งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและ พัฒนาหลักสูตร ชื่อหลักสูตรหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนา หลักสูตร สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและ พัฒนาหลักสูตร ชื่อหลักสูตรหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนา หลักสูตร สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและ พัฒนาหลักสูตร ชื่อหลักสูตรหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนา หลักสูตร สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนา หลักสูตร Master of Education Program in Supervision and Curriculum Development ชื่อปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( ค. ม.) Master of Education (M.Ed.)

2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก (2) แผน ข วิชาบังคับ 23 หน่วยกิต วิชาเลือก 5 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 40 หน่วย กิต รวม 40 หน่วย กิต วิชาบังคับ 23 หน่วยกิต วิชาเลือก 17 หน่วยกิต รวม 40 หน่วยกิต รวม 40 หน่วยกิต ( โดยนิสิตต้องสอบ ประมวลความรู้ ให้ผ่าน และไม่ต้องทำ วิทยานิพนธ์ )

3 แผนการเรียน ภาคปกติ ภาคนอกเวลา ราชการ แผนการเรียนที่ เปิด แผน ก (2) ทำ วิทยานิพนธ์ แผน ข สอบ ประมวลความรู้ แผน ข สอบประมวล ความรู้ วันและเวลา เรียน วันและเวลา ราชการ ศุกร์ 18.00 - 21.00 น. เสาร์ 08.00 - 16.00 น. อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น. ระยะเวลาใน การศึกษา 4 ภาค การศึกษา 5 ภาคการศึกษา จำนวนนิสิตที่ คาดว่าจะรับ 20 คน 40 คน

4 คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรี ไม่น้อยกว่า 2 ปี ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตรีการสอบคัดเลือก 1. สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ 2. สอบสัมภาษณ์ 3. สอบวิชาภาษาอังกฤษของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) (CU-TEP) ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- สถานที่ติดต่อสอบถาม สำนักงานบริหาร สาขาวิชานิเทศการศึกษา อาคาร 2 คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.02-218-2449


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและ พัฒนาหลักสูตร ชื่อหลักสูตรหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนา หลักสูตร สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google