งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MA (Thai Dance) at CHULA หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย (Master of Arts Program in Thai Dance) ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MA (Thai Dance) at CHULA หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย (Master of Arts Program in Thai Dance) ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MA (Thai Dance) at CHULA หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย (Master of Arts Program in Thai Dance) ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ปริญญาโทด้านนาฏยศิลป์ไทย / วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การผลิตตำราทางนาฏยศิลป์ให้ได้มาตรฐาน ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่ออนุรักษ์วิชาการด้านนาฏยศิลป์ไทยใน ระดับสูง  เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางนาฏยศิลป์ ไทยให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง สามารถอนุรักษ์พัฒนาและดำเนินการทาง วิชาการและทางวิชาชีพ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการณ์ของ โลกปัจจุบัน  เพื่อพัฒนาสรรพวิชาการนาฏยศิลป์ไทยให้ เป็นไปตามหลักการสากล

3 หลักสูตร / การเรียน การสอน  จำนวนหน่วยกิตวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  จำนวนหน่วยกิตรวมอย่างน้อย 36 หน่วยกิต เวลาเรียนตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา ทำการ เรียนการสอนทั้งหมดใน เวลาราชการ

4 การสมัคร / การสอบ / จำนวนรับ  ติดต่อสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กลางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน โดยผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีทาง นาฏยศิลป์ไทยหรือเทียบเท่า และมีผลการ เรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 ( จาก 4.00) คุณสมบัติอื่น ๆ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ ทราบเป็นปี ๆ ไป การสอบ จะสอบวิชา ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาเฉพาะ และ สอบสัมภาษณ์ ( หลังจากสอบผ่านข้อเขียน ) พร้อมส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ความยาวไม่ต่ำ กว่า 3 หน้า กระดาษพิมพ์ดีดขนาด A4  จำนวนรับ 5 คน

5 คณาจารย์ / ติดต่อ  อาจารย์ประจำภาควิชานาฏยศิลป์ จำนวน 8 ท่าน และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ขอทราบรายละเอียดและกำหนดการรับ สมัคร โทร.0-2218-3502-5 / ขอทราบรายละเอียดหลักสูตรและการ เรียนการสอน โทร.0-2218- 4619 / http://www.chula.ac.th/college/fineart http://www.chula.ac.th/college/fineart

6

7

8 การแสดงโขน ณ จุฑาธุราชสถาน เกาะสีชัง ชลบุรี

9

10

11

12 พิธีไหว้ครูและครอบครูประจำปี

13

14


ดาวน์โหลด ppt MA (Thai Dance) at CHULA หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย (Master of Arts Program in Thai Dance) ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google