดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ทุกระดับ - แกนนำผู้ติดยาเสพติดใน ชุมชน - พัฒนาคุณภาพชีวิต - สร้างและพัฒนาเครือข่าย ประเมินผล ตามตัวชี้วัดของส่วนกลาง เช่น ร้อยละ 70 ผู้เสพ/ผู้ติดผ่านการบำบัด ไม่กลับไปเสพซ้ำ ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการบำบัดครบตามกำหนด ประเมินผล ตามตัวชี้วัดของส่วนกลาง เช่น ร้อยละ 70 ผู้เสพ/ผู้ติดผ่านการบำบัด ไม่กลับไปเสพซ้ำ ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการบำบัดครบตามกำหนด บูรณาการงบประมาณ ในทุกภาคส่วน บูรณาการงบประมาณ ในทุกภาคส่วน นำข้อมูลรอบด้านมาวิเคราะห์ ประเภทผู้ติดยา/จำนวนผู้ติดยา/ ชนิดสารเสพติด/ระยะเวลาติดยา/ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาฯ/ ระบบคัดกรอง/คดีและความผิด ต่างๆ ยาเสพติด ก้าวร้าว/รุนแรง นำข้อมูลรอบด้านมาวิเคราะห์ ประเภทผู้ติดยา/จำนวนผู้ติดยา/ ชนิดสารเสพติด/ระยะเวลาติดยา/ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาฯ/ ระบบคัดกรอง/คดีและความผิด ต่างๆ ยาเสพติด ก้าวร้าว/รุนแรง KM/นวัตกรรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากร KM/นวัตกรรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบข้อมูล

15 แหล่งที่มาของข้อมูล - สถานบริการสาธารณสุข - Child watch -รร. -สถานพิพิจ -สนง.คุมความประพฤติ -พัฒนาสังคม ฯลฯ แหล่งที่มาของข้อมูล - สถานบริการสาธารณสุข - Child watch -รร. -สถานพิพิจ -สนง.คุมความประพฤติ -พัฒนาสังคม ฯลฯ จำแนกกลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มปกติ 2. กลุ่มเสี่ยง 3. กลุ่มที่ต้องได้รับ ความช่วยเหลือ จำแนกกลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มปกติ 2. กลุ่มเสี่ยง 3. กลุ่มที่ต้องได้รับ ความช่วยเหลือ กลยุทธ/กลไก - การมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย - พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ - เสริมสร้างการมีส่วน ร่วม อำเภอละ 1 แห่ง กลยุทธ/กลไก - การมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย - พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ - เสริมสร้างการมีส่วน ร่วม อำเภอละ 1 แห่ง การใช้ข้อมูลรอบด้าน -จำนวนวัยรุ่นจำแนก - อายุ/อาชีพ/ -พฤติกรรมเสี่ยงเพศ -เศรษฐานะ ฯลฯ -ผลการดำเนินงาน การใช้ข้อมูลรอบด้าน -จำนวนวัยรุ่นจำแนก - อายุ/อาชีพ/ -พฤติกรรมเสี่ยงเพศ -เศรษฐานะ ฯลฯ -ผลการดำเนินงาน ประเมินผล KM/นวัตกรรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากร KM/นวัตกรรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบข้อมูล บูรณาการงบประมาณ ในทุกภาคส่วน บูรณาการงบประมาณ ในทุกภาคส่วน ตัวอย่างการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มาตรการ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของ นักเรียน (สุขภาพกาย/ทันตกรรม/ชมรมเพื่อนใจ วัยรุ่น อย./อสม.น้อย) - จัดกิจกรรม/รณรงค์ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง (การท้องก่อนวัย/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์) - ส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม กตัญญูกตเวที/ จิตสาธารณะ - พัฒนายกระดับ ร.ร ส่งเสริมสุขภาพ - คลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่นเน้นประชากรกลุ่ม เสี่ยง - ร.ร พ่อ แม่,ดูแลสุขภาพกาย/จิต/สังคม - บ้านพักฉุกเฉิน,ช่องทางด่วน 1323,1667 - คลินิกให้คำปรึกษา - To be No1,F/C การใช้เวลาว่างฯ ความรู้เรื่อง ยาเสพติด - ทักษะชีวิต,ทีมเฝ้าระวัง,ครอบครัวอบอุ่น, มาตรการป้องปราบ,ระบบการดูแลช่วยเหลือ นร. -เพศศึกษารอบด้าน มาตรการ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของ นักเรียน (สุขภาพกาย/ทันตกรรม/ชมรมเพื่อนใจ วัยรุ่น อย./อสม.น้อย) - จัดกิจกรรม/รณรงค์ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง (การท้องก่อนวัย/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์) - ส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม กตัญญูกตเวที/ จิตสาธารณะ - พัฒนายกระดับ ร.ร ส่งเสริมสุขภาพ - คลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่นเน้นประชากรกลุ่ม เสี่ยง - ร.ร พ่อ แม่,ดูแลสุขภาพกาย/จิต/สังคม - บ้านพักฉุกเฉิน,ช่องทางด่วน 1323,1667 - คลินิกให้คำปรึกษา - To be No1,F/C การใช้เวลาว่างฯ ความรู้เรื่อง ยาเสพติด - ทักษะชีวิต,ทีมเฝ้าระวัง,ครอบครัวอบอุ่น, มาตรการป้องปราบ,ระบบการดูแลช่วยเหลือ นร. -เพศศึกษารอบด้าน

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวคิด การติดตามประเมินผล กลุ่มพฤติกรรมวัยรุ่น กรอบแนวคิด การติดตามประเมินผล กลุ่มพฤติกรรมวัยรุ่น นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google