งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานแนะแนว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานแนะแนว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานแนะแนว

2 องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในระบบ (Admissions) กลาง ในปีการศึกษา 2553

3 ประกอบด้วย 1. GPAX ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า        % 2. O-NET (8 กลุ่มสาระ )  % 3. การวัดศักยภาพทั่วไป (GAT)          % 4. การวัดศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)   % รวม %

4 กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

5 กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

6 กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 เกษตรศาสตร์

7 บริหาร/พาณิชยศาสตร์/การบัญชี/การท่องเที่ยว และโรงแรม/และเศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 6 บริหาร/พาณิชยศาสตร์/การบัญชี/การท่องเที่ยว และโรงแรม/และเศรษฐศาสตร์

8 กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรม / ดุริยางค์ศิลป์ และนาฏศิลป์

9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 กำหนดการดำเนินการจัดการทดสอบ
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2554 (สอบเดือนธันวาคม 2554) ผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบสนามสอบ กรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ/นนทบุรี/ปทุมธานี กิจกรรม กำหนดวัน กำหนดสอบ ประกาศผล 31 ม.ค. 54 O-NET สอบ 24 – 27 ธ.ค. 54 18 – 19 ก.พ. 54 วิชาสามัญ 7 วิชา สอบ 7 – 8 ม.ค. 54

11 รับตรง / โควตา ประจำปีการศึกษา 2554 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5. มหาวิทยาลัยศิลปากร 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7. มหาวิทยาลัยสุรนารี ฯลฯ

12 ทุนการศึกษา (ในประเทศ)
1. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (ทุนเพชรพระจอม) 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รอบแข่งขัน) 3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4. มหาวิทยาลัยรังสิต 5. มหาวิทยาลัยชินวัตร 6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 7. มหาวิทยาลัยเอเชียน

13 ทุนการศึกษา (ต่างประเทศ)
ชื่อทุน ประเทศ คุณสมบัติ รายละเอียดอื่น ๆ Nanyang Technology University สิงคโปร์ - นักเรียนระดับชั้น ม.6 - ไม่ดูเกรดเฉลี่ย - สอบข้อเขียนประมาณ เดือนเมษายนของ ทุกปี - ควรมีผลสอบภาษา อังกฤษที่ได้มาตราฐาน เช่น TOEFL หรือ IELTS - Port Folio รับสมัครระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงมกราคม ของทุกปี มีทุนกู้ยืม หมายเหตุ*** นักเรียนต้องไปสอบที่ประเทศสิงคโปร์ การสอบจะมีขึ้นต้นเดือนเมษายนของทุกปี

14 ทุนการศึกษา (ต่างประเทศ)
ชื่อทุน ประเทศ คุณสมบัติ รายละเอียดอื่น ๆ Asian Scholaship สิงคโปร์ - นักเรียนระดับชั้น ม.6 - เกรดเฉลี่ยประมาณ 3.20 ขึ้นไป - สอบข้อเขียนประมาณ เดือนกันยายนของทุกปี - ควรมีผลสอบภาษา อังกฤษที่ได้มาตราฐาน เช่น TOEFL หรือ IELTS - Port Folio

15 ทุนการศึกษา (ต่างประเทศ)
ชื่อทุน ประเทศ คุณสมบัติ รายละเอียดอื่น ๆ Asia Pacific University ญี่ปุ่น - นักเรียนระดับชั้น ม.6 - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 - สอบภาษาอังกฤษ - เรียงความ คำ เป็นภาษาอังกฤษ - Port Folio รับสมัครปีละ 2 ครั้ง ประมาณเดือน มิถุนายน และธันวาคม ทุนนี้ผู้ปกครองต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนในขณะที่เรียนในประเทศญี่ปุ่น

16 ทุนการศึกษา (ต่างประเทศ)
ชื่อทุน ประเทศ คุณสมบัติ รายละเอียดอื่น ๆ IPU นิวซีแลนด์ - นักเรียนระดับชั้น ม.6 - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30 - สอบสัมภาษณ์ภาษา อังกฤษ - ควรมีผลสอบภาษา อังกฤษที่ได้มาตราฐาน เช่น TOEFL หรือ IELTS - Port Folio รับสมัครประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปี มีทุนเต็ม 1 ทน และ ทุนแบ่งจ่ายแล้วแต่ ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา

17 ทุนการศึกษา (ต่างประเทศ)
ชื่อทุน ประเทศ คุณสมบัติ รายละเอียดอื่น ๆ Nanzan University ญี่ปุ่น - นักเรียนระดับชั้น ม.6 - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.30 - สอบสัมภาษณ์ - เรียงความ 500 คำ - ควรมีผลภาษาญี่ปุ่น รับสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จำนวน 1 ทุน


ดาวน์โหลด ppt งานแนะแนว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google