งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ( หลักสูตรภาษาอังกฤษ ) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตด้านสารสนเทศ ทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ( หลักสูตรภาษาอังกฤษ ) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตด้านสารสนเทศ ทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ( หลักสูตรภาษาอังกฤษ ) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตด้านสารสนเทศ ทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ที่ จะผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะด้านการ วิจัย และสามารถนำไปเป็น ประโยชน์ต่อการสอนในหน่วยงานหรือ สถาบันการศึกษา โดยเน้นการวิจัยใน ด้านสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อที่จะบุกเบิกความรู้ใหม่ และพัฒนาศาสตร์ใน สาขาวิชา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2 2 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจาก สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับ ด้วย GPA ไม่ต่ำ กว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ โดยสอบได้คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือสอบได้คะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือสอบได้คะแนน CU-TEP เทียบเท่า กับคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป โดย เป็นคะแนนสอบภายใน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความสามารถเชิงวิเคราะห์ โดยสอบได้คะแนน GRE ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป ( ซึ่งเป็นคะแนนรวม Verbal และ Quantitative) หรือ สอบได้คะแนน GMAT ตั้งแต่ 530 คะแนนขึ้นไป โดย เป็นคะแนนสอบภายใน 5 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

3 3 โครงสร้างหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา รายวิชาบังคับ ปี 1 รายวิชาเลือก สอบวัดคุณสมบัติ วิทยานิพนธ์ สอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปี 3 ปี 4- 5 ปี 2 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ ( ในเวลาราชการ ) ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่ รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

4 4 การรับสมัครและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่าย 1. ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 110,000 บาท ( ค่าใช้จ่ายข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ มหาวิทยาลัย ) การรับสมัคร : หลักสูตรรับสมัครโดยตรง ใบสมัครดาวน์โหลด จากเว็บไซต์ http://it.acc.chula.ac.thhttp://it.acc.chula.ac.th เปิดรับสมัครตุลาคม - มิถุนายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มิถุนายน สอบสัมภาษณ์มิถุนายน ประกาศผลสอบคัดเลือกกรกฎาคม เปิดเรียนสิงหาคม ติดต่อสอบถาม สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02-218-5897 โทรสาร : 02-218-5715 E-mail : phdit@acc.chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ( หลักสูตรภาษาอังกฤษ ) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตด้านสารสนเทศ ทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google