งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ Doctor of Philosophy Program in Communication Arts “ มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ Doctor of Philosophy Program in Communication Arts “ มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ Doctor of Philosophy Program in Communication Arts “ มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการศึกษาวิจัยและ ทฤษฎีทางด้านนิเทศศาสตร์ใน ระดับสูง และนำเอาการสื่อสารไป ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม อีกทั้ง ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูง ทางด้านนิเทศศาสตร์ อันจะนำมาซึ่ง ความก้าวหน้าทางวิชาการที่เกี่ยวกับ นานาชาติ ตลอดจนสามารถนำมา ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของ สังคมไทยและเป็นแบบอันดีสำหรับ สังคมอื่นๆ ”

2 จุดเด่น เน้น ปรัชญา ทฤษฎี และการวิจัย เพื่อเป็นรากฐาน สำคัญของการสร้าง องค์ความรู้ ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ เสริม สร้าง พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะการวิจัยสร้าง องค์ความรู้ เปิด โอกาสให้ผู้เรียน สามารถทำวิทยานิพนธ์ ตามพื้นฐานความรู้ ความ เชี่ยวชาญ ความสนใจและทักษะที่เอื้อต่อวิทยานิพนธ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ระดับนานาชาติ แผนการศึกษา ประกอบด้วยรายวิชาเรียน 24 หน่วย กิต วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต การสอบวัด คุณสมบัติ โดยกำหนดระยะเวลา การศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา ทุนการศึกษา มีการจัดสรร ทุนการศึกษา ทุนวิทยานิพนธ์ และทุนสนับสนุนการเสนอผลงาน วิชาการระดับนานาชาติ

3 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้า ศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา โท คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย กว่า 3.25 คะแนนสอบ TOEFL หรือ CU- TEP 500 ขึ้นไป นำเสนอโครงร่างงานวิจัย สอบ ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

4 การสมัครเข้าศึกษา รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคมของทุกปี ติดตามกำหนดการสมัครจาก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-2182155, 02- 2182178 www.commarts.chula.ac.thwww.commarts.chula.ac.th www.grad.c hula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ Doctor of Philosophy Program in Communication Arts “ มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google