งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการ พิจารณาคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของ รัฐ ในระบบ (Admissions) กลาง ในปีการศึกษา 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการ พิจารณาคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของ รัฐ ในระบบ (Admissions) กลาง ในปีการศึกษา 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการ พิจารณาคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของ รัฐ ในระบบ (Admissions) กลาง ในปีการศึกษา 2553

3 1. GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 20 % 2. O-NET (8 กลุ่ม สาระ ) 30 % 3. การวัดศักยภาพทั่วไป (GAT) 10-50 % 4. การวัดศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 0-40 % รวม 100 % ประกอบด้วย

4 กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

5 กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์ กายภาพชีวภาพ กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

6 กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 3 เกษตรศาสตร์

7 กลุ่มที่ 6 บริหาร / พาณิชยศาสตร์ / การบัญชี / การ ท่องเที่ยว และโรงแรม / และเศรษฐศาสตร์

8 กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรม / ดุริยางค์ศิลป์ และนาฏศิลป์

9 กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 กิจกรรมกำหนดวัน กำหนดสอบ ประกาศผล 31 ม. ค. 54 O-NET สอบ 24 – 27 ธ. ค. 54 18 – 19 ก. พ. 54 วิชาสามัญ 7 วิชา สอบ 7 – 8 ม. ค. 54 กำหนดการดำเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 ( สอบเดือนธันวาคม 2554) ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบสนามสอบ กรุงเทพฯ / สมุทรปราการ / นนทบุรี / ปทุมธานี

11 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5. มหาวิทยาลัยศิลปากร 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7. มหาวิทยาลัยสุรนารี ฯลฯ รับตรง / โควตา ประจำปีการศึกษา 2554

12 1. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ( ทุน เพชรพระจอม ) 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( รอบแข่งขัน ) 3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4. มหาวิทยาลัยรังสิต 5. มหาวิทยาลัยชินวัตร 6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 7. มหาวิทยาลัยเอเชียน ทุนการศึกษา ( ในประเทศ )

13 ทุนการศึกษา ( ต่างประเทศ ) ชื่อทุนประเทศคุณสมบัติรายละเอียดอื่น ๆ Nanyang Technology University สิงคโปร์ - นักเรียนระดับชั้น ม.6 - ไม่ดูเกรดเฉลี่ย - สอบข้อเขียนประมาณ เดือนเมษายนของ ทุกปี - ควรมีผลสอบภาษา อังกฤษที่ได้มาตราฐาน เช่น TOEFL หรือ IELTS - Port Folio - รับสมัครระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงมกราคม ของทุกปี - มีทุนกู้ยืม หมายเหตุ *** นักเรียนต้องไปสอบที่ ประเทศสิงคโปร์ การสอบ จะมีขึ้นต้นเดือนเมษายน ของทุกปี

14 ทุนการศึกษา ( ต่างประเทศ ) ชื่อทุนประเทศคุณสมบัติรายละเอียดอื่น ๆ Asian Scholaship สิงคโปร์ - นักเรียนระดับชั้น ม.6 - เกรดเฉลี่ยประมาณ 3.20 ขึ้นไป - สอบข้อเขียนประมาณ เดือนกันยายนของทุกปี - ควรมีผลสอบภาษา อังกฤษที่ได้มาตราฐาน เช่น TOEFL หรือ IELTS - Port Folio

15 ทุนการศึกษา ( ต่างประเทศ ) ชื่อทุนประเทศคุณสมบัติรายละเอียดอื่น ๆ Asia Pacific University ญี่ปุ่น - นักเรียนระดับชั้น ม.6 - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 - สอบภาษาอังกฤษ - เรียงความ 1000-1200 คำ เป็นภาษาอังกฤษ - Port Folio รับสมัครปีละ 2 ครั้ง ประมาณเดือน มิถุนายน และธันวาคม ทุนนี้ผู้ปกครองต้อง สนับสนุนค่าใช้จ่าย ส่วนตัวของนักเรียนใน ขณะที่เรียนใน ประเทศญี่ปุ่น

16 ทุนการศึกษา ( ต่างประเทศ ) ชื่อทุนประเทศคุณสมบัติรายละเอียดอื่น ๆ IPU นิวซีแลนด์ - นักเรียนระดับชั้น ม.6 - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30 - สอบสัมภาษณ์ภาษา อังกฤษ - ควรมีผลสอบภาษา อังกฤษที่ได้มาตราฐาน เช่น TOEFL หรือ IELTS - Port Folio รับสมัครประมาณเดือน ธันวาคมถึงมกราคมของ ทุกปี มีทุนเต็ม 1 ทน และ ทุนแบ่งจ่ายแล้วแต่ ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา

17 ทุนการศึกษา ( ต่างประเทศ ) ชื่อทุนประเทศคุณสมบัติรายละเอียดอื่น ๆ Nanzan University ญี่ปุ่น - นักเรียนระดับชั้น ม.6 - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30 - สอบสัมภาษณ์ - เรียงความ 500 คำ - ควรมีผลภาษาญี่ปุ่น รับสมัครประมาณเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี จำนวน 1 ทุน


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการ พิจารณาคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของ รัฐ ในระบบ (Admissions) กลาง ในปีการศึกษา 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google